Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ymgynghori ar drwydded wastraff Doc Penfro

Cyfoeth Naturiol Cymru logo

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi derbyn cais gan Cyngor Sir Penfro I newid ei drwydded amgylcheddol ar gyfer gorsaf trosglwyddo gwastraff yn Noc Penfro.

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi derbyn cais gan Cyngor Sir Penfro I newid ei drwydded amgylcheddol ar gyfer gorsaf trosglwyddo gwastraff yn Noc Penfro.

Ar hyn o bryd mae gan y safle drwydded i storio gwastraff cymysg, nad yw’n beryglus, sy‘n cael ei brosesu, ei fwndelu a’i lapio, ac yna’i storio ar y safle hyd nes ei drosglwyddo.

Mae’r Cyngor wedi gwneud cais i newid amodau ei drwydded er mwyn ymestyn y darn o dir lle caniateir iddo storio a thrin gwastraff, a’r mathau o wastraff y caniateir iddo eu derbyn. Mae hefyd yn bwriadu newid y prosesau trin a ganiateir ar y safle i fwndelu yn unig.

Mae’r mathau newydd o wastraff mae’n cynnig ei storio yn cynnwys ailgylchu nad yw’n beryglus fel papur, cardfwrdd, mhetalau, gwydr a thecstilau.

Ni fyddai’r newid gofynnol i'r drwydded yn cynyddu’r amser y caiff gwastraff ei storio, na’r cyfaint blynyddol cyffredinol o wastraff y caiff ei dderbyn.

Gwnaed cais ar wahân hefyd i ildio rhywfaint o dir o’i drwydded. 

Wrth i Cyfoeth Naturiol Cymru ystyried cais y Cyngor, mae’n lansio ymgynghoriad chwe wythnos o hyd gyda phobl leol, busnesau ac arbenigwyr eraill gan gynnwys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Mae hwn yn gyfle i godi unrhyw bryderon neu ddarparu gwybodaeth bwysig y mae angen i Cyfoeth Naturiol Cymru fod yn ymwybodol ohono wrth asesu cais y cwmni.

Cynhelir sesiwn galw heibio i'r cyhoedd hefyd yn swyddfeydd Cyngor Tref Doc Penfro, Stryd Dimond, ar ddydd Mawrth 6 Awst rhwng 2-7pm.

Dywedodd Gavin Brown, Rheolwr Gweithrediadau Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydyn ni’n gwerthfawrogi bod gan y gymuned bryderon, wedi i'r safle gael ei reoli’n wael gan y gweithredwr blaenorol, ac rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr eu bod nhw’n cael cyfle i ddweud eu dweud wrth i ni asesu’r cais yma.

“Mae camau gorfodi yn erbyn y gweithredwr blaenorol yn parhau, ac mae archwiliadau rheolaidd yn cael eu cynnal ar y safle a gafodd ei gymryd drosodd gan y Cyngor ym mis Awst y llynedd.

"Ni fyddwn yn newid amodau’r drwydded oni bai ein bod yn hyderus bod gan y Cyngor y cynlluniau a’r mesurau cywir yn eu lle i barhau i redeg y safle heb achosi niwed i'r bobl leol na’r amgylchedd."

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 30 Awst 2019

Mae copïau electronig o’r cais ar gael ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae copi caled hefyd ar gael drwy wneud cais i'r cyfeiriad post neu e-bost isod.

Rhaid i’r holl sylwadau gael eu derbyn yn ysgrifenedig erbyn 30 Awst 2019 I permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk neu:

Arweinydd y Tîm Trwyddedu (Gwastraff), Cyfoeth Naturiol Cymru, Y Gwasanaeth Trwyddedu (Caerdydd), Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0TP 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.