Flood warning sign

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi lansio gwasanaeth gwe newydd sy'n darparu gwybodaeth am berygl llifogydd gan ddefnyddio cod post, ynghyd â gwelliannau i'r ffordd y gall cwsmeriaid gael gafael ar wybodaeth am berygl llifogydd o'i gwefan.

Nod y gwasanaeth, sy'n darparu adroddiad yn seiliedig ar gyfeiriad, yw ei gwneud yn haws i bobl Cymru ddarganfod lefel y perygl o lifogydd yn eu heiddo neu eiddo y maent yn bwriadu symud iddo.

Unwaith y bydd defnyddiwr yn rhoi cod post ac yn dewis cyfeiriad bydd y gwasanaeth yn creu adroddiad syml yn manylu ar lefel y perygl o lifogydd o afonydd, y môr, dŵr wyneb a chyrsiau dŵr bach.

Roedd cyfanswm y costau yswiriant sy'n gysylltiedig â llifogydd tua £81 miliwn yng Nghymru y llynedd, a gafodd ei ddylanwadu yn bennaf gan effeithiau Stormydd Ciara, Dennis a Jorge a orlifodd dros 3,000 o eiddo. Mae'r gwasanaeth hwn yn ceisio sicrhau bod gan bobl y wybodaeth fwyaf cywir am berygl llifogydd ar gyfer eu hardal er mwyn sicrhau y gallant fod mor barod â phosibl pan ragwelir glaw trwm.

Dywedodd Mark Pugh, prif gynghorydd ar gyfer dadansoddi perygl llifogydd CNC:

"Gall llifogydd ddinistrio cartrefi a busnesau ac mae ein meddyliau gyda'r rhai a gafodd eu heffeithio gan y tywydd eithafol a fu yng Nghymru y llynedd.
"Mae arbenigwyr hinsawdd yn dweud wrthym y bydd tymheredd uwch a achosir gan newid hinsawdd yn gwneud y cyfnodau hyn o dywydd eithafol yn fwy tebygol ac yn fwy difrifol yn y dyfodol.
"Mae'r gwasanaeth ar-lein newydd hwn yn system hawdd i’w ddefnyddio a gall unrhyw un ei ddefnyddio i edrych ar lefel y perygl o lifogydd yn eu hardal eu hunain, yr ardaloedd lle mae ffrindiau a theulu'n byw, neu mewn ardal ble maent yn ystyried symud.
"Allwn ni ddim rheoli'r tywydd ac ni allwn atal pob achos o lifogydd. Ond drwy gyflwyno gwasanaethau fel hyn, gallwn helpu pobl i fod mor barod â phosibl pan fydd amodau eithafol yn digwydd. Os ydych chi mewn ardal sydd â risg uchel o lifogydd, ewch i'n gwefan i gael gwybod beth i'w wneud cyn, yn ystod ac ar ôl llifogydd."

Bydd y gwasanaeth Gweld eich risg llifogydd newydd ar gael o ganol mis Gorffennaf ar wefan CNC.