Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Adnabod a rhoi gwybod am blâu a chlefydau

Trwy adnabod symptomau a rhoi gwybod i ni am eu pryderon, gall pawb gadw golwg ar blâu a chlefydau coed a'n helpu ni i ymateb iddyn nhw'n brydlon

Child comparing two branches

Gall pawb helpu!

Mae arolygwyr Cyfoeth Naturiol Cymru, y Comisiwn Coedwigaeth a'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA), sydd wedi cael hyfforddiant pwrpasol, yn cynnal arolygon yn rheolaidd ac ar frys.  Maen nhw'n chwilio coedydd, porthladdoedd, meithrinfeydd coed a lleoliadau eraill ledled Cymru am arwyddion o blâu a chlefydau. Ond gall unrhyw un a phawb ein helpu i gadw golwg ar fygythiadau – ac i ymateb iddyn nhw'n brydlon – trwy wybod symptomau clefydau a rhoi gwybod i ni am unrhyw bryderon.

Rhowch wybod!

Gallwch chi ddefnyddio'r dolenni sy'n dilyn i roi gwybod i ni am beth welsoch chi, ble roeddech chi a pha rywogaeth sydd wedi ei heffeithio:

  • Tree Alert – ffurflen ar-lein neu ap symudol y Comisiwn Coedwigaeth sy'n casglu gwybodaeth am blâu a chlefydau ledled Prydain
  • Observatree – prosiect gwyddoniaeth y dinesydd cydweithredol, wedi ei ariannu gan raglen Life yr UE.  Nod y rhaglen hon yw monitro iechyd coed y DU ac adnabod bygythiadau gan blâu a chlefydau

Dyletswydd i roi gwybod am bryderon

Dylai gweithwyr coedwigaeth proffesiynol yn enwedig nodi bod dyletswydd statudol arnyn nhw i adrodd am rai plâu a chlefydau dan Orchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) 2005.Os oes unrhyw amheuaeth gennych chi ynglŷn ag adrodd am eich pryderon, byddwch cystal â chysylltu â thîm iechyd coed CNC.

Gwybodaeth am blâu a chlefydau          

Wrth i adnoddau ar-lein ddatblygu o hyd, mae cael hyd i wybodaeth am y plâu a chlefydau sy'n effeithio ar ein coed a'n coedwigoedd yn haws nag erioed.  Mae gwefannau Forest Research a'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion yn cynnig gwybodaeth weledol ac ysgrifenedig ragorol.

Yr wybodaeth ddiweddaraf

Darganfyddwch fanylion symptomau a sut i adnabod amrywiaeth eang o blâu a chlefydau coed yma:

Ar gyfer unrhyw bryderon iechyd coed heblaw'r rhai sy'n cael sylw ar ein tudalennau gwe, gallwch gysylltu â'r tîm iechyd coed: treehealth@naturalresourceswales.gov.uk.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.