Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cofrestru'ch eithriadau gwastraff: An-amaethyddol

Dogfennau a mapiau o ardaloedd gwarchodedig

Beth yw esemptiad gwastraff

Os yw eich busnes yn defnyddio, trin, adfer, storio neu'n gwaredu gwastraff, fel arfer bydd angen trwydded amgylcheddol arnoch ar gyfer gweithgareddau gwastraff.

Fodd bynnag, mae rhai gweithgareddau gwastraff risg is wedi'u hesemptio rhag angen trwydded a gallant weithredu o dan esemptiad gwastraff yn lle.

Mae eithriadau yn caniatáu i wastraff gael ei waredu yn y lle y cynhyrchir ef neu ei adfer yn rhywle arall. Mae gan bob un gyfyngiadau ac amodau y mae angen i chi weithredu o'u mewn.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, bydd manylion eich esemptiad yn ymddangos ar ein cofrestr gyhoeddus o eithriadau gwastraff. Gall deiliaid gwastraff ddefnyddio hon i wirio a ydych wedi eich cofrestru'n gywir cyn trosglwyddo eu gwastraff i chi.

Cyn i chi gofrestru

Gwnewch gais i'r rheoleiddiwr cywir

Rhaid i chi gofrestru gyda rheoleiddiwr y wlad lle mae eich busnes wedi'i leoli.

Os yw eich busnes yng Nghymru, rhaid i chi gofrestru gyda ni a dilyn y canllawiau hyn.

Os yw eich busnes yn Lloegr, cysylltwch ag Asiantaeth yr Amgylchedd. Os ydych yn yr Alban, cysylltwch ag Asiantaeth Diogelu Amgylchedd yr Alban (SEPA).

Gwybodaeth sydd ei hangen arnoch ar gyfer eich cais

  • Chwiliwch am eithriadau yn y rhestr ar Gov.uk. Dylech gofrestru eithriadau rydych yn bwriadu eu defnyddio yn unig
  • Os fferm yw eich busnes, darllenwch am eithriadau gwastraff amaethyddol
  • Enw a chyfeiriad yr unigolyn, busnes neu sefydliad a fydd yn cyflawni'r gweithrediadau gwastraff. Os oes gennych fwy na 30 o safleoedd sy'n gwneud yr un gweithrediadau gwastraff wedi'u hesemptio, darllenwch am swmpgofrestru
  • Manylion cyfeiriad cofrestru os ydych yn cofrestru eithriadau gwastraff ar gyfer cwmni cyfyngedig neu bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig
  • Enw a chyfeiriad y sawl y byddwn yn anfon y cadarnhad cofrestru ato
  • Cyfeiriad a chod post yr holl leoliadau lle bydd y gweithgaredd sydd wedi'i esemptio'n cael ei gyflawni, neu gyfeirnod Grid Cenedlaethol 12 ffigur os nad oes cod post
  • Os bydd y gweithgareddau yn cael eu cynnal mewn lleoliad lle na ellir nodi un lle ar gyfer y gweithgaredd, megis ar ffordd, afon neu gamlas, darllenwch am rwydweithiau llinellog

Gwiriwch os nad oes angen i chi gofrestru

Nid oes angen i chi gofrestru'r eithriadau canlynol sy'n ymwneud â storio gwastraff dros dro. Rhaid i chi ddilyn yr amodau a'r cyfyngiadau a osodwyd.

Nid oes angen trwydded ar rai gweithgareddau risg isel ac nid oes angen eu cofrestru fel eithriadau. Darllenwch fwy am Sefyllfaoedd Gwastraff / Gweithrediadau Adfer Risg Isel (LRP/LRWRO) ar Gov.uk. Gallwch ddyfynnu'r rhif LRP/LRWRO mewn unrhyw gofnodion i fodloni gofynion eich dyletswydd gofal gwastraff.

Gallwn ddiwygio neu ddirymu'r gweithgareddau nad oes angen trwydded arnynt ar unrhyw adeg. Dylech bob amser wirio fod y sefyllfa risg isel yr ydych yn elwa arni'n parhau i fod ar waith.

Faint fydd yn ei gostio

Nid oes angen talu am gofrestru unrhyw eithriadau gwastraff, heblaw am esemptiad T11 ar gyfer cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff, sy'n costio £840.

Am ba hyd fydd yn para

Mae pob cofrestriad yn para am dair blynedd. Bydd y cofrestriad yn dod i ben oni bai eich bod yn adnewyddu'r eithriadau rydych eisiau parhau i'w defnyddio.

Cofrestru

Cofrestrwch eich esemptiad(au) gwastraff gan ddefnyddio ein system ar-lein.

Dyma’r ffordd gyflymaf a hawsaf o gofrestru.

Cofrestru rhwydwaith llinellog

Os oes gweithgaredd yn cael ei wneud ar ran o ffordd, afon, camlas neu reilffordd (rhwydwaith llinellog), mae'n bosibl na fyddwch yn gallu dweud yn union lle bydd y gweithgaredd, ond efallai y gallwch gofrestru o hyd.

Proses cofrestru rhwydwaith llinellog

Ni allwch gofrestru rhwydwaith llinellog gan ddefnyddio'r system ar-lein. Defnyddiwch y ffurflen cofrestru gweithrediadau gwastraff wedi'u hesemptio ac atodwch gopi o fap neu daenlen sy'n nodi manylion y rhwydwaith y mae'r cofrestriad yn cyfeirio ato.

Anfonwch y ffurflen gyflawn ar e-bost i ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu postiwch y ffurflen atom, ynghyd â'ch map neu daenlen.

Gellir cofrestru eithriadau U1, U12, D1 a D2 fel rhwydwaith llinellog, ar yr amod y bodlonir y cyfyngiadau isod.

