Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Newidiadau i eithriadau trwyddedu tynnu dŵr

O 1 Ionawr 2018 ymlaen, bydd angen trwydded ar y rhan fwyaf o dyniadau a oedd wedi'u heithrio cyn hyn (os ydynt dros y trothwy eithrio o 20m³/y diwrnod) er mwyn parhau i dynnu dŵr yn gyfreithiol

Echdynnu dŵr yw'r broses o fynd â dŵr yn uniongyrchol o ddŵr wyneb, e.e. afonydd, neu o ddŵr daear, e.e. tyllau turio.

Os ydych yn cymryd mwy nag 20 metr ciwbig (4,400) galwyn y dydd, yna mae angen trwydded arnoch oddi wrth Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cyn 2018, roedd llawer o weithgarwch echdynnu dŵr wedi'i eithrio o’r angen am drwydded. Mae newidiadau rheoliadol bellach yn ei gwneud yn ofynnol i dynwyr dŵr, oedd wedi'u heithrio o'r blaen, wneud cais.

Mae proses ymgeisio wedi'i symleiddio ar wahân ar gael i'r rhai a echdynnodd ddŵr yn ystod y cyfnod cymhwyso rhwng 1 Ionawr 2011 a 31 Rhagfyr 2017, ac sy’n bwriadu parhau i wneud hynny.

Os na fyddwch yn gwneud cais nawr:

 • Ni fyddwch yn cael manteisio ar broses ymgeisio syml dros dro a fwriadwyd i hwyluso ceisiadau i’r rhan fwyaf o ymgeiswyr;
 • Byddwch yn colli eich hawl i dynnu dŵr o 1 Ionawr 2020 ymlaen.

Os na fyddwch yn anfon cais dilys erbyn 31 Rhagfyr 2019 ac yn parhau i dynnu dŵr ar ôl y dyddiad hwn byddwch yn cyflawni trosedd ac o’r herwydd gallai CNC gymryd camau gorfodi yn eich erbyn, gan gynnwys erlyniad.

Faint fydd y gost?

Naill ai £135 neu £1,500 fydd y ffi ymgeisio, yn dibynnu ar ba fath o drwydded (llawn neu drosglwyddo) sy'n briodol ar gyfer eich gweithgaredd echdynnu dŵr.

Darllenwch ragor am y gwahanol fathau o drwydded.

Efallai y bydd yn rhaid hysbysebu rhai ceisiadau. Os yw hyn yn berthnasol i'ch cais, bydd angen i chi dalu ffi weinyddol o £100 ynghyd â chost yr hysbyseb yn y papur newydd lleol.

Mae ffioedd blynyddol hefyd yn daladwy am drwyddedau llawn. Mae'r rhain yn seiliedig ar sawl ffactor gan gynnwys:

 • cyfaint
 • at ba ddiben y defnyddir y dŵr
 • ffynhonnell y dŵr wyneb neu’r dŵr daear y cymerir y dŵr ohoni

Cysylltwch â'r Tîm Trwyddedu Adnoddau Dŵr (0300 065 3000) i gael rhagor o wybodaeth am daliadau blynyddol neu gweler ein Cynllun Taliadau Echdynnu Dŵr.

Beth sydd angen i chi ei wneud

Os ydych chi'n codi mwy nag 20m3 (4,400 galwyn) o ffynhonnell ddŵr bob dydd, bydd angen i chi wneud cais am drwydded echdynnu dŵr, a elwir weithiau yn ‘Awdurdodiad Newydd’ neu ‘drwydded drosiannol’ drwy ddefnyddio'r ffurflen gais am drwydded drosiannol.

Mae'r broses ymgeisio am drwydded drosiannol yn fersiwn symlach o'r broses lawn a bydd yn caniatáu i chi barhau i echdynnu dŵr tra byddwn yn penderfynu ar eich trwydded. Rhaid i CNC dderbyn eich cais erbyn diwedd y ffenestr drosiannol ar 31 Rhagfyr 2019 er mwyn manteisio ar y broses symlach.

Er mwyn caniatáu i Cyfoeth Naturiol Cymru weithio gyda chi a mynd i'r afael ag unrhyw broblemau gyda'ch cais, rydym yn argymell y dylid cyflwyno ceisiadau erbyn mis Medi 2019 fan bellaf.

Pa wybodaeth fydd ei hangen arnaf er mwyn cyflwyno cais dilys?

Rhaid i geisiadau gynnwys:

 • Map safle yn dangos perchnogaeth tir neu dystiolaeth o hawl mynediad mewn perthynas â’r lleoliad echdynnu dŵr
 • Tystiolaeth eich bod wedi echdynnu yn ystod y cyfnod cymhwyso (1 Ionawr 2011 i 31 Rhagfyr 2017) e.e. ffotograffau dyddiedig o’r twll turio yn cael ei osod, cofnodion stoc, cofnodion pwmp, derbyniadau cynnal a chadw
 • Darganfyddwch beth fydd CNC yn ei dderbyn fel tystiolaeth
 • Tystiolaeth o sut rydych chi wedi mesur neu gyfrifo defnydd dŵr e.e. darlleniadau mesurydd, rhif stoc, dimensiynau cymeriant, cynlluniau dyfrhau
 • Gwybodaeth am sut mae'r echdyniad wedi digwydd (e.e. diagram neu sgematig neu ffotograff)

Mae mwy o fanylion ar gael yn y canllaw tystiolaeth

Sut ydw i'n gwybod faint o ddŵr roeddwn i wedi ei echdynnu?

