Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

WPCC1633 (Abstraction) & WPCC1634 (Impoundment)

Datganiad Penderfyniad Adnoddau Dŵr ar gyfer darpar gynllun ynni hydro-electrig ar Afon Clywedog

Datganiad Penderfyniad Adnoddau Dŵr ar gyfer darpar gynllun ynni hydro-electrig ar Afon Clywedog

Yn y ddogfen hon mae Cyfoeth Naturiol Cymru (‘CNC’) yn golygu’r Corff Adnoddau Naturiol ar gyfer Cymru (‘y Corff’) a sefydlwyd drwy gyfrwng Erthygl 3 o’r Gorchymyn (Sefydlu) Corff Adnoddau Naturiol ar gyfer Cymru 2012.

Nodwch os gwelwch yn dda, ar 01 Ebrill 2013, fod y gweithgareddau a gynhaliwyd yn flaenorol gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru (CCG), Comisiwn Coedwigaeth Cymru (CCC) a gweithgareddau Asiantaeth yr Amgylchedd oddi fewn i Gymru (AA/AAC) (CCG, CCC, AA/AAW ynghyd yw’r ‘Cyrff Etifeddol’) wedi’u trosglwyddo i CNC.

Wrth benderfynu ar y cais hwn, mae CNC wedi gweithredu’i ddyletswyddau a’i rymoedd o dan Ddeddf Adnoddau Dŵr 1991 (fel y cafodd ei newid) a Deddf Amgylchedd 1995 ac mae wedi cymryd i ystyriaeth yr arweiniad a gyhoeddwyd gan y Cyrff Etifeddol ble bo hynny’n berthnasol.

Mae CNC wedi penderfynu gwrthod y ceisiadau am drwyddedau.

Rhifau Ceisiadau: WPCC1633 (Tynnu Dŵr) & WPCC1634 (Cronni) 

Ardal CNC: Gogledd

Dyddiad y Cais: 13/03/2014

Manylion yr ymgeisydd: Derwent Hydroelectric Power Limited

Crynodeb o’r cynnig: Mae’r ymgeisydd wedi gwneud cais i osod a gweithredu cynllun hydro-electrig newydd ar Afon Clywedog ym Mrithdir, Dolgellau, Gwynedd. Bydd y cynllun yn cynnwys adeilad didynnu concrid newydd (ar y pwynt tynnu dŵr), piben fwydo disgyrchiant, tŷ ynni (nad yw’n cael ei ystyried ar gyfer y trwyddedau tynnu dŵr a chronni, ond sy’n angenrheidiol fel rhan o’r cynllun er mwyn ei weithredu), ffrwd a strwythur arllwys. Yn wreiddiol, bu i’r ymgeisydd wneud cais i dynnu 100% uwchlaw llif gweddillol Q85 hyd at uchafswm gradd ebrwydd o 30 litr yr eiliad (l/e). Yn ystod penderfynu ar y cais adolygodd yr ymgeisydd hyn i dynnu 40% uwchlaw llif gweddillol Q95 hyd at uchafswm gradd ebrwydd o 630 l/e.

Byddai’r holl ddŵr y bwriedir ei dynnu yn cael ei ddychwelyd i Afon Clywedog ar Gyfeirnod Grid Cenedlaethol (CGC) SH 74929 18816, rhyw 1.9 cilometr yn fras i lawr yr afon o’r pwynt tynnu.

Ffynhonnell y cyflenwad: Dŵr mewndirol (afon) a elwir yn Afon Clywedog ym Mrithdir, Dolgellau, Gwynedd.

Pwyntiau tynnu dŵr a niferoedd: Yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol SH 76163 17800.

54,432 metr ciwbig y dydd
19,867,680 metr ciwbig y flwyddyn
Ar raddfa ebrwydd nad yw’n fwy na 630 litr yr eiliad.

