Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwneud cais am drwydded bwrpasol newydd

Ar y dudalen hon fe gewch ffurflenni cais ar gyfer trwydded bwrpasol newydd a’r nodiadau canllaw i’ch helpu i gwblhau’r ffurflenni cais

Os ydych yn gwneud cais am waith bach i ollwng carthion (hyd at 15 metr ciwbig i’r ddaear neu hyd at 20 metr ciwbig y dydd i ddŵr wyneb), dim ond Rhan B6.5 ar waelod y dudalen y mae angen ichi ei llenwi.

Ar gyfer pob cais arall, rhaid ichi gynnwys ffurflenni Rhan A a Rhan F a’r ffurflenni Rhan B perthnasol, fel y nodir isod.

Os yr ydych yn gwneud cais am drwydedd newydd, mae’n buddiol fod y caniatad perthnasol ganddoch (e.e. Trwydded Cyfoeth Naturiol Cymru) cyn prynu ac gorseddu y system triniaeth arfaethidig.

Rhan A

Rhaid i bob cais gynnwys Rhan A wedi’i llenwi.

Rhan F

Rhaid i bob cais sy’n ymwneud â charthion (mwy na 15 metr ciwbig i’r ddaear neu fwy nag 20 metr ciwbig y dydd i ddŵr wyneb) neu ollyngiadau masnachol gynnwys Rhan F2 wedi’i llenwi. Ar gyfer gollyngiadau i ddŵr daear/gweithgareddau gwasgaru, byddwch angen llenwi Rhan F1.

Rhan B

  • Rhaid i bob cais am drwyddedau pwrpasol newydd gynnwys Rhan B2 wedi’i llenwi.  (Oni bai eich bod yn llenwi B6.5)
  • Ar gyfer carthion a/neu ollyngiadau masnachol, byddwch angen llenwi’r adrannau perthnasol ar Ran B6 – gweler Tabl 1 ar dudalen 2
  • Ar gyfer gollyngiadau annibynnol i ddŵr daear (gweithgareddau gwasgaru fel dip defaid), byddwch angen llenwi Rhan B7

Sylwer: Dim ond cwestiynau sy’n berthnasol i’r hyn rydych yn gwneud cais amdano y mae angen ichi eu hateb. Mae Tabl 1 – Elifion, ar dudalen 2 Rhan B6 yn disgrifio’r gwahanol fathau o elifion a pha gwestiynau y mae angen eu hateb. Os ydych yn llenwi’r ffurflen gais yn electronig, bydd angen ichi roi tic yn y blwch priodol yn Nhabl 1 cyn mynd ddim pellach.

Rhan B6.5

Gallwch ddefnyddio ffurflen B6.5 os ydych yn gwneud cais i ollwng hyd at 15 metr ciwbig (15m3) y dydd o elifion carthion wedi’u trin i’r tir neu hyd at 20 metr ciwbig (20m3) y dydd i ddŵr wyneb. Sylwer: nid oes raid ichi lenwi unrhyw un o’r ffurflenni eraill uchod gyda’r cais arbennig hwn.

Anfonwch eich ffurflen gais wedi’i chwblhau i:

permitreceiptcentre@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Neu

Canolfan Derbyn Trwyddedau
Cyfoeth Naturiol Cymru
29 Heol Casnewydd
Tŷ Cambria
Caerdydd
CF24 0TP

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.