Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Datganiad Penderfyniad Adnoddau Dŵr am gais ar gyfer trwydded tynnu dŵr o’r Afon Dyfrdwy yn Mile End Mill, Llangollen, Sir Ddinbych

Yn y ddogfen hon, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn golygu’r Corff Adnoddau Naturiol (‘CNC’) ar gyfer Cymru (‘y CNC’) a sefydlwyd yn ôl Erthygl 3 yng Ngorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Sefydlu) 2012.

Noder fod swyddogaethau a gyflawnwyd gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru (‘CCW’), Comisiwn Coedwigaeth Cymru (‘FCW’) a swyddogaethau Asiantaeth yr Amgylchedd yng Nghymru (‘EA/EAW’) (CCW, FCW a EA/EAW gyda’i gilydd yw’r ‘Hen Gyrff’) wedi cael eu trosglwyddo i CNC ar 01 Ebrill 2013.

Wrth benderfynu ar y cais hwn, mae CNC wedi defnyddio ei ddyletswyddau a’i bwerau o dan Ddeddf Adnoddau Dŵr 1999 (fel y’i diwygiwyd) a Deddf yr Amgylchedd 1995 ac mae wedi ystyried canllawiau a gyhoeddwyd gan yr Hen Gyrff lle y bo’n berthnasol.

Rhif y cais: WPCC3204 

Rhif y drwydded: WA/067/0005/010

Ardal CNC: Gogledd

Dyddiad y Cais: 20/04/2015

Manylion yr Ymgeisydd: Whitewater Estates (Llangollen) Limited

Crynodeb o’r cynnig: Cais am gynllun ynni dŵr ym Mile End Mill, Llangollen. Bydd y cynllun yn cynnwys dwy sgrin o dan y dŵr wedi’u lleoli ar wely’r Afon Dyfrdwy, gyda dwy bibell a fydd yn cludo dŵr sydd wedi’i dynnu i olwyn ddŵr wedi’i lleoli ym Mile End Mill. Bydd y dŵr wedi’i dynnu yn rhoi pŵer i’r olwyn ddŵr gynhyrchu trydan, ac yna’n cael ei arllwys yn ôl i’r Afon Dyfrdwy tua 270 metr i lawr yr afon. Bydd cyfaint y dŵr sy’n cael ei dynnu yn cael ei reoli gan ddefnyddio synhwyrydd lefel. Bydd gofyn i’r ymgeisydd gyflwyno’r berthynas i CNC rhwng llif yr afon a lefel yr afon ar yr adeg pan fo’r dŵr yn cael ei dynnu cyn dechrau tynnu’r dŵr. Bydd hyn yn galluogi Deiliad y Drwydded i raglennu’r system rheoli i ddiogelu’r gyfradd tynnu dŵr a’r meintiau. Nid oedd y cais cychwynnol yn cynnig rhaniad llif tynnu dŵr, ac mae hyn yn ofynnol ar gyfer rhedeg cynlluniau ynni dŵr afonydd sy’n lleihau’r hyd. Cytunodd yr ymgeisydd i newid y cynnig fel ei fod yn unol â Chanllawiau Arweiniad Ynni Dŵr CNC 2: Safonau Llifo, gan dynnu 40% o’r dŵr uwchben llif annibynnol sy’n gyfwerth â 7,200 litr yr eiliad (llif Q95) hyd at gyfradd uchaf o 6,939 litr yr eiliad (tua 28% o Q cymedrig).

Ffynhonnell y Cyflenwad: Dŵr y mewndir (Afon) a elwir yn Afon Dyfrdwy, Llangollen, Sir Ddinbych.

Pwyntiau tynnu dŵr a meintiau:  Ar Gyfeirnod Grid Cenedlaethol SJ 20761 42893.  599,529.6  metr ciwbig y diwrnod, 195,755,225 metr ciwbig y flwyddyn ar gyfradd uchaf o 6,939 litr yr eiliad. 
Dull o dynnu dŵr: Sgriniau derbyn gyda gwactod 
Diben tynnu dŵr: Cynhyrchu pŵer. 