Modd tynnu dŵr: Gwaith codi dŵr a phiben bwydo disgyrchiant.
Pwrpas tynnu dŵr: Cynhyrchu ynni.

Cyfnod tynnu dŵr: Drwy gydol y flwyddyn.

Hanes yr achos:

Dyddiad

Digwyddiad

13/03/2014

Derbyn y cais a nodi ei fod yn ddilys ond gofyn am wybodaeth gefnogol.

06/05/2014

Derbyn gwybodaeth gefnogol ar gyfer asesiadau cynefinoedd.

04/07/2014

Rhoi’r cais i Swyddog Caniatáu.

08/08/2014 – 14/08/2014

Anfon allan ymgynghoriad mewnol ac allanol.

20/08/2014

Hysbysebu’r cais.

01/09/2014 – 24/11/2014

Derbyn cynrychiolaethau a derbyn cais am gopïau o ganlyniad gan yr ymgeisydd. Rhyddhau copïau ar ôl y cyfnod hysbysu ble gallai cynrychiolwyr wrthwynebu rhyddhau eu cynrychiolaethau.

02/12/2014

Anfon Atodiad 4 ac Atodiad 11 i ymgynghoriad. Anfon Atodiad 23 at yr awdurdod lleol i wneud cais am fanylion ar gyfer yr asesiad cyfunol. Derbyn ymatebion ar 20/01/2015.

26/01/2015

CNC yn darparu manylion llawn o’n gofidiau parthed y cynllun i’r ymgeisydd.

14/04/2015

Ymgeisydd yn cyflwyno gwybodaeth ychwanegol.

01/06/2015

CNC yn darparu ymateb llawn i’r ymgeisydd yn manylu ar brosesau a gofidiau sy’n parhau. Rhoddwyd tan 15/06/2015 i’r ymgeisydd i baratoi unrhyw wybodaeth ychwanegol y dymunent iddo gael ei ystyried yn yr Asesiad Addas.

15/06/2015

Yr ymgeisydd yn darparu dyluniad tynnu dŵr wedi’i addasu ac yn cadarnhau y byddent yn derbyn trefn tynnu dŵr o 40% uwchlaw llif gweddillol Q95 hyd at uchafswm y raddfa ebrwydd. Bu i’r e-bost hefyd herio dehongliad CNC o ofynion deddfwriaethol o ran yr Asesiad Rheoliadau Cynefin, y dehongliad o ‘tebygol’ ac ‘arwyddocaol’ a’r angen am Asesiad Addas.  

15/06/2015 – dyddiad y penderfyniad

Cwblhau Asesiad Addas a dogfennau penderfyniad perthnasol.

Cyfiawnhad o’r niferoedd: Mae dyluniad llif y tyrbin o 630 litr /eiliad yn cynrychioli ~58 % o’r amcangyfrif lif dyddiol cyfartalog (Qmean) (1082 litr/eiliad) ac felly mae’n unol â Chanllawiau Arfer Dda Ynni Hydro Asiantaeth yr Amgylchedd (Polisi [CADd] yn berthnasol yn ystod penderfynu ar y cais hwn) sy’n argymell na ddylai uchafswm y tynnu dŵr fod yn fwy na Qmean. Y llif gweddillol Q95 o’r cynnig a adolygwyd yw 144 l/e.

Mae’r cyfanswm blynyddol arfaethedig yn gyfwerth â 365 gwaith yr uchafswm dyddiol arfaethedig, nad yw yn unol â’r CADd sy’n argymell uchafswm o 220 diwrnod y flwyddyn. Serch hynny, yn unol ag arweiniad newydd, byddai 365 diwrnod yn dderbyniol.
Nid yw’r ymgeisydd wedi gallu cadarnhau’r pen net ar gyfer y cynllun arfaethedig am nad yw’r trefniant mewnbynnu wedi cael ei gytuno. Serch hynny, mae’r ymgeisydd wedi cynghori eu bod yn amcangyfrif y bydd y cynllun arfaethedig yn gynllun 500kW, neu ychydig yn is. O dderbyn na wyddys y gwahaniaeth pen, ni all CNC amcangyfrif effeithiolrwydd ac allyriant ynni'r cynllun.

