Mae prosiectau fel arfer yn cynnwys adeiladu llwybrau, codi arwyddion, cerfluniau neu lochesi, neu gynnal rhyw fath o weithgaredd rheoli tir.

Gwneud cais i weithredu prosiect

Os ydych yn cynllunio prosiect ar ein tir, cysylltwch â ni fel y gallwn drafod hyn gyda chi yn gynnar. Bydd ein timau yn gallu sicrhau bod y prosiect yn addas a gofyn i chi gwblhau ffurflen gais.

Croesawir cynigion ar gyfer prosiectau tymor hwy gan sefydliadau gwirfoddol a chymunedol o bob math.

Mae'n rhaid i’ch sefydliad feddu ar gyfansoddiad sylfaenol o leiaf sy'n nodi eich nodau, strwythur rheoli clir, meini prawf aelodaeth tryloyw, a’r gallu i ddangos cysylltiadau clir â'r coetir dan sylw a sefydliadau lleol eraill.

Byddwn yn gofyn i chi ddangos yn eich cais sut bydd eich prosiect yn cyfrannu at fodloni nodau Coetiroedd i Gymru.

Dyma strategaeth 50 mlynedd Llywodraeth Cymru ar gyfer rheoli, datblygu a chreu coetiroedd yng Nghymru. Bydd angen i chi ddangos sut byddwch yn helpu i gyflawni un neu fwy o'i phedair thema allweddol:

Ymateb i'r newid yn yr hinsawdd

 • Mae coetiroedd Cymru yn cyfrannu tuag at leihau ôl troed carbon Cymru

Coetiroedd i bobl

 • Mae mwy o gymunedau yn elwa o goetiroedd a choed
 • Mae mwy o bobl yn mwynhau buddion dysgu gydol oes coetiroedd a'u cynhyrchion
 • Mae mwy o bobl yn byw bywydau mwy iach o ganlyniad i ddefnyddio a mwynhau coetiroedd
 • Mae mwy o bobl yn elwa o fentrau sy'n ymwneud â choetiroedd

Sector coedwigaeth cystadleuol ac integredig

 • Defnyddir mwy o bren yng Nghymru sydd wedi'i dyfu yng Nghymru
 • Mae'r sector coedwigaeth yn fwy integredig a mwy cystadleuol, ac mae'n cefnogi economi Cymru
 • Mwy o ddefnydd o bren fel adnodd adnewyddadwy allweddol
 • Gweithlu ffyniannus a medrus yn y sector coedwigaeth

Ansawdd amgylcheddol

 • Mae rheoli coetiroedd yn cyflawni stiwardiaeth amgylcheddol o safon uchel
 • Mae coetiroedd a choed o werth cadwraeth arbennig yn cael eu rheoli mewn modd ffafriol
 • Cefnogir bioamrywiaeth coetiroedd ac mae coetiroedd brodorol yn cael eu rheoli mewn modd ffafriol
 • Mae coetiroedd a choed yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i gymeriad tirwedd arbennig Cymru ac i safleoedd o bwysigrwydd treftadaeth a diwylliannol
 • Mae coed a choetiroedd newydd a phresennol yn cyfrannu at reoli dŵr a phridd

Os bydd eich cynnig yn cael ei gymeradwyo, cynigir un o’r canlynol i chi:

 • cytundeb rheoli – contract cyfnod penodol sy'n nodi'n fanwl yr hyn y mae gennych hawl i'w wneud – nid yw'n rhoi defnydd neilltuedig o'r coetir i chi nac yn rhoi budd cyfreithiol drosodd
 • prydles – mae hon yn rhoi meddiant neilltuedig o ardal ddiffiniedig i chi a byddai'n addas ar gyfer prosiectau bwyd cymunedol, er enghraifft, neu adeiladu llochesi neu adeiladau

Yswiriant

Bydd angen yswiriant atebolrwydd cyhoeddus gwerth £5 miliwn arnoch ar gyfer unrhyw weithgaredd, digwyddiad neu brosiect sy’n cael ei gynnal gennych. 

