Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Canolfan Ymwelwyr Coedwig Bwlch Nant yr Arian, ger Aberystwyth

Dewch i fwynhau'r barcudiaid cochion a'r golygfeydd o'r caffi yn ogystal ag amryw o lwybrau cerdded, beicio mynydd a rhedeg

View of the lake at Bwlch Nant yr Arian Forest

Beth sydd yma

Cyfleusterau hygyrch
Newid babanod
Caffi
Cŵn
Marchogaeth
Beicio mynydd
Cyfeiriannu
Parcio (hygyrch)
Parcio (codir tâl)
Picnic
Ardal Chwarae
Rhedeg
Siop
Toiledau
Canolfan ymwelwyr
Llwybr cerdded

TrosolwgGold Award 2018

Mae Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian wedi’i lleoli ar ben uchaf cwm dramatig ac mae'n safle y mae modd gweld ymhell ohono dros Fae Ceredigion a Mynyddoedd Cambria.

Mae’r ganolfan ymwelwyr yn fan cychwyn ar gyfer amryw o lwybrau ag arwyddbyst arnyn nhw ar gyfer cerddwyr, beicwyr mynydd, rhedwyr a marchogion ceffylau.

Mae’n enwog am ei thraddodiad hir o fwydo barcudiaid cochion, Aderyn Ysglyfaethus Cenedlaethol Cymru, bob dydd.

Mae Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian wedi ennill gwobr aur. Dyfarnwyd y wobr gan Croeso Cymru am atyniadau sy’n gwneud ymdrech fawr i roi profiad pleserus a chofiadwy i’w hymwelwyr.

Mae’r llwybrau amrywiol yn cynnwys:

 • tri llwybr cerdded o wahanol hydoedd, sydd ag arwyddbyst arnyn nhw ac sydd oll hefyd yn cynnig golygfeydd gwych
 • tri o’r llwybrau beicio mynydd gorau yng Nghymru, sy’n enwog am eu llwybrau untrac â rhediadau hir a golygfeydd rhagorol
 • parc sgiliau gyda trac pwrpasol fel y gall feicwyr mynydd ymarfer eu techneg 
 • dau lwybr rhedeg â rhannau fflat, dringfeydd ac amryw o arwynebau
 • pedwar cwrs cyfeiriannu yn amrywio o lefel dechreuwyr i opsiwn mwy heriol ar gyfer cyfeirianwyr profiadol
 • llwybr cylchol ag arwyddbyst ar gyfer marchogion ceffylau ar hyd traciau coedwig, llwybrau a ffyrdd tawel wedi’u tarmacio

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar yr holl lwybrau cerdded ac mae pob un yn dechrau o'r ganolfan ymwelwyr.

Llwybr y Barcud a Llwybr Pos Anifeiliaid

Dau draean o filltir, 1.2 cilometr Hygyrch

Mae Llwybr y Barcud yn eich arwain o amgylch ymyl y llyn, lle caiff y barcudiaid cochion eu bwydo bob dydd. Mae’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn. Ar hyd y llwybr mae anifeiliaid pren i’w gweld – casglwch daflen Pos Anifeiliaid o’r ganolfan ymwelwyr.

BNyrA Barcud Trail

Llwybr y Mwynwyr

1.5 milltir, 2.5 cilometr

Mae Llwybr y Mwynwyr yn troelli ar hyd pen y cwm, gan ddilyn ffrwd a arferai gludo dŵr i bweru mwyngloddiau plwm. Yna, mae’n dringo llechwedd fer ond serth ac yn dychwelyd trwy goetir collddail a blannwyd yn ddiweddar.

Llwybr y Grib

3 milltir, 5 cilometr

Mae Llwybr y Grib yn eich gwobrwyo â golygfeydd syfrdanol diderfyn gan gynnwys panorama o gymoedd Rheidol a Meindwr, Bae Ceredigion a Phumlumon, mynydd uchaf canolbarth Cymru.

Llwybr y Mwynwyr a Llwybr y Grib

Llwybrau beicio mynydd

Mae arwyddbyst ar yr holl lwybrau beicio mynydd ac mae pob un yn dechrau o'r ganolfan ymwelwyr.

Cymerwch olwg ar ein tudalen beicio mynydd am restr o’n holl lwybrau beicio mynydd, ac am wybodaeth ynghylch graddio, er mwyn sicrhau eich bod yn dewis llwybr sy’n addas ar eich cyfer chi.

Darllenwch yr holl wybodaeth berthnasol ar y safle hefyd cyn dechrau ar eich taith feicio.

Llwybr Pendam

5.6 milltir, 9 cilometer Gradd Coch/Anodd

Llwybr Pendam yw llwybr byrraf Bwlch Nant yr Arian ac mae'n cyfuno rhannau o lwybrau Summit a Syfydrin i roi blas o feicio gwych gyda llawer o lwybrau untrac sy'n cynnig heriau technegol a rhai dringfeydd anodd.

