Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwneud cais am drwydded rheolau safonol newydd

Ar y dudalen hon fe gewch ffurflenni cais ar gyfer trwyddedau safonol newydd a’r nodiadau canllaw i’ch helpu i gwblhau’r ffurflenni cais. Rhaid i bob ymgeisydd lenwi rhan A, F a B

Trwyddedau Rheolau Safonol

Cyn ichi wneud cais am drwydded rheolau safonol, gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y rheolau safonol, eu bod yn disgrifio’n union yr hyn rydych eisiau ei wneud ac y bydd modd ichi fodloni gofynion y rheolau.

Ar gyfer pob cyfleuster mae yna gyfres o reolau, canllawiau ar sut i gydymffurfio â’r rheolau ac asesiad risg. Efallai y byddwn yn gosod terfynau ar agosrwydd eich gweithgaredd at safleoedd gwarchod natur neu’n pennu a yw allyriadau yn y tarddle’n cael eu caniatáu, ai peidio.

Bydd gwneud cais am drwydded safonol yn arbed amser ac arian. Fodd bynnag, cyn ichi benderfynu gwneud cais, rhaid ichi fod yn ymwybodol o rai nodweddion pwysig:

  • Ni allwch amrywio’r rheolau ac nid oes gennych hawl i apelio yn eu herbyn;
  • Os ydych eisiau newid eich gweithrediadau, fel na fydd trwydded safonol yn addas i’ch gweithred mwyach, fe fydd yn rhaid ichi wneud cais i newid eich trwydded er mwyn cael trwydded bwrpasol;
  • Os bydd eich amgylchedd lleol yn newid ar ôl i’ch trwydded gael ei rhoi (er enghraifft oherwydd newid yn niffiniad parth gwarchod tarddiad dŵr daear), efallai y bydd yn rhaid ichi uwchraddio’r gweithrediad i safon sy’n ddigonol ar gyfer yr amgylchedd, neu wneud cais i gael trwydded bwrpasol;
  • Ar gyfer gollyngiadau trwydded safonol i ddyfroedd wyneb, bydd y tâl parhau yn cychwyn o’r dyddiad y caiff y drwydded ei rhoi. Argymhellwn nad ydych yn gwneud cais am drwydded safonol amser maith cyn yr adeg y mae ei hangen, oni bai eich bod derbyn y taliadau hyn. Ar hyn o bryd ni cheir trwyddedau rheolau safonol ar gyfer elifion carthion i’r ddaear/dŵr daear
  • Dylech gadarnhau pa un a fyddwn yn cyflwyno unrhyw newidiadau i’r rheolau cyn ichi wneud cais, er mwyn gwneud yn siŵr y byddwch yn parhau i allu eu bodloni pan gaiff y newidiadau eu cyhoeddi. Os na allwch eu bodloni, dylech ystyried gwneud cais am drwydded bwrpasol

Os yw’r rheolau safonol ar waelod y dudalen hon yn ymdrin â’r gweithgaredd rydych yn awyddus i fynd i’r afael ag ef, dewiswch y ddolen a darllenwch drwy’r rheolau safonol llawn yn drylwyr a’r asesiad risg generig cysylltiedig.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y rheolau safonol sy’n disgrifio’n union yr hyn rydych eisiau ei wneud, a gwnewch yn siŵr y bydd modd ichi fodloni gofynion y rheolau hyn. Os na allwch gydymffurfio ag unrhyw un o’r rheolau safonol, rhaid ichi wneud cais am drwydded bwrpasol.

Darllenwch ein tudalen Sut i wneud cais am drwydded amgylcheddol cyn cyflwyno cais, er mwyn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am y broses ymgeisio.

Rhan A

Rhaid i bob ymgeisydd lenwi rhan A – Amdanoch chi.

Rhan F

Rhaid i bob ymgeisydd lenwi rhan F1 neu F2.

Os ydych chi’n gwneud cais am safle, gwaith gwastraff, gwaith gwastraff mwyngloddio neu weithgarwch dŵr daear, er enghraifft taenu ar dir, llenwch Ran F1.

