Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Datganiad Penderfyniad

Rhif y cais: PAN-000275

Ardal Cyfoeth Naturiol Cymru: De-ddwyrain

Dyddiad y cais: 5 Ionawr 2016
Manylion yr ymgeisydd: Rosie Humphries
Crynodeb o’r cynnig:
Mae'r ymgeisydd wedi cyflwyno cais i osod a gweithredu cynllun ynni dŵr newydd sy'n defnyddio'r seilwaith presennol yn Llwyn-du, y Fenni, Sir Fynwy. Bydd cyfran fach iawn o ddŵr hefyd yn cael ei defnyddio ar gyfer cyflenwad domestig.

Mae pibell ddur 175mm o faint yn casglu dŵr oddi wrth 13 o ffynhonnau y tu allan i'r eiddo ac yn rhedeg yn gyfochrog â thwll turio wedi'i gapio sydd ar yr eiddo. Mae hon wedyn yn gollwng dŵr i siambr cadw cytbwysedd. O'r siambr cadw cytbwysedd, ceir dwy bibell gollwng dŵr: mae'r naill yn llifo i gronfa ddŵr Llwyn-du ac mae'r llall yn llifo i gwrs dŵr Afon Cibi. Nid oes unrhyw gronni dŵr sy'n gysylltiedig â'r broses tynnu dŵr. Bydd y dŵr a dynnwyd yn cael ei drosglwyddo i'r eiddo, i'r siambr cadw cytbwysedd, heb fod angen cronni'r dŵr. 

Ffynhonnell y cyflenwad:
Dŵr mewndirol (ffynhonnau), Llwyn-du, y Fenni, Sir Fynwy.

Man tynnu dŵr a meintiau:
Man tynnu dŵr – Cyfeirnod Grid Cenedlaethol SO 28448 17921
Meintiau ar gyfer ynni dŵr – 2,592 o fetrau ciwbig y dydd
570,240 o fetrau ciwbig y flwyddyn
    Ar gyfradd 30 litr yr eiliad

Meintiau ar gyfer defnydd domestig – 100 o fetrau ciwbig y flwyddyn


Diben tynnu dŵr:
Cynhyrchu ynni a chyflenwad domestig.

Cyfnod tynnu dŵr:
Drwy'r flwyddyn.

Astudiaeth achos:
Mae'r ymgeisydd wedi cyflwyno cais blaenorol ar gyfer cynllun yn y lleoliad hwn yn 2015. Fe'i tynnwyd yn ôl oherwydd diffyg tystiolaeth i ddangos bod hawl mynediad at y man tynnu dŵr. Ar ôl ei dynnu yn ôl, dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru os gwneir ail gais yn y dyfodol, bydd rhaid i'r hawliau mynediad fod ar waith.
 
Derbyniodd Cyfoeth Naturiol Cymru yr ail gais am drwydded tynnu dŵr ar 5 Ionawr 2016. Nid oedd dogfennau yn dangos hawliau mynediad wedi'u cyflwyno gyda'r cais, felly ar y dechrau ni chafodd ei ddilysu. Yn dilyn trafodaethau rhwng yr ymgeisydd a Chyfoeth Naturiol Cymru, cytunwyd y byddai Cyfoeth Naturiol Cymru yn dilysu'r cais ar yr amod y gallai'r ymgeisydd gyflwyno'r dogfennau sy'n dangos hawliau mynediad ddwy wythnos cyn dyddiad y penderfyniad.

Nid oedd yr hawliau mynediad  llofnodedig wedi cael eu derbyn erbyn 23 Mehefin 2016 nac erbyn dyddiad y penderfyniad ar 7 Gorffennaf 2016. Felly gwnaed cais am estyniad er mwyn caniatáu amser i Gyfoeth Naturiol Cymru wneud penderfyniad. Rhoddwyd gwybod i'r ymgeisydd y byddai penderfyniad terfynol yn cael ei wneud ar 5 Awst 2016 ac ni fyddai Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymestyn yr amser tu hwnt i'r dyddiad hwn.

Er bod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi derbyn bod y trafodaethau rhwng y tirfeddiannwr, perchennog y pibellau a'r ymgeisydd yn parhau, gwrthodwyd y cais oherwydd y diffyg tystiolaeth i ddangos bod hawl mynediad ar waith.


Cyfiawnhad y meintiau:
Gwnaed cais am y meintiau fel a ganlyn:

Ar gyfer y cynllun ynni dŵr:

570,240 o fetrau ciwbig y flwyddyn
2,592 o fetrau ciwbig y dydd
108 o fetrau ciwbig yr awr
30 litr yr eiliad

Ar gyfer y cynllun domestig:

100 o fetrau ciwbig y flwyddyn

Ni wyddys os bydd llif dyluniad y tyrbin yn gyson â’r gostwng dŵr cymedrig, neu beth fyddai llif addas sydd i'w chadw bob amser yn y lleoliad hwn gan fod y gwaith tynnu dŵr arfaethedig yn dod o bibell. Byddai'n rhaid ystyried hyn fel rhan o unrhyw gais a wneir yn y dyfodol a bydd yn ddibynnol ar yr hyn mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ei ystyried fel y man tynnu dŵr, h.y. y bibell neu'r man y mae'r dŵr yn mynd i mewn i'r bibell.