Cyfnod tynnu dŵr: Trwy’r flwyddyn.

Hanes yr achos:  Cyflwynwyd gwybodaeth cyn-ymgeisio i Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru ym mis Rhagfyr 2010 ac roedd yn cynnig gosod cored gyda sgrin ym Mile End Mill. Cynghorwyd yr ymgeisydd ar 04/04/2011 nad oedd gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru unrhyw wrthwynebiad mewn egwyddor i’r cynnig ac y byddai angen cynnal asesiadau i ganfod effaith y cynnig ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Afon Dyfrdwy a Llyn y Bala.

Ym mis Mawrth 2015 cyflwynwyd cais ffurfiol i CNC a oedd yn debyg i’r wybodaeth cyn ymgeisio, fodd bynnag, yn hytrach nag adeiladu cored ar y safle, mae’n cynnig defnyddio sgriniau o dan y dŵr. Nid oedd manylion cymryd canrannau wedi’u cynnwys yn y cais, ac ni wnaed unrhyw gyfeiriad at y Nodiadau Canllawiau Ynni Dŵr: Safonau Llif (HGN 2), a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2014 ac sydd yn nodi polisi cyfredol ynni dŵr CNC.

Cyfiawnhau’r meintiau: Mae’r ymgeisydd wedi gwneud cais i dynnu dŵr at ddibenion cynhyrchu trydan. Felly, ystyrir y meintiau y gwnaed cais amdanynt yn rhesymol ac wedi’u cyfiawnhau’n llwyr.

Asesu’r adnoddau: Statws asesu adnoddau Strategaeth Rheoli Tynnu Dŵr y Dalgylch (CAMS) ar gyfer yr ardal hon yw ‘dim dŵr ar gael’. Bydd pob trwydded newydd yn destun cyfyngiadau llif annibynnol fel na ellir tynnu dŵr yn ystod cyfnodau pan fo’r llif yn isel.

Asesu effeithiau’r cynnig:  Mae’r cynnig wedi’i leoli yn Ardal Cadwraeth Arbennig (SAC) Afon Dyfrdwy a Llyn Bala, Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI), Afon Dyfrdwy ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AONB) Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Mae’n ofynnol i CNC gynnal asesiad o effaith y cynnig ar safleoedd penodol, gweler yr adran Materion Cadwraeth isod. Mae’r cynnig terfynol yn unol â HGN 2 CNC: Safonau Llif, ein polisi ynni dŵr cyfredol ac mae’n cynnwys y gofyniad am lif annibynnol i warchod llif isel a chanran rhaniad llif i warchod ecoleg yr afondiroedd ar y safle.

Ymgynghoriad Statudol: Ni fynegwyd unrhyw bryder gan unrhyw un o’r cyrff annibynnol yr ymgynghorwyd â nhw fel rhan o’r broses o benderfynu ar y cais hwn.

Sylwadau Allanol: Hysbysebwyd y cynnig yn y Denbighshire Free Press ar 21 o Hydref 2015. Derbyniwyd 8 o sylwadau ymateb ynghylch y cais. Mynegwyd y pryderon canlynol:

 

Mater a godwyd yn y Sylwadau

Ymateb CNC

1

Bydd effaith ar gaiacwyr sydd yn mwynhau Afon Dyfrdwy ym Mile End Mill, a allai yn ei dro effeithio ar dwristiaeth leol, mae caiacio yn un o’r chwaraeon sydd yn tyfu gyflymaf yn y DU - gallai caiacwyr fynd i safleoedd eraill yn y DU. Mae’r Afon Dyfrdwy ar gael i drochi drwy’r flwyddyn, hyd yn oed yn ystod yr haf a llif isel. Mae’r gweithgareddau awyr agored yn y lleoliad hwn yn denu tua 15,000 o ymwelwyr i’r ardal.  Cyfartaledd lefel isel y dŵr yw tua 0.49 metr yng ngorsaf mesur Corwen, ac mae defnyddwyr dŵr yn y safle pan mae mesurydd Corwen hyd at 1.35 metr.