Os ydych yn gwneud cais i ollwng dŵr tardd annibynnol llenwch Ran F2.

Rhan B

Rhaid i bob ymgeisydd lenwi rhan B1 – Trwydded rheolau safonol.

Trwyddedau Rheolau Safonol

Cyn gwneud cais am drwydded rheolau safonol gwnewch yn siŵr eich bod chi’n deall y rheolau safonol, eu bod yn disgrifio’r union beth rydych am ei wneud ac y byddwch yn gallu bodloni gofynion y rheolau.

Mae yna set o reolau ar gyfer pob cyfleuster, canllawiau ar sut i gydymffurfio â’r rheolau ac asesiad risg.

Efallai y byddwn yn gosod terfynau ar ba mor agos y gallwch chi gynnal gweithgarwch at safleoedd cadwraeth natur neu nodi a yw allyriadau tarddle yn cael eu caniatáu.

Mae gwneud cais am drwydded safonol yn arbed amser ac arian i chi. Ond mae’n rhaid i chi fod yn ymwybodol o rai nodweddion pwysig cyn ymgeisio:

  • Allwch chi ddim amrywio’r rheolau a does gennych chi ddim hawl i apelio yn eu herbyn; 
  • Os ydych chi am newid eich gweithrediadau ac na fydd trwydded safonol yn berthnasol i’ch gwaith wedi hynny, bydd rhaid i chi wneud cais i newid eich trwydded i fod yn drwydded bwrpasol;
  • Os bydd eich amgylchedd lleol yn newid ar ôl i chi gael y drwydded (er enghraifft, yn sgil newid i’r diffiniad o barth diogelu tarddiad dŵr daear), efallai y bydd angen i i chi uwchraddio’r gwaith i safon sy’n ddigonol ar gyfer yr amgylchedd newydd, neu wneud cais i newid eich trwydded i fod yn drwydded bwrpasol
  • Yn achos gollyngiadau trwydded safonol i ddŵr wyneb, bydd y tâl cynhaliaeth yn dechrau o ddyddiad cyhoeddi’r drwydded. Rydym yn eich cynghori i beidio â gwneud cais am drwydded safonol ymhell cyn bod angen y drwydded oni bai eich bod yn derbyn bod rhaid i chi dalu’r taliadau hyn. Ar hyn o bryd, does dim trwyddedau rheolau safonol ar gyfer elifion carthion i’r ddaear/dŵr daear
  • Dylech wirio a ydym yn bwriadu gwneud unrhyw newidiadau i’r rheolau cyn i chi wneud cais i wneud yn siŵr y byddwch chi’n dal i allu cydymffurfio â nhw pan gyhoeddir y newidiadau. Os na fyddwch yn gallu, dylech ystyried gwneud cais am drwydded bwrpasol

Os yw’r gweithgarwch rydym am ei gyflawni wedi’i gwmpasu gan un o’r rheolau safonol isod, dewiswch y ddolen a darllenwch y rheolau safonol llawn a’r asesiad risg cyffredinol cysylltiedig yn ofalus.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n deall y rheolau safonol, eu bod yn disgrifio’r union beth rydych am ei wneud ac y byddwch yn gallu bodloni gofynion y rheolau. Os na allwch gydymffurfio ag unrhyw un o’r rheolau safonol mae’n rhaid i chi wneud cais am drwydded bwrpasol:

Anfonwch eich ffurflen gais wedi’i chwblhau i:

permitreceiptcentre@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Canolfan Derbyn Trwyddedau
Cyfoeth Naturiol Cymru
29 Heol Casnewydd
Tŷ Cambria
Caerdydd
CF24 0TP

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ffurflen - Rhan A WORD [176.9 KB]
NODYN CANLLAW A.doc WORD [208.0 KB]
Standard rules SR2010No2 Discharge to surface water cooling water and heat exchangers (saesneg yn unig) PDF [295.4 KB]
Standard rules SR2010No3 Discharge to surface water secondary treated domestic sewage with a maximum daily volume between 5 and 20 cubic metres per day (saesneg yn unig) PDF [300.9 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.