Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein ffioedd

Ffioedd am geisiadau Adnoddau Dŵr 2017-2018


Mae ffioedd tynnu dŵr blynyddol yn daladwy mewn perthynas â thrwyddedau a roddir dan Ddeddf Adnoddau Dŵr 1991. Mae’r ffioedd yn seiliedig ar faint o ddŵr a dynnir, y ffynhonnell, y pwrpas a’r tymor, a gellir cadarnhau hyn pan roddir y drwydded.

Gweler ein Cynllun Codi Tâl diweddaraf ar gyfer tynnu dŵr i gael manylion llawn am y ffioedd ymgeisio gwahanol sy’n angenrheidiol ar gyfer trwyddedau newydd neu ar gyfer newidiadau i drwyddedau presennol. Yn y tabl isod ceir crynodeb o’r mathau gwahanol o geisiadau Adnoddau Dŵr a’r ffioedd perthnasol. Bydd ffurflenni cais a gyflwynir heb y ffi gywir yn cael eu dychwelyd.

Ceisiadau ar y cyd:

Pan gaiff ceisiadau am drwydded tynnu dŵr a thrwydded cronni dŵr ar gyfer gweithgareddau cysylltiedig eu cyflwyno ar y cyd, codir un ffi ymgeisio’n unol â’r ffioedd a nodir yn ein Cynllun Codi Tâl ar gyfer tynnu dŵr, ac isod. Er enghraifft, pe bai cais am drwydded tynnu dŵr a thrwydded cronni dŵr i ganiatáu cynllun ynni dŵr gyda chapasiti o 30kW yn cael eu cyflwyno’r un adeg â’i gilydd, cyfanswm y ffi ymgeisio fyddai £750.

Ffi ymgeisio uwch o £1,500:

 • Trwyddedau cronni dŵr
 • Trwyddedau tynnu dŵr dros dro (tynnu dŵr untro ar gyfer unrhyw bwrpas sy’n para llai na 28 diwrnod yn olynol)
 • Trwyddedau ar gyfer caniatáu trosglwyddo (dŵr)

Ffioedd haenog ar gyfer cynlluniau ynni dŵr yn seiliedig ar allbwn pŵer mewn cilowatiau (kW):

 • <25kW £375
 • 25 i 50kW £750
 • 50 i 100kW £1,125
 • >100kW £1,500

Ffioedd ymgeisio is o £135:

 • Tyniadau dŵr newydd, amrywiol neu wedi eu hadnewyddu ar gyfer pob pwrpas arall, ac eithrio’r rhai a restrir uchod
 • Gellir cadarnhau cost cais ffurfiol fel rhan o ymholiad cyn ymgeisio

Dim ffi ymgeisio ar gyfer ymholiadau cyn ymgeisio:

 • *Ymholiad cyn ymgeisio (pob math)
 • Caniatâd i ymchwilio i ffynhonnell dŵr daear (caniatâd Adran 32)

Dim ffi ymgeisio ar gyfer **amrywiadau gweinyddol/mân amrywiadau i drwyddedau:

 • Trosglwyddo Deiliad y Drwydded (bydd angen tystiolaeth o’r Hawl Mynediad) neu newid cyfeiriad Deiliad y Drwydded
 • Newidiadau gweinyddol i fanylion cyswllt (hy ar gyfer gohebu/bilio/ffurflenni blynyddol)
 • Dosrannu (hollti) meintiau trwyddedig rhwng dau neu fwy o bobl
 • Lleihau meintiau trwyddedig
 • Dirymu (canslo) trwydded

 

* Mae Adran 3.5 y Cynllun Codi Tâl yn nodi y bydd yn rhaid i’r ymgeisydd dalu £125 am bob awr y tu hwnt i’r cyfnod 15 awr cychwynnol ar gyfer cyngor cyn ymgeisio a roddir neu drafodaethau a gynhelir.

** Ni fydd angen ymgynghori ynghylch amrywiad gweinyddol/mân amrywiad i drwydded cyn ei roi.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.