Beth i'w gynnwys yn eich cais am trwydded rhywogaethau a warchodir

Mae'n rhaid i chi wneud cais am drwydded os ydych yn gwneud unrhyw weithgaredd sy'n effeithio ar rywogaeth a warchodir.

Mae hyn yn cynnwys:

 • dosbarthu, maglu neu drin rhywogaethau a warchodir
 • difrodi eu cynefinoedd, er enghraifft drwy adfer pwll neu adeiladu datblygiad tai

Pan mae angen i chi gyflwyno cais am drwydded rhywogaethau a warchodir

Efallai y bydd angen trwydded arnoch i wneud gweithgareddau penodol.

Darganfyddwch sut i wneud cais am drwydded rhywogaethau a warchodir.

Beth i'w gynnwys yn eich cais

Bydd angen ichi gyflogi ecolegydd i gwblhau’r ffurflen gais rhywogaethau a warchodir.

Bydd angen i'ch cais gynnwys y canlynol hefyd:

 • ein templed datganiad dull
 • map lleoliad (yn ddelfrydol graddfa 1:25,000) sy'n dangos yr ardal lle mae'r broblem yn digwydd
 • manylion unrhyw asiantau achrededig
 • adroddiad arolwg rhywogaethau
 • tystiolaeth i gefnogi diben y gwaith
 • copïau o unrhyw ganiatadau neu gydsyniadau sy'n gysylltiedig â'r cais
 • unrhyw ohebiaeth berthnasol os yw'r gwaith ar neu'n agos at safle dynodedig
 • Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd, os yw'n berthnasol
 • gwybodaeth am y rhywogaeth a warchodir yn eich cais

Gwneud cais am drwydded rhywogaethau a warchodir

Gwneud cais am drwydded ar gyfer y rhywogaethau a warchodir canlynol:

Arolwg a'r trwyddedau cadwraeth

Dylai unrhyw un sy'n ymwneud â chynnal arolwg a allai aflonyddu rhywogaethau a warchodir gael trwydded arolygu a chadwraeth gennym ni.

Gallwch gynnal rhai arolygon megis arolygon canfod ystlumod heb drwydded.

Gwneud cais am Arolwg a'r trwyddedau cadwraeth

Trwydded meddu ar rywogaethau a warchodir, eu cludo a'u gwerthu

Mae angen trwydded arnoch hefyd i fod yn berchen ar rywogaethau a warchodir, eu cludo, eu gwerthu neu eu cyfnewid.

Pryd i gysylltu â ni

Gallwch gysylltu â ni am gymorth ar unrhyw adeg yn ystod eich cais am drwydded.

Diweddarwyd ddiwethaf