Asesiadau risg

Bydd angen i chi ddarparu asesiad risg gyda'ch cais. Defnyddiwch ein map rhyngweithiol i weld a oes unrhyw risgiau y bydd angen ichi eu hystyried cyn trefnu eich digwyddiad neu weithgaredd, e.e. llinellau pŵer, siafftiau cloddfa, piblinellau a chwareli.

Mae cyngor ac arweiniad ar gael o’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Taliadau

Rydym yn codi taliadau safonol ar gyfer digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau o fathau gwahanol ar ein tir.

Prydlesu neu brynu coetiroedd Llywodraeth Cymru

Gall eich sefydliad gwirfoddol a chymunedol wneud cais i gymryd cyfrifoldeb llawn dros reoli coetir er budd cymunedau lleol.

Er mwyn gwneud hyn, byddai angen prydles â hawliau daliadaeth neilltuedig neu bryniant llwyr, a gellir ei ystyried lle mae buddion wedi'u dangos – gwneir penderfyniadau terfynol gan y Gweinidog sy'n gyfrifol am yr Ystad Goetir o fewn Llywodraeth Cymru.

Y cam cyntaf yw cysylltu â ni er mwyn trafod eich cynigion cyn cwblhau ffurflen gais.

Mae coetiroedd yn cael eu prydlesu a'u gwerthu yn ôl gwerth y farchnad a bydd angen i chi gyllidebu ar gyfer costau cyfreithiol eich grŵp. Gellir ystyried prydlesi a gwerthiannau lle:

 • Mae'r coetir dan sylw ar dir rhydd-ddaliadol
 • Mae diddordeb cyfyngedig gan randdeiliaid presennol yn y coetir
 • Mae'r coetir naill ai mewn bloc annibynnol neu ar ymyl bloc mwy sydd â’i lwybrau mynediad ei hun
 • Mae'n glir y gellid ond cyflawni eich cynlluniau trwy brydlesu neu brynu'r coetir ac na fyddai cytundeb rheoli neu drwydded yn briodol

Sut mae cynigion yn cael eu hasesu

Pan fyddwn yn derbyn eich ffurflen gais, byddwn yn gwirio er mwyn sicrhau eich bod wedi anfon atom yr holl ddogfennau ategol gofynnol.

Os yw'r holl fanylion wedi'u cynnwys, bydd y cynnig yn cael ei ledaenu wedyn fel bod staff yn gallu cynnig sylwadau amdano ac efallai y bydd angen trafod a chytuno ar ddiwygiadau.

Byddwn yn ymateb i chi gyda phenderfyniad mewn egwyddor o fewn 12 wythnos i dderbyn cynnig sydd wedi'i gwblhau'n llawn.

Os yw'r dystiolaeth a ddarperir ar yr adeg hon yn awgrymu bod y cynnig prydles yn ddigon cadarn i gael ei ystyried ymhellach, bydd angen gwybodaeth ychwanegol, e.e. achos busnes manwl, cynllun rheoli coetir, prisiad ffurfiol.

Bydd panel gwerthuso (yn cynnwys swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru a chynrychiolwyr annibynnol) yn ystyried y cynigion manwl ac yn argymell i'r Gweinidog o fewn Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am yr Ystad Goetir a ddylid cefnogi gwarediad ai peidio.

Gan fod y rhan hon o'r broses yn debygol o fod yn fwy cymhleth, bydd amserlen ar gyfer gwneud penderfyniad yn cael ei thrafod a'i chytuno gyda chi a byddwch yn cael eich hysbysu'n llawn ynghylch cynnydd ar bob adeg. Ym mhob achos, os nad ydym yn gallu cymeradwyo eich cynnig, byddwn yn dweud pam wrthych.

Defnyddio pren

Gellir ystyried ceisiadau i ddefnyddio meintiau bach o bren fel rhan o'ch prosiect (er enghraifft, hyfforddiant rheoli coetir, creu darnau bach i'w gwerthu).

