Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Cilgwyn, ger Llanymddyfri

Coetir bychan gyda chymysgedd dymunol o goed a thro cylch

A man with his dog in the woods

Beth sydd yma

Cŵn
Llwybr cerdded

Trosolwg

Coetiroedd a choedwigoedd yn ardal Llanymddyfri

Mae’r coetiroedd a’r coedwigoedd o gwmpas tref Llanymddyfri’n amrywio’n aruthrol o ran cymeriad ond i gyd yn cynnig amrywiaeth o safleoedd picnic a theithiau cerdded byr i ymwelwyr.

Plannwyd llawer ohonynt yn wreiddiol gan y Comisiwn Coedwigaeth i gynhyrchu pren.

Erbyn heddiw mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n gofalu amdanynt i bobl gael eu mwynhau ac i fywyd gwyllt fyw ynddynt, a hefyd i gynhyrchu pren o hyd.

Lleolir y coetiroedd a’r coedwigoedd hyn yn ardal Llanymddyfri:

  • Coedwig Cwm Rhaeadr – coetir anghysbell a safle picnic yng Nghwm Tywi Uchaf
  • Coedwig Irfon – lle gallwch gerdded ar hyd llwybr hawdd a gwastad ar lan Afon Irfon
  • Coetiroedd Cymunedol Talyllychau - mae’r coed yma’n ffurfio cefndir o wyrdd i hen adfeilion Abaty Talyllychau
  • Coedwig Caeo – coetir sy’n lledu allan i'r ucheldir fry uwchben pentref Caeo
  • Coedwig Cilgwyn – coetir bychan gyda chymysgedd hyfryd o goed (gweler isod)
  • Coed Pen Arthur – coedwig fawr gyda chymysgedd dymunol o goed conwydd a choed llydanddail brodorol

Coedwig Cilgwyn

Coedwig fechan yw Cilgwyn gyda chymysgedd dymunol o goed gan gynnwys ardaloedd o goed ffynidwydd Douglas mawr, coed ffawydd a chedrwydd cochion.

Mae tro cylch drwy’r coed.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybr cerdded

Mae gan y llwybr cerdded arwyddbyst ac mae’n cychwyn o’r maes parcio.

Llwybr Cilgwyn

2 filltir, 3 km

Mae Llwybr Cilgwyn yn cychwyn ar ffordd y goedwig ac yn esgyn o dipyn i beth trwy’r coetir. Yna, mae’n dilyn hen drac, gan fynd heibio i goed ffawydd a phwll dŵr. Mae’n croesi ffordd y goedwig wedyn, ac yn eich tywys i fyny llethr sy’n glwstwr o glychau’r gog yn y Gwanwyn, cyn mynd yn ôl i lawr i’r maes parcio.

Sut i gyrraedd yma

Mae Coedwig Cilgwyn dair milltir i’r de-orllewin o Lanymddyfri ar hyd lôn fach oddi ar yr A4069.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 752 297.

Cyfarwyddiadau

Cymrwch yr A4069 o Lanymddyfri i Langadog. Ar ôl milltir trowch i’r chwith ar hyd ffordd ddi-ddosbarth ac ymlaen am filltir arall. Wrth gyffordd ewch yn syth ymlaen ac, ar ôl hanner milltir, mae’r fynedfa i Goedwig Cilgwyn ar y chwith.

Gallwch barcio yno am ddim.

Cofiwch barcio’n ofalus gan adael agoriadau’r gatiau’n glir i breswylwyr ac i roi mynediad brys i’r coed.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Llanymddyfri. Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.