Pan mae angen i chi gyflwyno cais am drwydded rhywogaethau a warchodir

Efallai y bydd angen trwydded arnoch i wneud gweithgareddau penodol.

Efallai y bydd angen i chi ddangos bod y gwaith yn angenrheidiol ac nad oes ffordd arall i wneud y gwaith heb effeithio ar y rhywogaethau a warchodir.

Efallai y byddwn yn gwrthod cais am drwydded os nad yw'r gwaith yn angenrheidiol neu os nad yw'n cyfiawnhau'r niwed y gall ei achosi i'r rhywogaeth.

Efallai y bydd angen i chi gyflogi ecolegydd i'ch cynghori cyn cyflwyno cais am drwydded.

Pan mae angen trwydded arnoch

Mae angen trwydded arnoch gan Cyfoeth Naturiol Cymru os ydych yn bwriadu aflonyddu ar fywyd gwyllt neu ei symud, neu ddifrodi cynefinoedd.

Bydd angen trwydded arnoch os yw'r gwaith yn cynnwys y canlynol:

 • atal difrod i amaethyddiaeth, pysgodfeydd eiddo neu archaeoleg
 • diogelu iechyd a diogelwch y cyhoedd, megis dymchwel adeilad gwag anniogel sy'n gartref i glwydfan ystlumod
 • cynnal neu ddatblygu tir, er enghraifft troi ffermdir neu safle tir llwyd yn dai
 • atal clefydau ymhlith rhywogaethau
 • bod yn berchen ar rywogaethau a warchodir, eu gwerthu, eu harddangos neu eu cludo
 • cynnal arolwg am bresenoldeb bywyd gwyllt ar eich tir at ddibenion ymchwil wyddonol neu addysgol neu am waith cadwraeth

Bydd angen ichi wneud cais am drwydded rhywogaethau a warchodir os yw’r gwaith ydych yn ei wneud yn effeithio ar rywogaethau a warchodir neu ar eu mannau gorffwys.

Mae hyn yn cynnwys:

 • addasu atig, ail-doi, addasu ysgubor (os oes clwydfan ystlumod yn yr adeilad)
 • cwympo neu deneuo coetir lle ceir coed sy’n cynnwys clwydfannau ystlumod neu sy’n cynnwys nythod gwiwerod coch
 • cwympo coed ar neu gerllaw gwâl mochyn daear
 • gwaith tir a fyddai’n effeithio ar bwll a chynefin amgylchynol a ddefnyddir gan fadfallod dŵr cribog
 • datblygiad tai newydd ar dir sy’n cynnwys gwâl mochyn daear
 • gwaith rheoli coetir neu waith arall ger safle bridio dyfrgwn neu glwydfan ystlumod, megis hen adeiladau, gwaith mwyngloddio
 • gwaith i lannau afonydd a allai ddifrodi neu rwystro mynediad i wâl dyfrgwn neu aflonyddu ar ddyfrgwn tra byddant yn defnyddio’r wâl.
 • gwaith i lannau afonydd ger safle bridio dyfrgwn
 • gwaith rheoli neu waith arall a allai gynnwys clwydfannau ystlumod, megis gwaith i bontydd
 • ailbroffilio cyrsiau dŵr, cael gwared o lystyfiant, neu waith arall a allai ddifrodi neu ddinistrio cynefin a ddefnyddir gan lygod pengrwn y dŵr
 • cael gwared o goed, gwrychoedd, neu waith coedlannu mewn ardaloedd a ddefnyddir gan bathewod

Pan nad oes angen trwydded arnoch chi

Gallwch wneud gwaith heb drwydded os oes modd i chi drefnu eich gwaith mewn ffordd na fydd yn aflonyddu ar y rhywogaeth na'i chynefin na'i niweidio.

Nid oes angen trwydded dan yr amgylchiadau canlynol:

 • os ydych yn rheoli plâu megis llygod mawr a chwilod duon
 • os nad ydych yn bwriadu difrodi na dinistrio safle bridio na man gorffwys rhywogaethau a warchodir
 • os nad ydych yn bwriadu dal, lladd, niweidio nac aflonyddu ar rywogaethau a warchodir

Pwy all wneud cais am drwydded

Gallwch gyflwyno cais am drwydded os ydych chi'n 18+ oed Gallwch hefyd gyflwyno cais os ydych yn 16+ oed ac yn meddu ar gymwysterau neu wobrau trwyddedu bywyd gwyllt, neu os yw'r cais yn ymwneud â meddu ar rywogaethau a warchodir, eu cludo, eu gwerthu neu eu cyfnewid.

Mae'n rhaid i chi fod yn 16+ oed i weithredu fel asiant achrededig i drwyddedai.

Asiant achrededig yw unigolyn a enwir ar y drwydded sy'n gallu gweithredu ar ran y trwyddedai yn ei absenoldeb.

Mae’r ecolegydd enwebedig yn defnyddio’r ecolegydd cynorthwyol i weithio o dan ei oruchwyliaeth uniongyrchol.

Nid oes angen ichi enwebu ecolegydd cynorthwyol ar y ffurflen gais neu’r drwydded. Fodd bynnag, dylai'r ecolegydd enwebedig neu asiant achrededig gadw cofnod o'r holl gynorthwywyr sydd wedi gweithio o dan drwydded benodol, oherwydd gall y bydd angen iddynt ddarparu’r wybodaeth hon yn ddiweddarach.

Gwneud cais am drwydded

Darganfod sut i wneud cais am y canlynol:

Cysylltu â ni

Gallwch gysylltu â ni am gymorth ar unrhyw adeg yn ystod eich cais am drwydded.

Diweddarwyd ddiwethaf