Asesiad adnoddau: Mae statws asesiad adnoddau’r Strategaeth Rheoli Tynnu Dŵr Dalgylch (CAMS) ar gyfer yr ardal hon yn nodi fod ‘dŵr ar gael’. Polisi presennol CAMS yw penderfynu ar bob trwydded tynnu dŵr yn unol â gofynion statudol, a pholisi cenedlaethol a lleol. Ystyrir ceisiadau am drwyddedau ar sail cais wrth gais ond mae’r egwyddorion cyffredinol canlynol yn berthnasol i bob trwydded:

  • bydd cyfwng amser yn weithredol ar bob trwydded newydd ac amrywiol
  • cyfyngir amser i 31/03/2030

Mae’r cais yn ddi-draul, felly ni ragwelir unrhyw effeithiau i gyfeiriad statws cyffredinol adnoddau CAMS o ganlyniad i’r cais hwn.

Asesiad effaith y cais: Gwrthwynebodd CNC i’r cynllun tynnu dŵr a gynigiwyd yn wreiddiol, a oedd yn ddidyniad 100% uwchlaw llif gweddillol Q85 hyd at uchafswm y raddfa ebrwydd. Hyd yn oed gyda’r llif gweddillol uwch o Q85, nid yw didyniad o 100% yn dderbyniol am y byddai’n peri diffyg sylweddol o ran llif yn y rhan a ddisbyddwyd. mae gan y rhan a ddisbyddwyd nifer o eogiaid a sewin ymfudol ynddo hyd at NGR SH 75390 18704 ar gyfer eog a NGR SH 75670 18508 ar gyfer sewin. O ystyried hyn, cynghorwyd yr ymgeisydd, o safbwynt pysgodfa bur, ac yn unol â’r canllaw sy’n berthnasol i benderfynu’r cais hwn, mai’r uchafswm didynnu a ystyrid yn dderbyniol fyddai didyniad o 40% uwchlaw llif gweddillol Q95 hyd at uchafswm y raddfa ebrwydd. Cynghorodd yr ymgeisydd ei fod yn derbyn y drefn ddidynnu hon ar 15/06/2015. Gall eog a sewin ymfudol gyrraedd y rhan ddihysbydd hyd at y Cyfeirnodau Grid Cenedlaethol a nodir uchod. Ceir rhaeadrau na ellir mo’u pasio yn NGR SH 76118 17880 felly ni all pysgod ymfudol gyrraedd y rhan ddihysbydd uwchlaw’r pwynt hwn. Serch hynny, lleolir brithyllod preswyl uwchlaw’r rhaeadrau na ellir mo’u pasio, felly byddai CNC yn gofyn am weld adeiladu ffordd osgoi addas ar gyfer pysgod pe bai unrhyw ddidyniad yn cael ei gymeradwyo yn y lleoliad hwn, er mwyn caniatâu i frithyll preswyl ymfudo heibio’r strwythur tynnu dŵr a sicrhau fod cysylltedd yn cael ei gynnal o fewn yr afon uwchlaw’r rhaeadrau na ellir mo’u pasio. Byddai angen i unrhyw gynllun gael ei gymeradwyo gan CNC cyn ei adeiladu.

Serch hynny, codwyd gofidiau sylweddol o ran effeithiau ar ecoleg o fewn y rhan ddihysbydd ac felly ymgymerwyd ag Asesiad Addas yn ymwneud ag effeithiau ar y nodweddion Ardal Gadwraeth Arbennig (AGA). Gweler yr adran Gadwraeth isod.

