Arolwg rhywogaethau a warchodir a thrwydded gadwraeth

Os oes rhywogaethau a warchodir yn bresennol, bydd angen trwydded arnoch os ydych yn bwriadu gwneud y canlynol:

  • cynnal unrhyw fath o ymchwil neu waith arolygu a allai achosi aflonyddwch
  • difrodi neu amharu ar fynediad i fan bridio neu orffwys

Sut i gael arolwg rhywogaethau a warchodir

Bydd angen ichi wneud cais am arolwg a thrwydded cadwraeth os ydych yn bwriadu aflonyddu ar rywogaethau a warchodir neu ar eu cynefinoedd.

Dylech gynnal arolygon o rywogaethau a warchodir a’u cynefinoedd ar yr adeg briodol o’r flwyddyn. Dylech ganiatáu amser ar gyfer cynnal yr arolwg pan fyddwch yn cynllunio eich prosiect.

Bydd angen i chi gyflogi ecolegydd i gynnal arolwg ichi.

Os ydych yn cyflwyno cais cynllunio, dylai’r ecolegydd ddarparu gwybodaeth ddigonol yn yr adroddiad fel bo’r awdurdod cynllunio yn dod i benderfyniad ynghylch y cais cynllunio.

Adroddiad yr arolwg

Dylai'r ecolegydd ddarparu adroddiad ysgrifenedig ar ganlyniadau'r asesiad.

Dylai’r adroddiad gynnwys y canlynol:

  • pryd y cynhaliwyd y gwaith arolygu
  • sut y cynhaliwyd y gwaith arolygu
  • pwy a gynhaliodd yr arolwg
  • a oes angen rhagor o arolygon
  • manylion am unrhyw waith lliniaru
  • argymhellion am bryd y dylid dechrau'r gwaith adeiladu
  • unrhyw waith monitro y dylid ei wneud ar ôl cwblhau'r gwaith

Bydd angen i chi gyflwyno'r adroddiad oherwydd y bydd yn sail i'r datganiad dull ac yn ffurfio rhan o'ch cais am drwydded.

Pan nad oes angen trwydded arnoch chi

Nid oes angen trwydded arnoch os gallwch wneud y gwaith arolygu heb achosi aflonyddwch, fel chwilio am dail anifeiliaid, neu walau neu dyllau.

Os ydych yn arolygu anifeiliaid, dylech sicrhau eich bod yn cadw'ch pellter ac yn osgoi lleoliadau lle mae anifeiliaid yn bridio.

Ffotograffiaeth a ffilmio

Mae'n rhaid i chi gyflwyno cais am drwydded os ydych yn aflonyddu rhywogaethau a warchodir i dynnu lluniau ohonynt neu'n eu ffilmio.

Rydym ond yn dyrannu trwyddedau lle mae angen amlwg i dynnu lluniau neu ffilmio.

Rydym ond yn dyrannu trwyddedau i ffotograffwyr profiadol. Mae'n rhaid i chi ddangos eich bod yn gallu achosi ychydig iawn o aflonyddwch i rywogaethau a warchodir.

Mae'n rhaid i ffotograffwyr a gwneuthurwyr ffilmiau proffesiynol enwi ecolegydd ar eu cais am drwydded. Bydd yr ecolegydd yn dweud wrthych a oes gennych y profiad neu hyfforddiant angenrheidiol.

Nid yw'n angenrheidiol i ecolegwyr dynnu lluniau o rywogaethau a warchodir i ddangos eu presenoldeb mewn adroddiadau arolygon.

Gwneud cais am drwydded

Os hoffech gyflwyno cais am drwydded arolygu ac os nad ydych wedi meddu ar un o'r blaen, bydd angen i chi ddangos bod gennych yr hyfforddiant a phrofiad angenrheidiol.

Gallwn ddyrannu trwyddedau ar gyfer dal, marcio ac olrhain trwy radio. Rydym yn dyrannu trwyddedau ar gyfer safleoedd penodol ac am gyfnod cyfyngedig yn unig.

Os ydych yn aflonyddu'r rhywogaethau neu'n newid safle bridio neu fan gorffwys, bydd angen trwydded gadwraeth arnoch.

Byddwn yn rhoi trwyddedau ar gyfer safleoedd penodol; mae’r trwyddedau hyn yn rhai ar gyfer cyfnod cyfyngedig.

Mae trwyddedu technegau mwy ymwthiol yn gofyn am ddatganiad dull prosiect gwyddonol manwl sydd raid ichi ei anfon gyda’ch arolwg a’ch trwydded gadwraeth.

Mae gan bob rhywogaeth ei datganiad dull manwl ei hun ar gyfer ei phrosiect gwyddonol. Gallwch ddod o hyd i’r templed ar dudalen trwyddedau rhywogaethau a warchodir.

Adnewyddu eich trwydded

Gallwch adnewyddu'ch trwydded arolwg gan ddefnyddio'r ffurflen gais adrodd ac adnewyddu trwydded arolwg.

Adrodd am eich gweithgareddau ar drwydded

Bydd angen i chi gyflwyno adroddiad ar y gweithgareddau rydych wedi'u gwneud dan eich trwydded a'i anfon ynghyd â'ch cais adnewyddu i'n tîm rhywogaethau.

Diwygio eich trwydded

Gallwch ofyn am ddiwygiadau i'ch trwydded gan ddefnyddio'r ffurflen gais am ddiwygio trwydded arolwg.

Diweddarwyd ddiwethaf