Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Datganiad Ardal Morol

 Sêl ar rai creigiau

Datganiad Ardal Morol

Mae adnoddau naturiol Cymru yn darparu’r hyn sy’n diwallu ein hanghenion sylfaenol: yr aer rydym yn ei anadlu, y dŵr rydym yn ei yfed, a’r bwyd rydym yn ei fwyta. Mae’r amgylchedd morol yn ffynhonnell fwyd ac o ynni adnewyddadwy, yn ogystal ag yn rhywle i dreulio ein hamser hamdden.  Mae ein harfordiroedd a’n moroedd hefyd yn gartref i amrywiaeth eang o fywyd gwyllt, o boblogaeth breswyl fwyaf y DU o ddolffiniaid trwyn potel ym Mae Ceredigion, i lannau tywodlyd a mwdlyd afonydd Hafren a Dyfi, riffiau creigiog islanwol Pen Llŷn a chlogwyni môr Sir Benfro.

Gosododd Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 ddyletswydd arnom i lunio Datganiadau Ardal. Mae Datganiadau Ardal yn rhoi cyfle inni ailfeddwl am y ffordd yr ydym yn defnyddio ein hadnoddau naturiol ac yn eu rheoli. Byddant yn llywio’r gwaith yr ydym ni ac eraill yn ei wneud i feithrin gwytnwch ein hecosystemau a’r manteision y maent yn eu creu inni.

Rydym yn datblygu Datganiad Ardal sy’n cwmpasu ardal forol gyfan y glannau yng Nghymru, sy’n ymestyn allan hyd at 12 milltir fôr. Mae’r ardal hon yn cwmpasu dros 40% o diriogaeth Cymru ac mae’n ganolbwynt pwysig i’n gwaith.

Bydd y Datganiad Ardal Morol yn nodi’r prif risgiau, cyfleoedd a blaenoriaethau y mae angen inni fynd i’r afael â nhw er mwyn meithrin gwytnwch ecosystemau morol a chynorthwyo gyda rheoli ein hadnoddau naturiol morol yn gynaliadwy. Bydd yn pennu cyfres o gamau y byddwn ni, neu ein partneriaid, yn bwrw ymlaen â nhw i fynd i’r afael â’r materion yr ydym wedi’u canfod.

Gweler map ffiniau ein datganiad ardal.

Proffil Ardal

Rydym wedi dwyn ynghyd dystiolaeth am yr adnoddau naturiol yn yr amgylchedd morol i greu Proffil Ardal. Mae’r Proffil Ardal Morol yn darparu crynodeb byr a hawdd i’w ddefnyddio o dystiolaeth gadarn ynglŷn â’n hadnoddau naturiol morol, y manteision y maent yn eu creu, a’r materion y maent yn eu hwynebu ar hyn o bryd.

Bu’n sail i’n trafodaethau wrth ddatblygu’r Datganiad Ardal Morol, ac mae wedi ein helpu i adnabod rhai themâu allweddol inni ganolbwyntio arnynt.

Proffil Ardal Forol

Themâu’r Datganiad Ardal Morol 

Gan adeiladu ar y Proffil Ardal, a’r blaenoriaethau a’r heriau a nodir yn y Polisi Adnoddau Naturiol, ar y cyd â’n partneriaid rydym wedi adnabod 3 thema ar gyfer y Datganiad Ardal Morol:

  • Meithrin gwytnwch ecosystemau morol
  • Ategu atebion sy’n seiliedig ar natur ac ymaddasu yn y parth arfordirol
  • Ategu’r broses o weithredu Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru

Dros y misoedd diwethaf buom yn gweithio gyda grwpiau rhanddeiliaid sy’n bodoli eisoes fel Fforwm Grŵp Arfordirol Cymru, a Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Cynllunio Morol, i ymchwilio i’r materion a flaenoriaethir a’r camau y mae angen eu cymryd o ran y themâu hyn.

Cydgysylltu ein gwaith ar yr arfordir

Mae datblygu Datganiadau Ardal yn broses sy’n hyrwyddo gwaith ar y cyd. Buom yn gweithio’n agos gyda’n cydweithwyr sy’n datblygu’r chwe Datganiad Ardal arall sy’n cwmpasu ardal ddaearol Cymru. Mae Datganiadau Ardal yn rhannu’r morlin ac mae angen iddynt gydweithio i sicrhau dull cydgysylltiedig o ymdrin â’r maes pwysig hwn, gan gydnabod bod yr hyn sy’n digwydd ar y tir yn cael effaith ar y môr yn aml, ac fel arall.

Beth sydd nesaf?

Ym mis Mawrth 2020 byddwn yn cyhoeddi’r Datganiad Ardal Morol ar ffurf adnodd ar-lein. Bydd yn nodi’r broses yr ydym wedi ymgymryd â hi hyd yma, yr hyn fyddai’n nodweddu llwyddiant, a’r camau yr ydym ni a’n partneriaid wedi’u hadnabod i’n helpu i gyflawni hynny. 

Man cychwyn fydd hwn ar gyfer proses ailadroddus dros y tymor hwy pan fyddwn yn parhau i ymchwilio i ffyrdd newydd o weithio, gan ddysgu am yr hyn sy’n gweithio a’r hyn sydd ddim, ac addasu ein dulliau gweithredu pan fo angen.

Mae datblygu Datganiadau Ardal yn broses a fydd yn parhau y tu hwnt i fis Mawrth 2020. Dim ond y cam cychwynnol yw hwn.

Cymrwch ran

Rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb yn natblygiad y Datganiad Ardal Morol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf, neu os oes gennych sylw i’w rannu.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Proffil Ardal Forol PDF [6.6 MB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.