Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Oxwich, wrth ymyl Abertawe

Tirlun amrywiol a thrysorau hanesyddol ar hyd arfordir Penrhyn Gŵyr

Cowslips and Bluebells, Oxwich

Beth sydd yma

Natur

Trosolwg

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Penrhyn Gŵyr ar hyd arfordir Penrhyn Gŵyr, tua 20 cilometr o Abertawe.

Er mai gwarchodfa eithaf bychan ydyw, mae’n cynnwys cyfuniad hudolus o draethau, twyni tywod, morfa heli, llynnoedd dŵr croyw, coetir a chlogwyni calchfaen, ynghyd â’r holl fywyd gwyllt amrywiol y mae’r cynefinoedd hyn yn ei gynnal.

Darganfyddiadau archaeolegol ac olion diwydiannol

Mewn un o’r ogofâu ar y clogwyn, daethpwyd o hyd i olion hienas brith, ceirw Llychlyn a bleiddiaid o gyfnod yr Oes Iâ ddiwethaf.

Ym mhen uchaf Coed Oxwich mae olion rhagfuriau hen gaer gynhanesyddol.

Yn y coed ei hun gallwch dal weld yr hen chwareli calchfaen a gloddiwyd am y tro diwethaf ar ddiwedd y 19eg ganrif.

Amrywiaeth aruthrol o blanhigion

Yn rhyfeddol, cofnodwyd 600 o rywogaethau planhigion yn y warchodfa hon.

Yn y llaciau (y pantiau llaith rhwng y twyni), chwiliwch am rywogaeth brin y crwynllys Cymreig a phlanhigion anghyffredin eraill fel glesyn-y-gaeaf deilgrwn a nifer o degeirianau.

Ymweld â'r warchodfa

Mae mynediad agored i rannau o’r warchodfa, ond rhaid trefnu ymlaen llaw os yw grwpiau am fynd i rannau eraill o’r warchodfa.

Ystâd Pen-rhys sy’n berchen ar, ac sy’n gofalu am draeth Oxwich a hefyd yn darparu’r cyfleusterau canlynol i ymwelwyr:

  • maes parcio
  • toiledau
  • dwy siop yn gwerthu bwyd a diodydd oer a phoeth, hufen iâ, cyfarpar a theganau i’r traeth
  • bwyty’r Coalhouse sydd ar y traeth

Gwarchodfa Natur Genedlaethol

Mae Oxwich yn Warchodfa Natur Genedlaethol.

Mae Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yn lleoedd sydd â rhai o'r enghreifftiau gorau o gynefinoedd bywyd gwyllt a nodweddion daearegol.

Mae dros 70 o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru.

Dysgwch fwy am Warchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybrau cerdded

Oxwich NNR trailsMae llwybr cyhoeddus drwy ran o’r warchodfa sy’n gorwedd i’r de o’r pentref. Mae llwybr troed arall yn rhedeg ar hyd ymyl y gors.

Amseroedd agor

Ystad Pen-rhys sy’n berchen ar y maes parcio a’r toiledau, sydd ar agor yn dymhorol.

Mae’r siopau ar agor yn dymhorol.

Sut i gyrraedd yma

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Oxwich 20 cilometr i’r gorllewin o Abertawe, ychydig y tu allan i bentref Oxwich ym Mhenrhyn Gŵyr.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Cyfarwyddiadau

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Oxwich ar hyd lôn fach oddi ar yr A4118. O gyfeiriad Pen-rhys, trowch i’r chwith wrth y gyffordd yn y pentref gyferbyn â fflatiau Woodside Cottage.

Y cyfeirnod grid OS yw SS 501 865.

Parcio

Ystad Pen-rhys sy’n berchen ar y maes parcio.

Mae ar agor rhwng mis Ebrill a mis Hydref.

Rhaid talu am barcio ac mae’r pris yn amrywio yn ystod y tymor.

Yr Ystad sy'n rhedeg y trefniadau parcio a mynediad i gerbydau camper van, cychod a jet-sgis.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Nhre-gŵyr. Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Oxwich Map lleoliad PDF [528.8 KB]

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.