Rydym yn adolygu ein dull o ymdrin â’r caniatadau yr ydym yn eu rhoi ar gyfer saethu a dal adar gwyllt yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys dinistrio eu nythod a'u hwyau.

Mae hwn yn adolygiad eang ac mae’n edrych ar y gwahanol fathau o ganiatadau yr ydym yn eu cynnig. Mae’n edrych ar y prosesau yr ydym yn eu defnyddio i gyflawni'r gweithgareddau hyn.

Mae sawl ffrwd waith yn yr adolygiad hwn:

  • Adolygiad o'n dull o drwyddedu rheoli adar gwyllt (trwyddedau cyffredinol a phenodol)
  • Adolygiad o effaith adar sy'n bwyta pysgod ar bysgodfeydd Cymru.
  • Adolygiad o'n dull o reoleiddio saethu neu ddal adar gwyllt ar Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
  • Adolygiad o'n dull o reoleiddio'r defnydd o drapiau cawell i reoli adar gwyllt
  • Sicrhau parhad gwasanaeth ar gyfer darparu trwyddedu rheoli adar gwyllt tra bo'r adolygiad ar y gweill 

Bydd yr adolygiad yn edrych ar ein dulliau cyfredol ac yn ceisio gwneud gwelliannau. Bydd yr adolygiad yn dod i ben yn gynnar yn 2022.

Digwyddiad rhanddeiliaid

Gwnaethom lansio galwad am dystiolaeth ym mis Rhagfyr 2020 / Ionawr 2021, lle’r oeddem yn annog unrhyw un oedd â thystiolaeth berthnasol i'r adolygiad sicrhau ei bod ar gael i ni.

Rydym hefyd yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ac yn cysylltu â chyrff eraill y DU a chanddynt gyfrifoldebau trwyddedu bywyd gwyllt. Mae’r rhain yn cynnwys Natural England, NatureScot, Daera NI a Defra.

Ymgynghoriad

Fe wnaethom gynnal ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos ar ein cynigion. Rhedwyd yr ymgynghoriad cyhoeddus o 19 Awst 2021 hyd at 11 Tachwedd 2021 - mae’r ymgynghoriad cyhoeddus nawr ar gau. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a deillwyd o’r ymgynghoriad cyhoeddus i helpu i gyfarwyddo ein gwaith yn y dyfodol.

Ein gwaith trwyddedu presennol

Tra bo’r adolygiad ar waith, rydym yn parhau i gyflawni gwaith trwyddedu o ran rheoli adar gwyllt.

Os oes angen ichi reoli adar gwyllt, efallai y gallwch wneud hynny o dan un o’n trwyddedau cyffredinol.

Os nad yw eich gweithgaredd arfaethedig wedi’i gwmpasu gan drwydded gyffredinol, bydd angen ichi wneud cais am drwydded benodol i reoli adar gwyllt.

Cysylltwch â ni os hoffech wybod rhagor am yr adolygiad adar gwyllt.

Diweddarwyd ddiwethaf