Gwaredir â'r holl gynnyrch pren ar werth y farchnad. Bydd pob cais yn cael ei ystyried fesul achos o fewn y canllawiau isod:

 • Bydd cynllun rheoli rhagnodol sylfaenol yn cael ei gytuno gyda staff y swyddfa ardal leol, a bydd rhaid i’r rhain wneud y canlynol:
  • cyfrannu at gyflawni amcanion ‘Coetiroedd i Gymru’ a’r Cynllun Adnoddau Coedwig
  • nodi'r ardal sydd i'w weithio
  • darparu disgrifiad manwl o'r gwaith a fydd yn cael ei wneud
  • darparu amcangyfrif o'r cyfeintiau pren dan sylw
 • Byddwn yn monitro a chofnodi'r holl bren a gynaeafwyd a chodi tâl ar y gyfradd y cytunwyd arni

Pan fyddwn yn derbyn eich ffurflen gais, byddwn yn gwirio'r holl ddogfennau ategol gofynnol. Os yw'r holl fanylion wedi'u cynnwys, bydd y cynnig yn cael ei gylchredeg wedyn fel bod staff y swyddfa ardal leol yn gallu cynnig sylwadau arno, gan sicrhau bod gennym ddigon o wybodaeth gan staff lleol i wneud y penderfyniad cywir.

Ein nod yw ymateb i chi gyda phenderfyniad o fewn 12 wythnos o dderbyn cynnig sydd wedi'i gwblhau'n llawn. Byddwn yn edrych am gadarnhad:

 • Eich bod wedi darparu manylion am eich hun neu eich grŵp
 • Bod yr hyn rydych am ei wneud a ble'r rydych am ei wneud yn glir – bod y cynnig wedi'i ystyried yn iawn a'i fod wedi'i gynllunio'n dda ac y bydd yn cael ei reoli'n ddiogel
 • Ein bod yn gwybod faint o bobl bydd yn cymryd rhan, a fyddant yn gorfod talu ai peidio, pa gyfleusterau fydd yn cael eu darparu, ac a eir â cherbydau i mewn i'r coetir

Cyngor a chymorth

Os yw eich prosiect yn fwy cymhleth, bydd angen i chi fod yn gorff â chyfansoddiad cyfreithiol, ymgymryd ag ymgynghoriad lleol, a sicrhau cydymffurfiaeth gyfreithiol ac yn y blaen.

Byddwn yn cefnogi datblygiad eich cynnig cyn belled ag y bo modd drwy gynnig y canlynol:

 • Cyngor ac arweiniad ynglŷn â'r broses ganiatadau
 • Cymorth gyda mapiau
 • Arferion gorau ynglŷn â rheoli coetir a thir
 • Canllawiau Coetiroedd i Gymru
 • Gwybodaeth ynglŷn â'n tir a Chynlluniau Adnoddau Coedwigoedd
 • Gwybodaeth am grwpiau lleol eraill a phartneriaid posibl
 • Eglurhad ynghylch prosesau asesu risg sylfaenol
 • Cyngor ynglŷn â thrwyddedau cwympo a phlannu coed

Os bydd angen cyngor arnoch ynglŷn â sefydlu eich grŵp, lle y gellid dod o hyd i ffynonellau cyllid posibl, sut i gyrraedd a chynnwys pob aelod o'ch cymuned, canllawiau cynllunio ac ati, bydd angen i chi siarad â phobl sydd ag arbenigedd penodol o fewn y meysydd hyn.

Mae llawer o sefydliadau arbenigol yn y trydydd sector a’r sector cyhoeddus sy'n gallu cynnig cymorth – a grwpiau eraill sy'n gallu rhannu eu profiadau ymarferol o ymgymryd â gwaith tebyg. Llais y Goedwig yw'r rhwydwaith coetir cymunedol yng Nghymru a gall gynnig cyngor, cyfleoedd rhwydweithio a chanllawiau ynglŷn ag arferion gorau. 

Diweddarwyd ddiwethaf