Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Cynllun Lwfansau Tirlenwi yng Nghymru

Gall tirlenwi gwastraff dinesig pydradwy, er enghraifft, bwyd, papur, a gwastraff gardd, gyfrannu at broblemau amgylcheddol fel cynhyrchu trwytholch - hylif sy'n draenio oddi ar safle tirlenwi.

Mae hefyd yn rhyddhau methan, sef nwy tŷ gwydr cryf, a all gyfrannu at newid yn yr hinsawdd.

Gwybodaeth am Lwfansau Tirlenwi y Cynllun

Daeth rheoliadau'r Cynllun Lwfansau Tirlenwi (Cymru) 2004 i rym yng Nghymru ar 1 Hydref 2004, er mwyn lleihau faint o wastraff trefol pydradwy sy'n mynd i safleoedd tirlenwi.

Mae’r cynllun lwfansau tirlenwi’n mynnu bod awdurdodau gwaredu gwastraff Cymru’n cyfyngu cyfanswm y gwastraff dinesig pydradwy a yrrant i’w gladdu.

Rhaid i’r symiau a anfonir i safleoedd tirlenwi fod yn is na’r lwfans a neilltuwyd gan Lywodraeth Cymru er mwyn osgoi bod yn agored i gosb.

Canlyniadau’r Cynllun Lwfansau Tirlenwi

Mae Cymru wedi lleihau faint o wastraff trefol pydradwy (gwastraff bwyd, papur a gerddi) sy'n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi gan 89% dros deuddeg mlynedd llawn diwethaf y Cynllun Lwfansau Tirlenwi.

Gallwch weld canlyniadau'r blynyddoedd blaenorol yn 'Cofrestr Cynllun Lwfansau Tirlenwi (CLT) Cymru o 2004 ymlaen'.

Crynodeb o ganlyniadau 2016/17

At ei gilydd, anfonodd awdurdodau lleol Cymru 90,827 o dunelli o wastraff trefol pydradwy i safleoedd tirlenwi yn 2016/17, o gymharu â lwfans o 390,000 o dunelli ar gyfer Cymru gyfan. Mae hyn 77% yn llai na'r lwfans. Mae hyn yn dangos yn glir bod y gwaith o leihau faint o wastraff trefol pydradwy sy'n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi yn llwyddo.

Perfformiadau awdurdodau lleol unigol

Y rhai a wnaeth y defnydd lleiaf o'r lwfans a ganiateid iddynt oedd Defnyddiodd Blaenau Gwent, Caerdydd, Sir Ddinbych, Sir Fflint, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Rhondda Cynon Taf, Thorfaen, Bro Morgannwg a Wrecsam  (dim mwy na 10% o lwfansau).

Mae hyn mewn cymhariaeth â Gwynedd a Abertawe, a ddefnyddiodd dros 70% o'u lwfansau.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.