Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn annog perchnogion tanciau olew domestig i’w harchwilio’n rheolaidd er mwyn osgoi difrod amgylcheddol yn sgil gollyngiadau olew y gaeaf hwn.

Mae gan berchnogion cartrefi sy’n storio olew gyfrifoldeb cyfreithiol i sicrhau na fydd eu cyfleusterau storio’n achosi llygredd; ond eto i gyd, mae nifer fawr o ddamweiniau’n digwydd bob blwyddyn yn sgil gollyngiadau olew o danciau.

Gall gollyngiadau olew wneud niwed mawr i’r amgylchedd – gall ladd planhigion, niweidio bywyd gwyllt, llygru afonydd a halogi dŵr yfed.

Hefyd, os bydd tanciau olew yn gollwng, bydd y perchnogion yn gorfod wynebu’r gost o brynu olew arall yn ei le, yn ogystal â gorfod talu miloedd o bunnoedd, o bosib, i lanhau unrhyw ollyngiad.

Medd Huw Jones, Arweinydd Tîm yr Amgylchedd:

“Wrth i’r tymor gwlyb a gaeafol nesáu, mae hi’n arbennig o bwysig i berchnogion cartrefi archwilio tanciau a’u pibellau’n rheolaidd er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu cynnal a’u cadw’n dda.
“Pan fydd dŵr yn treiddio i danc olew, bydd yn hel yng ngwaelod y tanc dan yr olew. Efallai na fydd hyn yn achosi problem yn syth, ond ar ôl i’r tanc ddechrau llenwi â dŵr gall fynd i mewn i’r pibellau hefyd.
“Gall dŵr mewn tanc dur arwain at rwd, ac mewn tywydd oer iawn gall chwyddo a rhewi. Gall hyn dorri pibellau a ffitiadau, gan arwain at y posibilrwydd o golli olew ac, mewn sawl achos yn anffodus, at ddigwyddiad amgylcheddol sylweddol.”

Ychwanegodd Joe Bath, Rheolwr Technegol o’r Gymdeithas Dechnegol Llosgi Olew (OFTEC):

“Gall olew gwresogi domestig gael effaith ddifrifol ar yr amgylchedd, a gellir osgoi’r rhan fwyaf o’r gollyngiadau’n hawdd trwy archwilio tanciau a’u pibellau’n rheolaidd a thrwy eu cynnal a’u cadw’n dda.
“Er mwyn atal dŵr rhag mynd i mewn i’r tanc, archwiliwch gyflwr y tanc a’r ffitiadau gan chwilio am unrhyw newidiadau fel craciau, rhwd, neu ollyngiadau bach, cyn ac ar ôl i’r tanc gael ei lenwi ag olew er enghraifft. Mae gofyn i rywun cymwys, fel technegydd cofrestredig o OFTEC, archwilio eich tanc yn flynyddol yn gam rhagofalus gwych i’w gymryd, oherwydd yn ogystal â dod o hyd i ddiffygion a allai beri i ddŵr fynd i mewn i’r tanc, gall hefyd gynnal archwiliad cyflym a syml i weld a oes dŵr yn y tanc eisoes.
“Os gwelir bod dŵr yn y tanc, bydd modd tynnu ychydig litrau trwy ddefnyddio offer sugno dŵr arbenigol a gaiff eu gostwng i waelod y tanc. Yna, bydd modd codi’r offer o’r tanc yn ddiweddarach a chael gwared â nhw’n ddiogel. Ond os bydd yna lawer o ddŵr yn y tanc, bydd angen cael contractwr arbenigol i’w dynnu a’i waredu.”

Gellir dod o hyd i Ganllawiau ar Reoliadau Storio Olew Cymru yma

Dylid rhoi gwybod i CNC am ddigwyddiadau llygredd posib a digwyddiadau amgylcheddol eraill trwy gysylltu yn y lle cyntaf â’r gwasanaeth argyfwng 24 awr – ffoniwch 0300 065 3000 neu anfonwch e-bost i’r cyfeiriad icc@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk