Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Cynllun Lwfansau Tirlenwi yng Nghymru

Gwyboadaeth am sut mae rheoli gwastraff yn cael ei fonitro a'i gwella yng Nghymru

Gall tirlenwi gwastraff dinesig pydradwy, er enghraifft, bwyd, papur, a gwastraff gardd, gyfrannu at broblemau amgylcheddol fel cynhyrchu trwytholch - hylif sy'n draenio oddi ar safle tirlenwi.

Mae hefyd yn rhyddhau methan, sef nwy tŷ gwydr cryf, a all gyfrannu at newid yn yr hinsawdd.

Gwybodaeth am Lwfansau Tirlenwi y Cynllun

Daeth rheoliadau'r Cynllun Lwfansau Tirlenwi (Cymru) 2004 i rym yng Nghymru ar 1 Hydref 2004, er mwyn lleihau faint o wastraff trefol pydradwy sy'n mynd i safleoedd tirlenwi.

Mae’r cynllun lwfansau tirlenwi’n mynnu bod awdurdodau gwaredu gwastraff Cymru’n cyfyngu cyfanswm y gwastraff dinesig pydradwy a yrrant i’w gladdu.

Rhaid i’r symiau a anfonir i safleoedd tirlenwi fod yn is na’r lwfans a neilltuwyd gan Lywodraeth Cymru er mwyn osgoi bod yn agored i gosb.

Canlyniadau’r Cynllun Lwfansau Tirlenwi

Mae Cymru wedi lleihau faint o wastraff trefol pydradwy (gwastraff bwyd, papur a gerddi) sy'n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi gan 89% dros deuddeg mlynedd llawn diwethaf y Cynllun Lwfansau Tirlenwi.

Gallwch weld canlyniadau'r blynyddoedd blaenorol yn 'Cofrestr Cynllun Lwfansau Tirlenwi (CLT) Cymru o 2004 ymlaen'.

Crynodeb o ganlyniadau 2016/17

At ei gilydd, anfonodd awdurdodau lleol Cymru 90,827 o dunelli o wastraff trefol pydradwy i safleoedd tirlenwi yn 2016/17, o gymharu â lwfans o 390,000 o dunelli ar gyfer Cymru gyfan. Mae hyn 77% yn llai na'r lwfans. Mae hyn yn dangos yn glir bod y gwaith o leihau faint o wastraff trefol pydradwy sy'n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi yn llwyddo.

Perfformiadau awdurdodau lleol unigol

Y rhai a wnaeth y defnydd lleiaf o'r lwfans a ganiateid iddynt oedd Defnyddiodd Blaenau Gwent, Caerdydd, Sir Ddinbych, Sir Fflint, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Rhondda Cynon Taf, Thorfaen, Bro Morgannwg a Wrecsam  (dim mwy na 10% o lwfansau).

Mae hyn mewn cymhariaeth â Gwynedd a Abertawe, a ddefnyddiodd dros 70% o'u lwfansau.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.