Ymgynghoriad Statudol: Ymgynghorwyd â Pharc Cenedlaethol Eryri, a ymatebodd gan fynegi’r gofidiau canlynol yn ymwneud â’r cais:

  • Gofidiau o ran lleoliad o fewn AGA, SSSI, a Choetir sy’n ddarostyngedig i Orchymyn Gwarchod Coed (TPO)
  • Gofidiau’n ymwneud â llwybr pibell sy’n rhedeg wrth ochr Llwybr Clywedog sef un o’r llwybrau a ddefnyddir amlaf yn y Parc Cenedlaethol
  • Gofidiau ynghylch effeithiau ar lif dŵr ar y rhaeadr gan olygu bod yr awdurdod yn debygol o wrthwynebu’r cynllun
  • Gofidiau fod rhan o lwybr y bibell yn mynd drwy goedwig sy’n ddarostyngedig i TPO ac yn debygol o gael effaith o ran torri coed. Fe allai colli coed hefyd gael effaith andwyol ar fryoffytau (bryophytes), yn ogystal ag achosi ansadrwydd pellach o fewn y goedwig gan arwain at golli mwy fyth o goed. Bydd llwybr arfaethedig y bibell yn debygol o gael effaith andwyol ar strwythurau gwreiddio coed mewn mannau eraill yn y goedwig, yn enwedig os bwriedir claddu’r bibell yn y goedwig. Yn achos gosod y bibell uwchlaw’r ddaear, mae’r Awdurdod yn debygol o wrthwynebu cynllun o’r fath os bydd y cyhoedd yn gallu’i gweld
  • Gofidiau y gallai hyn, pe bai CNC yn cyhoeddi trwyddedau i dynnu a chronni dŵr, arwain at yr ymgeisydd yn dymuno torri coed o fewn yr ardal AGA, SSSI a TPO. Gallai hyn hefyd effeithio ar leithder yn y ceunant a dylai gael ei ystyried fel effaith ‘cyfunol’ o ran bodloni Rheoliad 61 o’r Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010

Ystyrir fod gofidiau’n ymwneud ag adeiladu, llwybr y bibell a’r tŷ tyrbin yn berthnasol i’r cais cynllunio. Atebwyd gofidiau’n ymwneud â’r safleoedd dynodedig, gweler yr adran Gadwraeth isod.

Cynrychioliadau Allanol: Hysbysebwyd y cais yn y Cambrian News ar 20 Awst 2014. Derbyniwyd 4 ymateb cynrychioliadol o ran y cais. Codwyd y gofidiau canlynol.

Materion a godwyd gan gynrychiolaeth (au)

Ymateb CNC

1)     Effaith ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA), Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI), (gan gynnwys y bryoffytau mewn ardaloedd llaith) a Gwarchodfa Coedwig Mawddach.

Yn ystod y broses o benderfynu ar y ceisiadau, mae CNC wedi cwblhau asesiadau parthed yr effaith arfaethedig ar Ardal Gadwraeth Arbennig Coedwigoedd Deri a Safleoedd Ystlumod Meirionnydda SSSI Coedydd Dyffryn Wnion.

 

O ganlyniad i’r asesiad ar effaith ar yr AGA (sy’n cynnwys nodweddion y SSSI) ni allodd CNC gasglu na fyddai’r cynnig yn effeithio’n andwyol ar uniondeb (integrity)AGA Coedwigoedd Deri a Safleoedd Ystlumod Meirionnydd (a’r SSSI) ac felly ni allwn gyhoeddi’r trwyddedau y gwnaed cais amdanynt. O ganlyniad, mae’r ceisiadau’n cael eu gwrthod.

2)     Mae angen cwblhau Asesiad Rheoliad Cynefin (HRA). Ble bo angen HRA, rhaid cwblhau Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) yn ogystal.

 

Fel y nodir uchod, mae CNC wedi asesu’r cynnig o dan y Rheoliadau Cynefinoedd sydd wedi arwain at wrthod y cais.

