Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron, ger Tregaron

Cymysgedd gwreiddiol o gyforgors, gwelyau cyrs, glaswelltir gwlyb, pyllau dŵr, nentydd a chlytiau o goetir

Cors Caron wetlands

Beth sydd yma

Cyfleusterau hygyrch
Cŵn
Beicio mynydd
Natur
Parcio
Parcio (hygyrch)
Picnic
Toiledau
Llwybr cerdded
Mae Llwybr Glan yr Afon ar gau hyd at ddiwedd Mis Medi.

Trosolwg

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron yn ardal eang o dir gwlyb sy’n llenwi dyffryn llydan Afon Teifi wrth ymyl Tregaron.

Mae’r warchodfa’n cynnwys tair cyforgors – mawn dwfn sydd wedi cronni ers 12000 o flynyddoedd.

Cymysgedd unigryw o gynefinoedd

Mae’r cyforgorsydd wedi eu hamgylchynu gan gymysgedd cymhleth ac unigryw o gynefinoedd. Maent yn cynnwys gwelyau cyrs, glaswelltir gwlyb, coetir ac afonydd, nentydd a phyllau dŵr.

Mae amrywiaeth y cynefin yn gwneud y warchodfa yma’n lle gwych i fywyd gwyllt gyda’i lliwiau cyfnewidiol o goch, brown a melyn yn gyferbyniad cyfoethog i lesni’r bryniau cyfagos.

Hanes Cors Caron

Er pob argraff gyntaf, mae pobl wedi bod yn byw yma ers cyn cof ac roedd y gors ei hun wrth galon bywyd ac economi’r ardal am ganrifoedd.

Roedd mawn yn danwydd gwerthfawr tan ganol yr 20fed ganrif ac mae tystiolaeth o dorri mawn i’w gweld ym mhob man.

Mae cynllun ar waith i adfer y tirlun i’w gyflwr gwreiddiol, fel bod mawn newydd yn tyfu ac i ddiogelu’r cynefinoedd cyfoethog sy’n cael eu cynnal gan y mawn.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Cerdded yng Nghors Caron

Mae dau lwybr cylch yng Nghors Caron:

  • Mae’r llwybr pren dros dde-ddwyrain y gors yn pasio’r adeilad gwylio mawr lle gallwch fwynhau golygfa dawel o’r tirlun a’r bywyd gwyllt.  Mae’r llwybr bordiau’n hollol addas ar gyfer pawb
  • Mae Llwybr Glan yr Afon yn llwybr cylch hirach sy’n pasio drwy galon Cors Caron

 

Mae mynediad hefyd i ran chwe chilometr o Lwybr Ystwyth sy’n llwybr Beicio Cenedlaethol. Mae hwn yn dilyn hen lein rheilffordd ar hyd ymyl y warchodfa.

Gwarchodfa Natur Genedlaethol

Mae Cors Caron yn Warchodfa Natur Genedlaethol.

Mae Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yn lleoedd sydd â rhai o'r enghreifftiau gorau o gynefinoedd bywyd gwyllt a nodweddion daearegol.

Mae dros 70 o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru.

Dysgwch fwy am Warchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Llwybrau cerdded

Mae gan y llwybrau cerdded i gyd arwyddbyst ac maen nhw’n cychwyn o’r prif faes parcio

Cors Caron walks 

Llwybr Cors Caron

1.5 milltir, 2.6 km, hygyrch

Tro cylch dros dde-ddwyrain y gors yw’r llwybr bordiau. Mae’n pasio’r adeilad gwylio mawr lle gallwch fwynhau golygfa dawel o’r tirlun a’r bywyd gwyllt. Mae’r llwybr bordiau’n hollol addas ar gyfer pawb.

Llwybr Glan yr Afon

4.5 milltir, 7 km, cymedrol

Mae’r llwybr cylch hwn yn pasio drwy galon Cors Caron. Cofiwch na chewch ddod â chŵn ar y llwybr hwn a'i fod weithiau wedi’i gau oherwydd llifogydd neu waith i reoli'r warchodfa.

Llwybr Ystwyth

3.7 milltir / 6 km

Mae rhan chwe chilometr o Lwybr Ystwyth, sy’n llwybr Beicio Cenedlaethol, yn rhedeg ar hyd ymyl y warchodfa. Mae’n dilyn hen lein rheilffordd ac mae cerddwyr yn rhannu’r llwybr â beicwyr a phobl ar gefn ceffyl. 

Gwybodaeth am fynediad

Mae’r llwybr bordiau cylch hwn, sy’n addas i bawb, yn rhedeg am 1.1 milltir (1.7 km) dros dde-ddwyrain y gors.

Mae’r mynediad i’r llwybr 450 metr o’r prif faes parcio ar hyd llwybr hollol addas i bawb (cyfanswm y pellter i ddychwelyd i’r maes parcio yw 1.6 milltir / 2.6 km).

Mae’r llwybr yn mynd heibio i fynedfa adeilad gwylio lle gallwch fwynhau golygfa dawel o’r warchodfa a’i bywyd gwyllt.

Mae llefydd i basio ac i orffwys ar hyd y ffordd.

Mae rhai meinciau ar hyd y llwybr bordiau ac yn yr adeilad gwylio.

Mae toiledau hygyrch yn y prif faes parcio.

Darganfod mwy

Amseroedd agor

Mae’r toiledau ar agor bob amser. 

Sut i gyrraedd yma

PDF on how to get to Cprs Caron National Nature Reserve

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron tua dwy filltir i’r gogledd o Dregaron ar y B4343.

Y cyfeirnod grid OS ar gyfer y prif faes parcio yw SN 692 625.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Cyfarwyddiadau

Mae’r prif faes parcio ar y B4343 o Dregaron (y cyfeirnod grid OS yw SN 692 625).

Mae ychydig o le parcio hefyd mewn cilfan oddi ar y B4340 i’r gogledd o Fferm Maesllyn (y cyfeirnod grid OS yw SN 695 631) ac yn Iard Drenau Ystrad Meurig oddi ar y B4340 (y cyfeirnod grid OS yw SN 711 673).

Gallwch barcio yno am ddim.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Aberystwyth.

Mae bysus rhifau 585 a 588 rhwng Aberystwyth a Llambed yn stopio yn Nhregaron. Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i http://www.cymraeg.traveline.cymru/ 

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron Map lleoliad PDF [534.2 KB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.