Asesiad o adnoddau:

Nid oes gan Afon Cibi ei fan asesu ei hunan; y man asesu i lawr yr afon agosaf yw AP7 Afon Wysg yng Ngorsaf Mesur Cored Trostre. Pennir Statws Argaeledd Adnoddau ar gyfer dalgylch dŵr Afon Wysg gan leoliad man asesu isaf y brif afon ar waelod y dalgylch. Y Statws Argaeledd Adnoddau yw 'Dŵr Cyfyngedig sydd ar gael ar gyfer Tynnu Dŵr'.  


Asesiad o effaith y cynnig:

Nid aseswyd yr effaith y byddai'r gwaith tynnu dŵr yn ei chael. Ni chynhaliwyd asesiad effaith gan fod angen i'r ymgeisydd ddarparu tystiolaeth i Gyfoeth Naturiol Cymru sy'n dangos bod hawliau mynediad ar waith cyn y byddai Cyfoeth Naturiol  Cymru'n ystyried materion technegol yn ymwneud â’r cais. Byddai'n rhaid ystyried hyn fel rhan o unrhyw gais a wneir yn y dyfodol .

Ymgynghoriad statudol:
Nid oedd angen ymgynghori â Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gan nad oedd unrhyw bryderon wedi'u lleisio yn ystod y cais cyntaf.

Sylwadau allanol:
Dim.

Hawliau gwarchodedig:
Nid yw hawliau gwarchodedig neu ddefnyddwyr cyfreithlon wedi cael eu nodi fel rhai sydd mewn perygl y bydd amharu arnynt o ganlyniad i'r cynnig hwn. Mae trwydded tynnu dŵr wedi cael ei nodi tua 200m o'r safle arfaethedig. Mae'r drwydded tynnu dŵr hon yn debygol o gael ei diddymu a bydd pob hawl yn cael ei throsglwyddo i'r ymgeisydd yn y dyfodol – ni fydd unrhyw effaith.

Materion cadwraeth:
Nodwyd Ardal Cadwraeth Arbennig a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Coetiroedd Mynydd Pen-y-fâl a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Afon Wysg. Ni chynhaliwyd asesiad cynefinoedd gan fod angen i'r ymgeisydd ddarparu tystiolaeth i Gyfoeth Naturiol Cymru sy'n dangos bod hawliau mynediad ar waith cyn y byddai Cyfoeth Naturiol Cymru'n ystyried materion technegol yn ymwneud â’r cais. Byddai'n rhaid ystyried hyn fel rhan o unrhyw gais a wneir yn y dyfodol.

Costau/Buddiannau:
Ni aseswyd costau yn erbyn buddiannau ar gyfer y cais am drwydded gan fod angen i'r ymgeisydd ddarparu tystiolaeth i Gyfoeth Naturiol Cymru sy'n dangos bod hawliau mynediad ar waith cyn y byddai Cyfoeth Naturiol Cymru'n ystyried materion technegol yn ymwneud â’r cais. Byddai'n rhaid ystyried hyn fel rhan o unrhyw gais a wneir yn y dyfodol.


Bioamrywiaeth a datblygiad cynaliadwy:
Ni fydd unrhyw drwydded yn cael ei chyflwyno o ganlyniad i'r cais hwn. Fodd bynnag, nid oedd unrhyw bryderon ynglŷn ag effeithiau ar fioamrywiaeth a datblygiad cynaliadwy. Byddai'n rhaid ystyried hyn fel rhan o unrhyw gais a wneir yn y dyfodol.


Casgliad ac argymhelliad:

Ar ôl ystyried y cais yn ofalus, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi penderfynu ei wrthod.  Cafodd y cais ei ystyried yn unol â'n canllawiau ac Adran 35 (2) Deddf Adnoddau Dŵr 1991 sy'n datgan y canlynol:

Mewn perthynas â gwaith tynnu dŵr o unrhyw ddyfroedd mewndirol, caiff  person yr hawl i wneud y cais os, yn y lle (neu, os bydd mwy nag un, ym mhob un o'r llefydd) y gweithredir y gwaith tynnu dŵr arfaethedig, naill ai –

(a) ef yw meddiannwr y tir sy'n cydgyffwrdd â'r dyfroedd mewndirol; neu
(b) mae e'n bodloni'r Awdurdod bod ganddo neu, ar yr adeg y bydd y drwydded arfaethedig yn dod i rym, bydd ganddo yr hawl i gael mynediad at y fath dir.

Er bod gohebiaeth a ddarparwyd yn ystod y broses ymgeisio wedi dangos bod trafodaethau yn cael eu cynnal, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru wedi'i fodloni bod gan yr ymgeisydd fynediad at y man tynnu dŵr ar yr adeg hon ac felly nid ydynt yn gallu cyflwyno trwydded tynnu dŵr.

Os cyflwynir cais arall i Gyfoeth Naturiol Cymru, bydd angen cyflwyno tystiolaeth sy'n dangos bod hawl mynediad llawn at y man tynnu dŵr.

 

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.