BNyrA MTB Pendam Trail

Llwybr Summit

11 milltir, 18 cilometr, Gradd Goch/Anodd

Mae Llwybr Summit yn cynnwys y cyfan o lwybr untrac Bwlch Nant yr Arian sy’n cynnwys digon o rannau hir a throellog a dringfa fawr yn y canol yn ogystal â golygfeydd rhagorol.

BNyrA MB Summit Trail

Llwybr Syfydrin

22 milltir, 35 cilometr, Gradd Du/Caled

Mae Llwybr Syfydrin yn cynnwys y cyfan o Lwybr Summit gyda’i untrac gwych, ac mae hefyd yn eich arwain i’r bryniau agored uchel ar gyfer taith feicio hir a heriol trwy gefn gwlad agored ac anghysbell.

NyrA Syfydrin MTB trail

Parc Sgiliau

Mae’r parc sgiliau yn ychwanegiad newydd cyffrous at nodweddion beicio mynydd Bwlch Nant yr Arian.

Mae ganddo drac pwrpasol fel y gall feicwyr mynydd ymarfer eu techneg neu hyd yn oed ar gyfer cynhesu cyn mynd i’r afael â’r llwybrau hwy sy’n cychwyn o’r ganolfan ymwelwyr.

Mae’r nodweddion yn cynnwys roleri, grisiau, ysgafellau, pennau bwrdd, ‘cluniau’ a dysglau.

Cafodd y parc sgiliau ei gynllunio a’i adeiladu gan Trailcraft. Cafodd y safle ei ddewis yn ofalus fel nad yw’r llwybr newydd yn effeithio ar lwybrau eraill nac ar yr olygfa o’r llyn.

Llwybrau rhedeg

Mae'r llwybrau rhedeg ag arwyddbyst arnyn nhw yn dechrau o'r maes parcio. Mae'r llwybrau cyffrous hyn, sydd wedi'u henwi ar ôl dau faen hir lleol, yn cynnig cyflwyniad gwych i redeg ar lwybrau yng Ngorllewin Cymru.

Llwybr Buwch

6.5 milltir, 10.4 cilometr

Mae Llwybr Buwch yn llwybr heriol sy'n cynnwys amryw o arwynebau a nifer o ddringfeydd serth.

Llwybr Llo

3.1 milltir, 5 cilometer

Mae Llwybr Llo yn dechrau gyda rhan fflat sydd bron i ddau gilometr o hyd, cyn dringo i'r grib ac arwain yn ôl i'r maes parcio.

BNyrA Running Trail Y Fuwch Y Llo

Llwybr marchogaeth

Llwybr Mynydd March

6.5 milltir 10.5 cilometr

Mae'r llwybr marchogaeth ag arwyddbyst yn dechrau ar ffordd y goedwig (cyfeirnod grid SN 717 814) ac mae'n dilyn llwybr cylchol sy'n cynnwys cyfuniad o draciau coedwig, llwybrau a ffyrdd tawel wedi'u tarmacio.

Darperir lleoedd parcio ar hyd ffordd y goedwig y tu hwnt i'r prif faes parcio, gyda digon o le ar gyfer troi cerbydau mawr.

NyrA Mynydd March Horse Trail

Cyfeiriannu

Mae pedwar cwrs cyfeiriannu parhaol yma (cyfres o byst y mae'n rhaid i chi eu darganfod yn eu trefn).

Mae'r rhain yn cynnwys cwrs haws ar gyfer dechreuwyr, sy'n cael ei ddefnyddio gan deuluoedd yn aml, a chwrs mwy anodd ar gyfer cyfeirianwyr profiadol.

Ewch i gael y map arbennig o'r ganolfan ymwelwyr, ac yna defnyddiwch eich sgiliau cyfeiriannu i geisio dod o hyd i byst nodi cyfeiriannu (sy'n cael eu galw'n rheolyddion) yn y drefn gywir.

Bwydo barcudiaid cochion

Ym 1999, daeth Bwlch Nant yr Arian yn orsaf bwydo barcudiaid cochion fel rhan o raglen i warchod y nifer bach o farcudiaid cochion a oedd yn yr ardal bryd hynny.

Erbyn heddiw, caiff y barcudiaid cochion eu bwydo bob dydd am 2pm yn y gaeaf (GMT) a 3pm yn yr haf (BST).

Mae Llwybr y Barcud (llwybr mynediad hawdd o amgylch y llyn) a'r caffi yn cynnig golygfeydd gwych o hyn hefyd. Mae cuddfan gwylio adar yn edrych dros yr ardal fwydo.

Gallwch ddisgwyl gweld cynifer â 150 o farcudiaid yn dod i mewn i gael eu bwydo ‒ mae mwy ohonyn nhw yn ystod misoedd y gaeaf fel arfer. Adar lleol yw'r rhain yn bennaf, ac maen nhw'n dod o radiws o 10 milltir i fwydo.

Mannau chwarae

Mae dau fan chwarae i’w cael, un ar gyfer plant bach ac un ar gyfer plant hŷn.

