Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cofrestru neu adnewyddu eich esemptiadau gwastraff: safleoedd amaethyddol

Os ydych yn ffermwr sydd am gofrestru neu adnewyddu eich eithriadau gwastraff, dilynwch y cyfarwyddiadau yn yr adrannau Cofrestru neu Adnewyddwch isod.

Beth yw esemptiad gwastraff

Os yw eich fferm yn defnyddio, trin, adfer, storio neu'n gwaredu gwastraff, bydd angen trwydded amgylcheddol arnoch fel arfer ar gyfer gweithgareddau gwastraff.

Fodd bynnag, mae rhai gweithgareddau gwastraff risg is wedi'u hesemptio rhag angen trwydded a gallant weithredu o dan esemptiad gwastraff yn lle.

Mae esemptiadau yn caniatáu i wastraff gael ei waredu yn y lle y cynhyrchir ef neu ei adfer yn rhywle arall. Mae gan bob un gyfyngiadau ac amodau penodol y mae angen i chi weithredu o'u mewn.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, bydd manylion eich esemptiad yn ymddangos ar ein cofrestr gyhoeddus o esemptiadau gwastraff.

Gwiriwch os nad oes angen i chi gofrestru

Nid oes angen i chi gofrestru'r esemptiadau canlynol sy'n ymwneud â storio gwastraff dros dro.

Storio gwastraff dros dro yn y lle y cynhyrchir ef

Gallwch storio gwastraff yr ydych wedi'i gynhyrchu ar eich fferm wrth aros iddo gael ei gasglu i'w waredu neu ei adfer. Rhaid i chi sicrhau bod y gwastraff yn cael ei storio mewn lle diogel ac nad yw'n cael ei storio am fwy na 12 mis.

Gallwch wneud mân driniaethau ar eich gwastraff eich hun (fel ei ddidoli neu ei fyrnu) i'w wneud yn haws i'w gludo.

Ni allwch ddod â gwastraff i mewn o unrhyw le arall o dan yr esemptiad hwn.

Storio gwastraff dros dro ar safle a reolir gan gynhyrchydd

Gallwch ddefnyddio'r esemptiad hwn i ddod â gwastraff arbennig yn ôl a'i storio. Rhaid eich bod wedi cynhyrchu'r gwastraff eich hun pan oeddech yn gweithio mewn lle arall – er enghraifft, os ydych yn gwneud gwaith adeiladu neu waith ffensio ar ran ffermwr arall. Mae'r amodau canlynol yn berthnasol:

 • Rhaid i chi reoli'r gwastraff a gynhyrchir a’r lle y caiff ei storio
 • Ni all y gwastraff fod yn asbestos rhydd na'n sylwedd llosgadwy gyda phwynt cynnau o lai na 21 gradd Celsius
 • Ni ellir storio'r gwastraff am fwy na tri mis
 • Ni allwch dderbyn gwastraff y mae rhywun arall wedi'i gynhyrchu
 • Ni all unrhyw wastraff soled fod yn fwy na 50 medr ciwbig o faint
 • Ni ellir storio mwy na 1,000 litr o wastraff hylifol a rhaid ei storio mewn cynhwysydd atal eilaidd
 • Rhaid cadw gwahanol wastraff ar wahân
 • Rhaid storio'r gwastraff mewn man diogel

Nid oes ots a yw'r gwastraff wedi'i storio cyn ei waredu neu ei adfer.

Gallwch wneud mân driniaethau, fel didoli neu fyrnu'r gwastraff, ar yr amod eich bod yn gwneud hyn i'w gwneud hi'n hawdd ei gludo ac mai chi sydd wedi cynhyrchu'r holl wastraff eich hun.

Cyn i chi gofrestru

Gwybodaeth sydd ei hangen arnoch

 • Nodwch pa esemptiad sy'n berthnasol i chi yn ein rhestr o esemptiadau gwastraff amaethyddol cyffredin
 • Enw a chyfeiriad y fferm a fydd yn cyflawni'r gweithgareddau gwastraff
 • Manylion cyfeiriad cofrestru os ydych yn cofrestru esemptiadau gwastraff ar gyfer cwmni cyfyngedig neu bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig
 • Enw a chyfeiriad y sawl y byddwn yn anfon y cadarnhad cofrestru ato
 • Cyfeiriad a chod post yr holl leoliadau lle bydd y gweithgaredd sydd wedi'i esemptio'n cael ei gyflawni, neu gyfeirnod Grid Cenedlaethol 12 ffigur os nad oes cod post

Cofrestru’r safle fferm cywir

Dylid cofrestru fferm sy'n ffurfio un lleoliad busnes, lle y caiff tir allanol neu fuarthau arwahanol eu rheoli fel uned fferm sengl, fel un safle, neu 'le'.