U1 – Defnyddio gwastraff adeiladu fel rhwydwaith llinellog

Gellir cofrestru U1 ar gyfer lle (e.e. safle adeiladu) neu nodwedd linellog fel ffordd.

Byddwn ond yn derbyn cofrestriad llinellog U1 lle y bwriedir defnyddio'r gwastraff adeiladu ar gyfer cynnal a chadw adeiledd cyfredol, ac nid i greu adeiladwaith newydd neu estyniad i adeiladwaith cyfredol.

Ar gyfer esemptiad U1, byddwn yn ystyried y canlynol fel lle ar wahân ar rwydwaith llinellog a gofrestrwyd yn flaenorol:

  • Unrhyw leoliad arwahanol y mae adeiladwaith newydd yn cael ei godi neu lle mae'r symiau a ddefnyddir i gynnal a chadw a thrwsio adeiladwaith yn fwy na'r symiau a ddiffinnir ar gyfer rhwydweithiau llinellog
  • Adeiladwaith newydd sy'n cynnwys estyniad neu amnewid adeiledd cyfredol

Dylid cofrestru'r lle ychwanegol fel U1. Dim ond un U1 ychwanegol y gellir ei gofrestru mewn perthynas ag unrhyw adeiledd newydd a ddaw yn sgil defnyddio'r gwastraff adeiladu.

U12 – Defnyddio tomwellt

Byddwn yn caniatáu i rwydwaith llinellog gael ei gofrestru pan gaiff y tomwellt ei greu a'i ddefnyddio ar y rhwydwaith llinellog hwnnw – ni ellir ei fewnforio o safleoedd eraill.

Gallwch ddefnyddio hyd at ddeng tunnell o domwellt y mis am bob milltir llinellog pan fydd y tomwellt hwnnw wedi tarddu o'r rhwydwaith llinellog y mae'n cael ei ddefnyddio arno.

D1 – Dodi gwastraff o dreillio dyfroedd mewndirol

Mae'r esemptiad hwn yn seiliedig ar gyfyngiad llinellog. Byddwn yn gosod y cyfyngiad hwn yn unol â'r hyn a nodir yn y ddeddfwriaeth. Mae'r ddeddfwriaeth yn caniatáu i rywun ddodi neu drin hyd at 50 metr ciwbig o'r gwastraff a nodwyd ar gyfer pob metr o'r tir y mae'r gwastraff yn cael ei ddodi arno dros gyfnod o 12 mis.

Cofrestru eithriadau swmpwastraff ar safleoedd lluosog

Os oes gennych chi fwy na 30 o safleoedd sy'n cyflawni'r un gweithrediadau gwastraff wedi'u hesemptio, llenwch y daenlen swmpgofrestru a'i hanfon atom ar e-bost i ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gyda ffurflen cofrestru gweithrediadau gwastraff wedi'u hesemptio gyflawn.

Adnewyddu

Gallwch dim ond adnewyddu eich cofrestriad o fewn y mis cyn iddo ddod i ben.

Bydd angen rhif cofrestru eich esemptiad cyfredol arnoch. Gallwch ddod o hyd iddo ar ein cofrestr gyhoeddus drwy chwilio am eich enw neu fanylion cyfeiriad.

Adnewyddwch eich esemptiad(au) gwastraff gan ddefnyddio ein system ar-lein. Dyma’r ffordd gyflymaf a hawddaf o adnewyddu.

Os hoffech ymgeisio drwy'r post, ffoniwch 0300 653 000 neu anfonwch e-bost i ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Newid eich cofrestriad

Os bydd angen newid eich manylion cyswllt yn ystod y cyfnod cofrestru o dair blynedd, cysylltwch â ni.

Os ydych am ychwanegu eithriadau at gofrestriad cyfredol, cysylltwch â ni.

Er mwyn ein helpu i ymateb i'ch ymholiad, dyfynnwch rif cofrestru eich esemptiad pan fyddwch yn cysylltu â ni.

Archwiliadau a datgofrestru

Mae'n bosibl y byddwn yn cynnal archwiliadau o weithrediadau gwastraff wedi'u hesemptio er mwyn gwirio eu bod yn cadw at y cyfyngiadau ac yn bodloni'r meini prawf.

Os byddwn yn dod yn ymwybodol o'r ffaith nad yw eich gweithgaredd yn cael ei ddefnyddio, nad yw ar waith mwyach, neu nad yw'r meini prawf yn cael eu bodloni, byddwn yn tynnu'r cofrestriad oddi ar y gofrestr gyhoeddus ("datgofrestru") ac yn eich hysbysu. Ni fyddwch yn gallu elwa ar yr esemptiad mwyach a gallai fod angen i chi wneud cais am drwydded amgylcheddol er mwyn parhau â'ch gweithrediadau.

Os ydych wedi gweithredu'n anghyfreithiol (er enghraifft, y tu allan i gyfyngiadau'r esemptiad), gallech hefyd wynebu camau gorfodi.

Eich rhwymedigaethau eraill

Nid yw gweithredu o dan esemptiad, esemptiad storio dros dro neu Weithrediad Adfer Gwastraff Risg Isel yn lleihau eich rhwymedigaeth i gydymffurfio â deddfwriaethau eraill, fel y ddyletswydd gofal gwastraff, cludwyr gwastraff, na'r gofyniad am ganiatâd cynllunio. Er enghraifft, gallai fod angen caniatâd cynllunio arnoch ar gyfer eich gweithrediad gwastraff, neu drwydded gollwng dŵr.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Taflen cofrestru swmp Mae'r ddogfen hon yn Saesneg yn unig EXCEL [85.0 KB]
Cofrestru gweithrediadau gwastraff esempt Ffurflen WEX001 WORD [57.5 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.