 • Mae’r man chwarae i blant bach ar gyfer plant rhwng tair a chwech oed. Mae ganddo barth chwarae ag arwyneb diogel a mynediad hawdd i rieni, cadeiriau gwthio a phlant bach. Mae'r offer yn cynnwys dwy siglen i blant bach ac uned bwrpasol gyda llithren, wal ddringo, rhwyd ddringo ac ysgol
 • Mae Man Chwarae Dizzy Heights ar gyfer plant chwech oed a hŷn. Mae ganddo arwyneb sglodion pren, dwy siglen fasged fawr, ffrâm ddringo orangwtan ac ardal bwrpasol sydd â llithren, wal ddringo, ysgol raffau, polyn diffoddwyr tân a rhwyd ddringo

Mae’r holl offer chwarae wedi'u gwneud o adeiladwaith pren cadarn sy’n gweddu i amgylchiadau’r goedwig.

Pecyn darganfod

Pecyn darganfodGallwch logi pecyn darganfod rhad ac am ddim yn y ganolfan ymwelwyr.

Mae pob pecyn yn cynnwys offer defnyddiol fel binocwlars, chwyddwydr, potyn chwilod a chardiau adnabod natur, ynghyd ag arweiniad yn esbonio sut i’w defnyddio.

Canfod mwy am y pecynnau darganfod.

Caffi

Mae bwydlen y caffi yn cynnwys selsig porc sy’n toddi yn eich ceg a byrgers cig neu gig carw blasus, cawliau cartref a dewis o gacennau danteithiol.

Mae ar agor saith diwrnod yr wythnos rhwng 10am a 5pm (caiff bwyd poeth ei weini rhwng 10am a 3pm).

Lawrlwythwch gopi o’r fwydlen

Siop

Mae’r siop yn gwerthu crefftau pren, jamiau a siytinis, poteli o gwrw Cymreig, llyfrau ac amrywiaeth o anrhegion sy’n newid yn gyson.

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae cyfleusterau yn cynnwys:

 • Llwybr hygyrch (Llwybr y Barcud ‒ gweler isod)
 • parcio anabl
 • mynediad i gadeiriau olwyn i'r ganolfan ymwelwyr a'r caffi
 • toiledau anabl
 • cyfleusterau yn y caffi ar gyfer pobl â nam ar eu clyw
 • cadair olwyn cwrteisi

Mae Llwybr y Barcud, sy'n mynd o amgylch ymyl y llyn, yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn. Nid oes grisiau na chamfeydd ac mae'r graddiant yn 10% neu'n llai gyda mannau gorffwys ar y rhannau ar i fyny.

Oriau agor

Mae'r ganolfan ymwelwyr ar agor rhwng 10am a 5pm saith diwrnod yr wythnos (ac eithrio Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan).

Mae'r caffi ar agor rhwng 10am a 5pm saith diwrnod yr wythnos (ac eithrio Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan). Caiff bwyd poeth ei weini rhwng 10am a 3pm bob dydd.

Mae'r siop ar agor rhwng 11am at 4.30pm saith diwrnod yr wythnos (ac eithrio Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan). Mae ar gau yn ystod cyfnodau bwydo barcudiaid cochion.

Caiff y barcudiaid cochion eu bwydo bob dydd am 2pm yn y gaeaf (GMT) a 3pm yn yr haf (BST). Mae'r amseroedd yn amrywio o'r gaeaf i'r haf yn seiliedig ar Amser Haf Prydain.

Sut i gyrraedd yma

Mae Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian naw milltir i'r dwyrain o Aberystwyth ar yr A44.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 717 813.

Mae parcio ar y safle yn costio £1.50 am hyd at ddwy awr a £3.00 am dros ddwy awr. Mae tocyn tymor ar gael.

Location map

Cludiant cyhoeddus

Mae'r orsaf reilffordd agosaf yn Aberystwyth.

Mae'r bws 525 o Aberystwyth - Ponterwyd/Llanidloes yn stopio ar gais wrth y fynedfa i'r maes parcio.

Mae gwasanaeth bws National Express yn stopio bob dydd ym Mhonterwyd ac Aberystwyth.

Am fanylion ynghylch cludiant cyhoeddus, ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Bwlch Nant yr Arian Visitor Centre, Ponterwyd, Aberystwyth SY23 3AB

Ffôn: 01970 890453

E-bost: bnya@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Facebook: https://www.facebook.com/bwlchnantyrarian

Twitter: https://twitter.com/BNYArian

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Llwybr y Mwynwyr a Llwybr y Grib Llwybrau Cerdded PDF [661.6 KB]
Llwybr Pendam Beicio Mynydd PDF [889.5 KB]
Llwybr Summit Beicio Mynydd PDF [594.1 KB]
Llwybr Syfydrin Beicio Mynydd PDF [1.0 MB]
Y Fuwch a'r Llo Lwybrau rhedeg PDF [637.2 KB]
Llwybr Mynydd March LLwybr y Ceffylau PDF [412.6 KB]
Bwlch Nant yr Arian Map o'r Lleoliad PDF [732.4 KB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.