Darlleniadau mesuryddion yw'r ffordd hawsaf o weithio allan a darparu tystiolaeth am faint o ddŵr rydych chi wedi'i gymryd. Os nad yw’r rhain gennych, yna gallwch ddefnyddio dulliau asesu amgen, er enghraifft, canllawiau diwydiant i gyfrifo'r defnydd o ddŵr yn seiliedig ar ofynion stoc neu gnydau.

Defnydd gorau o’r canllaw dŵr

Faint o amser fydd cael trwydded drosiannol yn ei gymryd?

Bydd gan CNC dair blynedd (1 Ionawr 2020 – 31 Rhagfyr 2022) i benderfynu ar geisiadau am drwyddedau trosiannol, ond hyd nes y gwneir penderfyniad ar eich cais gallwch barhau i gymryd dŵr yn yr un ffordd ag y gwnaethoch rhwng 1 Ionawr 2011 a 31 Rhagfyr 2017.

Pa weithgareddau sy'n dod dan y rheoliadau newydd?

Roedd y gweithgareddau canlynol wedi'u heithrio o'r gofynion trwyddedu o'r blaen ond bellach mae angen trwydded arnynt:

 • Trosglwyddiadau dŵr o un dŵr mewndirol i un arall yn achos, neu o ganlyniad i, weithrediadau a wneir gan awdurdod mordwyo, harbwr neu gadwraeth
 • Echdynnu dŵr i mewn i ardaloedd draenio mewnol ond heb gynnwys gweithgareddau draenio tir
 • Gwagio mwyngloddiau, chwareli a gwaith peirianyddol. Darllen mwy am drwyddedu gweithgareddau gwagio er mwyn cael eglurhad o bryd mae angen trwydded
 • Ystofi (echdynnu dŵr sy'n cynnwys silt i'w roi ar dir amaethyddol fel gwrtaith)
 • Pob math o ddyfrhau (ac eithrio ar gyfer dyfrhau gyda chwistrell sydd eisoes yn drwyddedadwy) a defnyddio systemau draenio tir yn y drefn wrthol (gan gynnwys trosglwyddiadau i systemau gwlypdir a reolir) er mwyn cynnal lefelau dŵr cae
 • Y rhan fwyaf o echdyniadau drwy eithriadau’r Goron a heddluoedd sy’n ymweld
 • Echdynnu dŵr o fewn ardaloedd dŵr daear a dŵr wyneb sydd wedi'u heithrio'n ddaearyddol yn flaenorol

Pa weithgareddau sy'n dal i gael eu heithrio o ofynion trwyddedu

Bydd rhai echdyniadau yr ystyrir eu bod yn risg isel yn parhau i fod yn eithriedig:

 • Trosglwyddiadau i lawr yr afon o'r terfyn llanw arferol gan awdurdodau mordwyo, harbwr a chadwraeth, ac eithrio yn yr awr cyn neu ar ôl llanw isel
 • Echdynnu dŵr mewn cysylltiad â gweithrediadau carthu a awdurdodwyd gan awdurdod mewn perthynas â'r dyfroedd hynny i fyny'r afon o'r terfyn llanw arferol ac unrhyw echdyniad i lawr yr afon o'r terfyn llanw arferol
 • Echdynnu dŵr oddi mewn i systemau gwlypdir rheoledig (yn amodol ar fod y prif echdyniad i'r system wedi cael ei drwyddedu) a gwaith cronni ar gyfer rheoli, gweithredu neu gynnal dŵr yn unig oddi mewn i systemau gwlypdir rheoledig
 • Cronni gwaith a adeiladwyd gan neu ar ran Byrddau Draenio Mewnol er mwyn arfer eu swyddogaethau yn eu hardal benodedig
  Gwacáu strata tanddaearol ac echdynnu dŵr wyneb i atal ymyrraeth â gwaith adeiladu neu beirianneg lle mae'r echdynnu yn para llai na chwe mis yn olynol (yn amodol ar gyfyngiadau)
 • Dociau sych gaiff eu gweithredu gan drydydd parti sy'n trosglwyddo dŵr i ac o system ddŵr awdurdod mordwyo
 • Gwaith cronni pan fo angen mewn argyfwng
 • Echdynnu neu gronni brys lle bydd hyn yn cael ei wneud gan awdurdodau porthladd, harbwr neu gadwraeth

Darllen mwy am bryd y mae angen trwydded echdynnu dŵr arnoch chi

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.