Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Rhifau’r ceisiadau: WPCC3499 (Tynnu Dŵr) & WPCC3500 (Cronni Dŵr) 

Rhifau’r trwyddedau: WA/063/0001/008 (Tynnu Dŵr) & WA/063/0001/009 (Cronni Dŵr)

Ardal CNC: Canolbarth

Dyddiad y Cais: 20 Mai 2015

Manylion yr Ymgeisydd: H2 Rheidol Hydro limited, Glanyrafon, Ponterwyd, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3JS
Crynodeb o’r cynnig:
Mae’r ymgeisydd wedi gwneud cais i amrywio trwyddedau cyfredol rhifau WA/063/0004/008 (tynnu dŵr) a WA/063/0004/009 (cronni dŵr) ar gyfer cynllun ynni dŵr ar Nant Bodcoll, Pontarfynach, Aberystwyth. Gwneir cais i newid lleoliad y tynnu dŵr yn y drwydded i Gyfeirnod Grid Cenedlaethol SN 75182 76346, gan fod yr ymgeisydd wedi adeiladu ei gynllun mewn man gwahanol i’r hyn y rhoddwyd trwydded ar ei gyfer yn wreiddiol (tua 95 metr i fyny’r afon).  Byddai dyluniad y cynllun a’r drefn tynnu dŵr yn parhau'r un fath ag sydd yn y drwydded gyfredol.

Bydd gollyngfa’r cynllun wedi’i leoli yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol SN 74988 76494, a fydd yn golygu bod rhan 260 metr o hyd o’r afon wedi’i darwagio. Mae’r lleoliad uchod ar gyfer y man gollwng yn gyfeirnod grid mwy cywir, wedi’i ddiweddaru ond mae yn yr un man i bob pwrpas â’r hyn sydd yn y drwydded gyfredol.

Graddiant y Cynllun (%)          

10.5

Rhan wedi’i Darwagio (metrau)

260

Q95:QMean

0.10

Q10:QMean

2.2

Maint Dalgylch Gofodol i Fyny’r Afon (km2)

1.83

Ystyriaethau Eraill

Ddim yn berthnasol

Ffynhonnell y Cyflenwad:
Dŵr mewndirol (afon) a elwir yn Nant Bodcoll ger Aberbodcoll, Pontarfynach, Aberystwyth.

Pwyntiau tynnu dŵr a meintiau:
Pwynt tynnu dŵr – Cyfeirnod Grid Cenedlaethol SN 75182 76346
Meintiau – 4,492.8 metr ciwbig y dydd
 988,416 metr ciwbig y flwyddyn
 Ar gyfradd o 52 litr yr eiliad

Dull tynnu dŵr:
Gwaith tynnu dŵr a phibell borthi disgyrchiant gyda diamedr allanol heb fod yn fwy na 280 milimetr.

Pwrpas y tynnu dŵr:
Cynhyrchu pŵer.

Cyfnod y tynnu dŵr:
Drwy’r flwyddyn.

Hanes yr achos
Rhoddwyd y drwydded wreiddiol ar gyfer y cynllun ynni dŵr ar 19 Awst 2014. Cafodd yr ymgeisydd drwydded i adeiladu cyfleuster tynnu dŵr i mewn ar Nant Bodcoll a thynnu dŵr ohoni yn SN 75104 76392.  Fodd bynnag, adeiladwyd y cyfleuster tynnu dŵr i mewn tua 100 metr i fyny’r afon yn SN 75182 76346.  Cynghorwyd Deilydd y Drwydded gan CNC i wneud cais i amrywio’i drwyddedau tynnu dŵr a chronni dŵr i drwyddedu’r cynllun yn y lleoliad newydd.

Cyflwynodd yr ymgeisydd gais i amrywio trwyddedau rhifau WA/063/0001/008 a WA/063/0001/009 ar 20 Mai 2015.

Cyfiawnhau’r meintiau:
Yr un fath â’r gwreiddiol felly ni fydd angen asesiad pellach ar gyfer y cynnig hwn i symud y pwynt tynnu dŵr.

Asesiad o adnoddau:
Yr un fath â’r gwreiddiol felly nid oes angen asesiad pellach ar gyfer y cynnig hwn i symud y pwynt tynnu dŵr.

Asesiad o effaith y cynnig:
Yr un fath â’r gwreiddiol felly nid oes angen asesiad pellach ar gyfer y cynnig hwn i symud y pwynt tynnu dŵr.

Sylwadau Allanol:
Cafwyd 6 o sylwadau am y cais hwn (2 gan yr un unigolyn).  Ceir manylion yn y tabl isod.

Rhif y Sylwadau (yn ôl y rhifau ar y System Rheoli Data)

Dyddiad derbyn

Prif bwyntiau

1

12/10/15

Dim hawliau mynediad a dim caniatâd cynllunio

2 a 6

12/10/15 a 13/10/15

Dim hawliau mynediad a dim caniatâd cynllunio

3

16/10/15

Heb ymgynghori â thirfeddianwyr.  Dim hawliau mynediad.

4

14/10/15

Gosodiad anghyfreithlon, dim caniatâd cynllunio na hawliau mynediad

5

11/10/15

Gosodiad anghyfreithlon, dim caniatâd cynllunio na hawliau mynediad

Hawliau Gwarchodedig:
Ni ystyrir bod y cynnig hwn yn amharu ar unrhyw hawliau gwarchodedig neu ddefnyddwyr cyfreithlon. 

Costau/ Manteision:
Ni ystyrir bod y cynnig hwn yn cael unrhyw effeithiau andwyol ar les cymdeithasol ac economaidd cymunedau lleol yn yr ardal wledig.

Gallai’r cynllun annog pobl eraill i gynhyrchu trydan fel hyn.

Casgliad ac argymhelliad:
Mae CNC wedi dewis gwrthod y ceisiadau i amrywio’r trwyddedau cyfredol am y rhesymau canlynol:

Trwydded tynnu dŵr:  Yn sgil y sylwadau a ddaeth i law, pob un ohonynt yn cyfeirio at hawl mynediad yr ymgeisydd a chaniatâd i gael mynediad i’r tir lle mae’r pwynt tynnu dŵr wedi’i adeiladu a’i leoli, cynhaliwyd chwiliad gyda’r gofrestrfa dir i weld pwy yw perchennog y tir. Daeth y chwiliad i’r casgliad nad yr ymgeisydd oedd yn berchen ar, nac yn meddiannu’r tir lle mae’r pwynt tynnu dŵr wedi’i leoli.

Gan ystyried y sylwadau, ni ystyrir bod y cytundeb les a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd ar 18 Medi 2015 yn dderbyniol i fodloni CNC fod ganddo hawl mynediad i’r pwynt tynnu dŵr, fel y nodir yn adran 35 (2) o’r Ddeddf Adnoddau Dŵr (1991).

Trwydded cronni dŵr: Nid oes gan yr ymgeisydd ‘ofyniad rhesymol’ i amrywio’r drwydded (adran 38(3)(b) Deddf Adnoddau Dŵr 1991) gan y bydd y cais i amrywio’r drwydded tynnu dŵr yn cael ei gwrthod. 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.