Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Dyddiadau ar gyfer cyflwyno ceisiadau am drwyddedau tynnu dŵr a chronni dŵr ar gyfer ynni dŵr cyn terfynau amser y Tariff Cyflenwi Trydan

Ar hyn o bryd, mae menter Tariff Cyflenwi Trydan y llywodraeth, a gynlluniwyd i gefnogi'r gwaith o ddefnyddio technolegau ynni adnewyddadwy, i fod i gau ddiwedd mis Mawrth 2019.

O ganlyniad, rydym yn rhagweld cynnydd yn y nifer o geisiadau trwyddedu yr ydym yn eu derbyn ar gyfer datblygiadau ynni dŵr cyn i fenter y Tariff Cyflenwi Trydan ddod i ben. Byddem yn cynghori datblygwyr i gyflwyno ceisiadau am drwyddedau yn brydlon fel bod digon o amser inni gwblhau penderfyniadau trwyddedu cyn y terfyn amser.

Ar gyfer cynlluniau cymhleth, cynlluniau sydd â risg uchel o effeithio ar geomorffoleg neu bysgod, neu gynlluniau a allai effeithio ar safleoedd sydd wedi’u dynodi ar gyfer cadwraeth natur a rhywogaethau a warchodir, rydym yn argymell y dylai datblygwyr gyflwyno ymholiad cyn ymgeisio i ni. Ni chodir tâl am y gwasanaeth hwn a byddwn yn anelu at ymateb o fewn 45 diwrnod gwaith.

Byddwn yn anelu at gwblhau penderfyniadau trwyddedu i fodloni dyddiad cau cyfredol y Tariff Cyflenwi Trydan, sef diwedd Mawrth 2019, os ydym wedi derbyn ceisiadau dilys erbyn y dyddiadau canlynol:

  • Ymholiadau cyn ymgeisio 10 Gorffennaf 2018
  • Ceisiadau llawn 26 Hydref 2018

Dylai ymgeiswyr sicrhau bod eu ceisiadau yn gyflawn, eu bod wedi'u cyflwyno'n glir, a'u bod yn cynnwys y ffi briodol. Yn ogystal, dylai gwybodaeth ategol, gan gynnwys arolygon lluniau, lluniau technegol a thystiolaeth o hawliau mynediad, fod yn gyflawn ac wedi'i chyflwyno'n dda. Bydd hyn yn ein helpu i brosesu ceisiadau yn gynt. Darllenwch ein canllawiau ynghylch sut i wneud cais a pha wybodaeth i'w chyflwyno gyda chais.

Nodyn Canllaw Ynni Dŵr

Gall cynlluniau ynni dŵr fod yn gymhleth ac mae angen eu cynllunio a’u rheoli’n ofalus er mwyn osgoi unrhyw effeithiau annerbyniol ar gymunedau ac amgylchedd yr afon. Er enghraifft, gall newidiadau i afon gynyddu risg llifogydd a chael effaith ddifrifol ar fywyd gwyllt, yn enwedig pysgod.

Rydym wedi cyhoeddi Nodiadau Canllaw Ynni Dŵr (NCYD) a Nodiadau Canllaw Ategol (NCA) sy’n darparu cyngor ac arweiniad technegol ar gyfer cynllunwyr a datblygwyr gynlluniau ynni dŵr.

Bydd y nodiadau canllaw hefyd yn darparu canllawiau ar yr hyn dylech ei wneud i gydymffurfio a deddfwriaeth amgylcheddol ac arall. Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn darllen y cyfarwyddyd hwn cyn i chi ddechrau dewis lleoliad a dyluniad eich cynlluniau a cyn i chi wneud unrhyw ymholiadau cyn gwneud cais neu geisiadau ffurfiol.

Bydd angen i chi wneud cais am un neu ragor o drwyddedau, cymeradwyaethau neu ganiatadau, gan ddibynnu ar y math o gynllun sydd gennych mewn golwg. Mae angen y rhain er mwyn sicrhau mai bychan yw effaith eich cynllun ar yr amgylchedd. Gallent gynnwys cyfyngiadau neu amodau ar eich cynllun, gan gynnwys, er enghraifft, faint o ddŵr y gallwch ei dynnu neu’i gronni, neu ofynion cynllunio amgylcheddol, megis a oes angen adeiladu hwylusfa bysgod.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Nodyn Cyfarwyddyd Ategol - NCA 1 Cyfarwyddyd ynghylch hawliau mynediad ar gyfer trwyddedau tynnu dŵr PDF [217.0 KB]
Cefnogi Nodyn Cyfarwyddyd - SGN ​​2 Photosurveys geomorffoleg ar gyfer datblygiadau ynni dŵr PDF [1.8 MB]
Nodyn Canllaw Ynni Dŵr - NCYD 3 Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (Saesneg yn unig) PDF [126.5 KB]
Nodyn Canllaw Ynni Dŵr - NCYD 4 Safleoedd Dynodedig (Saesneg yn unig) PDF [265.0 KB]
Nodyn Canllaw Ynni Dŵr - NCYD 5 Effeithiau Cronnus a Chyfunol (Saesneg yn unig) PDF [141.8 KB]
Nodyn Canllaw Ynni Dŵr - NCYD 6 Cadwraeth Natur, Treftadaeth, Amwynderau a Thirweddau (Saesneg yn unig) PDF [265.2 KB]
Nodyn Canllaw Ynni Dŵr - NCYD 7 Cynlluniau Gwahanol (Saesneg yn unig) PDF [292.9 KB]
Nodyn Canllaw Ynni Dŵr-NCYD 8 Llwybrau Pysgod (Saesneg yn unig) PDF [287.5 KB]
Nodyn Canllaw Ynni Dŵr - NCYD 9 Sgriniau Pysgod (Saesneg yn unig) PDF [561.8 KB]
Nodyn Canllaw Ynni Dŵr - NCYD 10 Geomorffoleg (Saesneg yn unig) PDF [334.8 KB]
Nodyn Canllaw Ynni Dŵr - NCYD 11 Monitro (Saesneg yn unig) PDF [204.6 KB]
Nodyn Canllaw Ynni Dŵr - NCYD 13 Cymeradwyaeth, Trwyddedau a Chaniatâd (Saesneg yn unig) PDF [628.9 KB]
Nodyn Canllaw Ynni Dŵr - NCYD 14 Coredau (Saesneg yn unig) PDF [189.4 KB]
Nodyn Canllaw Ynni Dŵr - NCYD 15 Pyllau Coredau (Saesneg yn unig) PDF [162.6 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.