 

O ran angen EIA: yn unol â’r ddeddfwriaeth, os oes angen caniatâd cynllunio ar gynllun, bydd EIA yn fater cynllunio yn hytrach na mater caniatáu. Yn yr achos hwn, bydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer y datblygiad arfaethedig, felly bydd yr angen i gael EIA yn dod o dan y caniatâd cynllunio (sy’n dod o dan gyfrifoldeb yr Awdurdod Cynllunio Lleol) ac nid oes gofyn amdano gan CNC i benderfynu ar y ceisiadau hyn.

3)     Effaith ar werth hamdden rhaeadrau Llwybr Clywedog.

 

Yn ystod y broses o benderfynu ar y ceisiadau, cynghorodd CNC yr ymgeisydd y byddai angen Arolwg Llif i’n galluogi ni a’r Awdurdod Cynllunio i asesu’r effaith weledol ar lif dŵr ger Llwybr Clywedog o ganlyniad i’r cais a chytuno ar ddull lliniarol o weithredu pe bai angen. Serch hynny, yn ystod penderfynu ar y cais daeth yn amlwg y byddai’r gofidiau ynghylch yr AGA, (gweler pwynt 1 uchod) yn debygol o dra-arglwyddiaethu ar y gofid hwn a chynghorodd CNC yr ymgeisydd i aros am ganlyniad yr Asesiad Addas Rheoliadau Cynefinoedd cyn symud ymlaen gyda’r Arolwg Llif.

 

O ystyried canlyniad yr Asesiad Addas Rheoliadau Cynefinoedd, mae’r ceisiadau’n cael eu gwrthod gan CNC ac felly nid oes angen cwblhau Arolwg Llif.   

4)     Effeithiau gweledol ar yr ardal gyfagos oherwydd pibell ac offer generadu.

 

Ystyrir mai mater i’w ystyried gan yr Awdurdod Cynllunio yw effaith weledol y bibell, y tyrbin a’r isadeiledd cysylltiedig.

5)     Effaith ar dwristiaeth busnesau lleol.

 

Ni ddarparwyd unrhyw fanylion penodol y gallai CNC ystyried eu heffaith ar fusnesau neu dwristiaeth yn yr ardal. Serch hynny, mae’r ceisiadau’n cael eu gwrthod, felly ni aed ar ôl y mater hwn. 

6)     Effaith cyfun ar rywogaethau e.e. pathew ac ystlum o ganlyniad i’r gwaith lled ar yr A470 ger Brithdir.

 

Mae CNC yn ystyried ei bod yn fwy tebygol y gwelid effeithiau ar y pathew a’r ystlum o ganlyniad i adeiladu unrhyw gynllun ac felly maent yn ei ystyried yn fater i’r Awdurdod Cynllunio. Serch hynny, oherwydd y gofidiau ynghylch effeithiau ar yr AGA (gweler pwynt 1 uchod), ni chyhoeddir unrhyw drwyddedau tynnu na chronni dŵr o ganlyniad i’r cais hwn.

Hawliau a warchodir: Ni welwyd bod unrhyw hawliau a warchodir na defnyddwyr cyfreithlon fel bod o dan berygl dirymu o ganlyniad i’r cais hwn.

Materion Cadwraethol: Cwblhawyd asesiad o dan Ddeddf CRoW ar gyfer Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI) Coedydd Dyffryn Wnion. Mae’r SSSI’n cynnwys nodweddion lluosog gan gynnwys, mwsoglau, llysiau’r afu a llwydni llysnafeddog sydd angen lleithder uchel a welir oddi fewn i gyrraedd arfaethedig y rhan ddihysbydd. Anfonwyd yr asesiad i ymgynghoriad ar 02/12/2014 ac ymatebodd y Swyddog Cadwraeth Ddynodedig (SCD) ar 19/12/2014 gan gadarnhau eu bod yn cytuno â chanlyniadau’r asesiad gan gynghori na ddylai’r cais fynd yn ei flaen.