Dylid cofrestru buarthau neu glytiau tir â gwahanol gyfeiriadau a chyfeiriadau gohebu fel lleoedd ar wahân.

Deall yr amodau

Er mwyn sicrhau nad ydych yn achosi niwed i bobl na'r amgylchedd, rhaid i chi gydymffurfio ag amodau'r esemptiad a gweithredu heb:

 • beryglu dŵr, aer, pridd, planhigion nac anifeiliaid
 • achosi niwsans trwy sŵn ac aroglau
 • effeithio'n andwyol ar gefn gwlad neu leoedd o ddiddordeb arbennig

Yn aml, caiff gweithgareddau amaethyddol eu cyflawni mewn lleoliadau sensitif fel safleoedd Ewropeaidd, Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), safleoedd rhywogaethau gwarchodedig, ac ardaloedd â thiroedd a dyfroedd wyneb sensitif.

Efallai y bydd angen i chi weithredu rheolaethau ychwanegol er mwyn sicrhau bod yr ardaloedd hyn yn cael eu diogelu.

Faint fydd yn ei gostio

Nid oes tâl am gofrestru ac adnewyddu esemptiadau gwastraff amaethyddol.

Am ba hyd fydd yn para

Mae pob cofrestriad yn para am dair blynedd. Bydd y cofrestriad yn dod i ben oni bai eich bod yn adnewyddu'r esemptiadau rydych eisiau parhau i'w defnyddio.

Cofrestru

Cofrestrwch eich esemptiad(au) gwastraff gan ddefnyddio ein system ar-lein.

Dyma’r ffordd gyflymaf a hawsaf o gofrestru.

Os hoffech ymgeisio drwy'r post, ffoniwch 0300 065 3000 neu anfonwch e-bost i ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Adnewyddu

Gallwch dim ond adnewyddu eich cofrestriad o fewn y mis cyn iddo ddod i ben.

Adnewyddwch eich esemptiad(au) gwastraff gan ddefnyddio ein system ar-lein

 • Cliciwch y ddolen uchod ac yna dewiswch "Start Application"
 • Dewch o hyd i'ch cofrestriad presennol trwy ddewis y math busnes perthnasol (unigolyn neu sefydliad)
 • Chwiliwch gan defnyddio eich enw, manylion eich partneriaeth, enw'r busnes, neu'r fferm. Defnyddiwch ein cofrestr gyhoeddus i ddod o hyd i'ch manylion cofrestredig. 

Os hoffech ymgeisio drwy'r post, ffoniwch 0300 065 3000 neu anfonwch e-bost i ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Newid eich cofrestriad

Os bydd angen newid eich manylion cyswllt yn ystod y cyfnod cofrestru o dair blynedd, ffoniwch 0300 065 3000.

Os ydych am ychwanegu esemptiadau at gofrestriad cyfredol, ffoniwch 0300 065 3000.

Er mwyn ein helpu i ymateb i'ch ymholiad, sicrhewch fod gennych chi rif cofrestru eich esemptiad wrth law.

Archwiliadau a datgofrestru

Mae'n bosibl y byddwn yn cynnal archwiliadau o weithgareddau gwastraff wedi'u hesemptio er mwyn gwirio eu bod yn cadw at y cyfyngiadau ac yn bodloni'r meini prawf.

Os byddwn yn dod yn ymwybodol o'r ffaith nad yw eich gweithgaredd yn cael ei ddefnyddio, nad yw ar waith mwyach, neu nad yw'r meini prawf yn cael eu bodloni, byddwn yn tynnu'r cofrestriad oddi ar y gofrestr gyhoeddus ("datgofrestru") ac yn eich hysbysu. Ni fyddwch yn gallu elwa ar yr esemptiad mwyach a gallai fod angen i chi wneud cais am drwydded amgylcheddol er mwyn parhau â'ch gweithrediadau.

Os ydych wedi gweithredu'n anghyfreithiol (er enghraifft, y tu allan i gyfyngiadau'r esemptiad), gallech wynebu camau gorfodi.

Eich rhwymedigaethau eraill

Nid yw gweithredu o dan esemptiad neu esemptiad storio dros dro yn lleihau eich rhwymedigaeth i gydymffurfio â deddfwriaethau eraill, fel y ddyletswydd gofal gwastraff, na'r gofyniad am ganiatâd cynllunio. Er enghraifft, gallai fod angen caniatâd cynllunio arnoch ar gyfer eich gweithrediad gwastraff, neu drwydded gollwng dŵr.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Cofrestru gweithrediadau gwastraff esempt Ffurflen WEX001 WORD [57.5 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.