Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cofrestru’ch tanc carthion / uned trin carthion gryno

Efallai eich bod yn defnyddio tanc carthion neu uned trin carthion gryno i drin carthion eich cartref gan nad oes modd cysylltu â’r rhwydwaith carthffosiaeth gyhoeddus. Darllenwch ymlaen i weld a oes angen i chi gofrestru ai peidio

Pwy sydd angen cofrestru

Os yw eich cartref neu eich eiddo yng Nghymru, ac os oes ganddo danc septig neu waith trin carthion pecyn, yn ôl y gyfraith rhaid ichi gofrestru gyda ni.

Ar gyfer y rhan fwyaf o bobl, gallant gofrestru’n rhad ac am ddim, a hynny unwaith yn unig, yn amodol ar feini prawf arbennig:

  • Os yw eich tanc septig yn gollwng i suddfan dŵr yn y ddaear ac os oes 13 o bobl neu lai yn byw yn yr eiddo domestig
  • Os yw eich gwaith trin carthion pecyn yn gollwng i gwrs dŵr, ac os oes 33 neu lai o bobl yn byw yn yr eiddo domestig
  • Os nad yw’r system trin carthion ger ardal warchodedig neu ardal ddynodedig o safbwynt yr amgylchedd, gyflenwad dŵr daear neu dŵr yfed. Er enghraifft, Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) neu Ardal Diogelu Tarddiad Dŵr ar gyfer dŵr yfed. Gallwn gadarnhau hyn ar ôl inni gael eich cais

Nid yw tanciau carthion sy’n gollwng yn uniongyrchol i ddŵr wyneb yn gymwys fel eithriad cofrestredig. Ni fyddai tanc carthion a fyddai’n gollwng yn uniongyrchol i ddŵr wyneb yn bodloni ein gofynion trwyddedu a byddai angen gwella’r system.

Nid oes gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ddyddiad penodol ar gyfer diweddaru tanc carthion sy’n gollwng i ddŵr wyneb, ond gallai hyn gael ei wneud yn y dechrau a’i gynnwys fel rhan o’r cais am drwydded. Neu gallem ystyried rhoi trwydded sy’n cynnwys amod ar gyfer gwella lle byddai angen gwneud gwelliannau i’r system yn ddiweddarach.

Gallai’r dyddiad hwn fod yn ddyddiad tymor byr/hir gan ddibynnu ar ba mor sensitif yw’r ardal ddyfrol sy’n derbyn ac ar nodweddion pob achos.  

Nid oes rhaid i unrhyw welliannau gael eu gwneud o anghenraid drwy system Gwaith Trin Preifat. Efallai y byddai angen gollyngiad i’r ddaear drwy system ymdreiddio, er enghraifft.

Gollyngiadau mewn Ardaloedd â Charthffosydd:

Rhaid i chi gysylltu â’r garthffos fudr gyhoeddus pan fydd y gollyngiad yn digwydd o fewn ardal a chanddi garthffos (e.e. lle mae annedd o fewn 30 metr i’r garthffos fudr gyhoeddus). Ni fydd modd cofrestru gollyngiad newydd pan fydd hi’n ymarferol cysylltu â’r garthffos fudr gyhoeddus.

Os ydych mewn ardal a chanddi garthffos ac os ydych yn dal i fod eisiau gwneud cais am drwydded amgylcheddol i ollwng, sylwch: dim ond pan fydd modd i chi ddangos yn glir y bydd manteision cyffredinol i’w cael o safbwynt cynaliadwyedd, na fydd unrhyw effeithiau amgylcheddol i’w cael, ac nad yw’n ymarferol I chi gysylltu â charthffos fudr gyhoeddus neu breifat arall oherwydd y gost a/neu’r ymarferoldeb, y byddwn yn rhoi trwydded.

Os ydych yn bodloni’r meini prawf uchod, bydd modd ichi gofrestru am eithriad rhad ac am ddim.

Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf uchod, ni fyddwch yn gymwys i gofrestru am eithriad rhad ac am ddim a bydd angen ichi wneud cais am Drwydded Amgylcheddol.

Os yw eich gollyngiadau arfaethedig i mewn i brif afon, mae’n bosib y bydd angen Trwydded neu Eithriad Gweithgaredd Perygl Llifogydd. Gallwch weld rhagor o wybodaeth ynghylch caniatáu amgylcheddol ar gyfer gweithgareddau risg llifogydd yma.

Pam rydym angen ichi gofrestru

Nid yw’r rhan fwyaf o danciau septig neu weithfeydd trin carthion pecyn yn achosi problemau os cânt eu cynllunio, eu gosod a’u cynnal a’u cadw’n briodol.

Gallai’r rhedlif o systemau a gaiff eu cynnal a’u cadw’n annigonol arwain at y canlynol:

  • llygru afonydd, nentydd neu ddŵr tanddaearol
  • halogi ffynonellau dŵr yfed
  • niweidio safleoedd cadwraeth natur

Mae’n bwysig dros ben i chi, fel perchennog, gadw eich tanciau septig a’ch systemau trin carthion pecyn mewn cyflwr da.

Sut i gofrestru:

Cofrestru’ch tanc carthion/uned trin carthion gryno yma.

Gallwch wneud cais trwy ddefnyddio’r ffurflen electronig. Gallwch bostio neu e-bostio’r ffurflen hon atom. Mae’r cyfeiriadau perthnasol ar y ffurflen.

Ar ôl ichi gofrestru, bydd manylion eich eithriad yn ymddangos yma, ar y gofrestr gyhoeddus ar gyfer eithriadau dŵryma.

Wrth gofrestru eithriad rydych yn cytuno y byddwch yn cydymffurfio â chanllawiau Cyfoeth Naturiol Cymru parthed cynllun, adeiladu, lleoliad a gweithrediad eich system trin carthion ac y byddwch yn glynu wrth fanyleb y gwneuthurwyr. Ymhellach, rydych yn cytuno i gadw’r holl gofnodion parthed gwaith cynnal a chadw am 5 mlynedd ar ôl i’r gwaith gael ei gwblhau.

Darllenwch ganllawiau Cyfoeth Naturiol Cymru isod cyn gwneud cais i gofrestru.

Help gyda’ch cais

Os oes gennych gwestiynau ynghylch cofrestru, ffoniwch ni ar 0300 065 3000 (Dydd Llun i Ddydd Gwener, 9am-5pm).

Sut y gallaf gael Cyfeirnod Grid Cenedlaethol?

I weld beth yw’r cyfeirnod grid cenedlaethol, edrychwch ar wefan yr UK Grid Reference Finder

  • Nodwch eich cod post
  • Darganfyddwch leoliad eich tanc septig
  • Cliciwch fotwm dde eich llygoden ar y lleoliad hwn
  • Bydd eich cyfeirnod grid 12 digid yn ymddangos

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Byddwn yn eich hysbysu o fewn 15 diwrnod gwaith (tair wythnos) a yw eich cofrestriad wedi bod yn llwyddiannus, ai peidio.

Os na allwn dderbyn eich cofrestriad am ryw reswm neu’i gilydd, byddwn yn rhoi gwybod ichi. Efallai y bydd yn rhaid ichi wneud cais am drwydded amgylcheddol. Rhaid talu ffi untro wrth wneud cais am drwydded ar gyfer gollyngiad carthion bach. Dyma yw ein ‘ffi ostyngol am drwydded’ sydd, ar hyn o bryd, yn £125.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Cofrestru’ch tanc carthion neu’ch uned trin carthion gryno Canllawiau a’r ffurflen gofrestru PDF [1.1 MB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.