Cwblhawyd asesiad Atodiad 11 o dan y Rheoliadau Cynefinoedd ar gyfer Ardal Gadwraeth Arbennig Coedwigoedd Deri a Safleoedd Ystlumod Meirionnydd a’i anfon allan i ymgynghoriad. O ganlyniad i ymgynghori gyda’r SCD, cadarnhawyd y bydd y cais yn debygol o gael effaith sylweddol ar Ardal Gadwraeth Arbennig Coedwigoedd Deri a Safleoedd Ystlumod Meirionnydd. Cwblhawyd Asesiad Addas felly gan CNC fel yr awdurdod cymwys perthnasol.

Y nodwedd sy’n peri gofid yn yr AGA yw’r Goedwig Sych a’r prysgwydd (hen goedwig dderw gydag Ilex a Blechnum yn Ynysoedd Prydain, coedwigoedd ceunant Tilo-Acerion (Nodwedd Flaenoriaeth)). Mae’r cynefinoedd hyn yn rheswm blaenllaw am ddewis AGA Coedwigoedd Deri a Safleoedd Ystlumod Meirionnydd, sy’n enghraifft fawr iawn o hen goedwigoedd deri digoes yng ngogledd Cymru, gyda fflora Atlantig eithriadol o ran bryoffytau (mwsog a llysiau’r afu).

Y nod yw bod nodwedd Coedwig AGA mewn statws cadwraethol dymunol, ble bodlonir yr amodau (Nodau Cadwraeth) canlynol:
 Mae cyrraedd pellaf yr ardal o dan goed, gan gynnwys canopi’r goedwig a phrysgwydd, dolydd yn y goedwig a gwaun sych gysylltiedig, rhedyn a glaswelltir, yn cael ei gynnal fel y nodir ar fapiau, gweler Atodiad 2 yn y Cynllun Rheoli Craidd (2008), rhyw 2.813.02  hectar (ha) i gyd.
Bydd lluosogrwydd a dosbarthiad rhedyn cyffredin a nodweddiadol, mwsoglau a llysiau’r afu (Atlantig, is-Atlantig, gorllewinol a chefnforol), cennau (a llwydni llysnafeddog) yn cael ei gynnal neu gynyddu. Cyfeiriwch at restrau dangosol yn Nhabl 3 yn y Cynllun Rheoli Craidd (2008).
Bydd lluosogrwydd a dosbarthiad mwsoglau a llysiau’r afu, cennau a llwydni llysnafeddog anghyffredin yn cael eu cynnal neu gynyddu. Cyfeiriwch at y rhestr ddangosol yn Atodiad 3 Tabl 6 yn y Cynllun Rheoli Craidd (2008).

Mae’r Asesiad Addas wedi cael ei gynnal gan ystyried y nodau cadwraethol uchod. O ofid arbennig y mae’r rhywogaethau cyffredin a lleol o fwsoglau a llysiau’r afu a rhywogaethau anghyffredin a lleol o fwsoglau a llysiau’r afu a ddosbarthir ar hyd ochr gogledd-orllewin Ynysoedd Prydain, a adwaenir fel rhywogaethau cefnforol. Mae angen hinsawdd gefnforol ar y rhywogaethau cefnforol hyn (hinsawdd sy’ cael gaeafau cynnes, ond nid poeth, a gaeafau claear, ond nid oer, gydag amrywiad tymheredd blynyddol cymharol gyfyng a glaw mawr).

Mae nifer o’r rhywogaethau cefnforol a welir ar Lwybr Clywedog, a leolir o fewn y rhan a ddisbyddir, yn sensitif i sychder ac angen lefelau uchel o leithder arnynt, neu ni allant oroesi.

Wrth ystyried yr effeithiau arfaethedig ar yr AGA o ganlyniad i’r cynnig ac o ystyried y mesurau lliniarol a gynigiwyd gan yr ymgeisydd, ni all CNC gasglu na fydd dim effaith andwyol o ganlyniad i’r cynllun. Nid yw’r wybodaeth a gyflwynwyd yn dangos tystiolaeth ddigonol a dealltwriaeth i gasglu na fyddai lefelau is yr afon (o ganlyniad i’r cynllun ynni hydro electrig arfaethedig) yn lleihau lleithder cymharol y ceunant i’r graddau a fyddai’n cael effaith andwyol ar y bryoffytau sy’n chwarae rôl allweddol mewn adnabod y cynefin Hen Goedwig Dderi Digoes y detholwyd yr AGA o’i herwydd, a ffurfio rhan o’r nodau cadwraeth. Felly nid yw lleihau’r tynnu dŵr i 40% uwchlaw Q95 fel gweithred liniarol yn ein galluogi i gasglu na fyddai unrhyw effaith andwyol ar nodwedd yr AGA yn cael ei achosi.

Wrth ystyried effeithiau arfaethedig y cais ar y cyd â chynlluniau, caniatâd neu brosiectau eraill, daeth CNC i’r canlyniad y gallai’r tynnu dŵr arfaethedig a allai ‘ynddo’i hun’ arwain mewn lleihad mewn lleithder, weithio ar y cyd gyda chreu bylchau ychwanegol yng nghanopi’r goedwig, oherwydd torri unrhyw goed y byddai angen eu cwympo ar gyfer gosod y bibell (a fyddai’n ddarostyngedig i ganiatâd cynllunio), er mwyn cynyddu’r potensial ar gyfer lleihau lleithder mewn ambell leoliad allweddol ar gyfer bryoffytau.

O ganlyniad i ddeilliannau’r asesiad, ni all CNC gasglu, y tu hwnt i bob amheuaeth wyddonol resymol, na fydd y cais yn effeithio’n andwyol ar integriti AGA Coedwigoedd Deri a Safleoedd Ystlumod Meirionnydd ac felly rhaid gwrthod y ceisiadau.

Costau/Lles: Bydd CNC yn cynnal costau penderfynu’r cais.

Wrth benderfynu ar geisiadau yn unol â pholisi lleol a chenedlaethol, mae CNC yn cyflawni’i ddyletswyddau fel rheoleiddiwr.

Bioamrywiaeth a datblygiad cynaliadwy: Codwyd gofidiau sylweddol ynghylch effeithiau ar fioamrywiaeth na fu modd i CNC eu hateb felly ni ystyrir fod y cais hwn yn gynaliadwy.

Lles cymdeithasol ac economaidd cymunedau gwledig: Nododd ymatebwyr i’r cais eu bod nhw’n ystyried bod perygl i les economaidd a chymdeithasol y gymuned wledig am y byddai unrhyw gynllun yn y lleoliad hwn yn cael effaith ar werth hamdden rhaeadrau Llwybr Clywedog, a leolir ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ac felly o ganlyniad, byddai’n cael effaith ar dwristiaeth a busnesau lleol. Ni chyflwynwyd unrhyw wybodaeth gefnogol.

Canlyniad ac argymhelliad: Rhoddwyd ystyriaeth lawn ac addas i unrhyw  a wnaed, a rhoddwyd sylw addas i hawliau a warchodir ac unrhyw ddefnyddwyr cyfreithlon eraill.

Ar ôl cwblhau Asesiad Addas, nid yw CNC yn fodlon fod yr wybodaeth gefnogol a ddarparwyd gan yr ymgeisydd yn addas i ddangos na fydd unrhyw effaith andwyol ar gysegredigrwydd Ardal Gadwraeth Arbennig Coedwigoedd Deri a Safleoedd Ystlumod Meirionnydd.

Argymhelliad CNC felly yw gwrthod y ceisiadau hyn (fel y cawsant eu haddasu).

Cysylltwch â’r tîm yng Nghyfoeth Naturiol Cymru sy’n gyfrifol am y penderfyniad hwn: permittingconsultations@naturalresourceswales.co.uk

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.