 

Mae CNC ar ddeall mai’r lefel isaf o ddŵr sydd ei angen i allu caiacio ym Mile End Mill yw 6,180 litr yr eiliad sy’n cyfateb i lefel o tua 0.46 metr yng Ngorsaf Mesur Corwen. Mae’r drwydded tynnu dŵr yn cynnwys amodau sy’n sicrhau fod llif isel yn cael ei warchod. Ni ellir tynnu dŵr pan fo’r llif yn Afon Dyfrdwy yn 7,200 litr yr eiliad neu lai ym Mile End Mill. Felly pan fo llif yr afon yn disgyn i’r lefel hon neu’n is, ni fydd y cynllun yn tynnu dŵr.

Yn ychwanegol at hynny, dim ond 40% o’r dŵr sydd ar gael dros 7,200 litr yr eiliad hyd at uchafswm o 6.939 yr eiliad fydd y cynllun yn gallu ei dynnu.

Mae hyn yn sicrhau fod natur gyfnewidiol llif yn cael ei gadw ac na all unrhyw ddiffyg sylweddol o ran llif ddigwydd tra bod dŵr yn cael ei dynnu.

2

Mae crwydrwyr yn mwynhau Afon Dyfrdwy a gallent gael eu heffeithio gan y cynllun hwn.

 

Nid oes unrhyw reswm pam na all Afon Dyfrdwy barhau i gael ei mwynhau gan grwydrwyr. Fel yr esboniwyd uchod, bydd llif isel yn cael ei warchod ac yn ogystal â hynny bydd amrywiaeth llif yn cael ei gynnal, felly ni fydd unrhyw effaith gweledol sylweddol ar Afon Dyfrdwy.

3

Mae posibilrwydd o erydiad ar lannau’r afon a allai effeithio ar y rheilffordd gyfagos a’r tai sydd i lawr yr afon.  

Mae CNC yn fodlon fod effeithiau geomorffolegol y cynnig hwn yn isel. Mae’r cynllun yn defnyddio sgriniau o dan y dŵr ar wely’r afon na fydd yn cyflwyno rhwystr neu amhariad i’r afon ac felly ni fydd potensial iddo amharu ar gludo gwaddodion ac erydiad. Bydd cyflymder yr arllwysfa yn fach o’i gymharu â llif yr Afon Dyfrdwy ac nid ydym yn disgwyl unrhyw erydiad.

 

 

4

Ni fydd y gymuned yn elwa o’r incwm sy’n cael ei gynhyrchu gan drydan.

Wrth ddefnyddio ei swyddogaethau mae’n rhaid i CNC ystyried iechyd a lles cymdeithasol unigolion a chymunedau a lles economaidd unigolion, busnesau a chymunedau. Fodd bynnag, nid yw’r ddyletswydd hwn yn cynnwys pŵer i orfodi gweithredwyr i ddarparu neu gynnwys buddiannau cymunedol penodol fel rhan o’u cynllun tynnu dŵr.

5

Efallai y bydd y sgriniau fydd yn cael eu defnyddio yn achosi i bobl neu fywyd gwyllt gael eu dal.

Ni fydd gofod y sgriniau tynnu dŵr yn fwy na 3 milimetr a bydd hyn yn atal pysgod a thyfiant rhag cael eu dal yn y system. Nid yw Iechyd a Diogelwch defnyddwyr yr afon yn cael ei ystyried wrth benderfynu ar geisiadau trwydded tynnu dŵr o dan y Ddeddf Adnoddau Dŵr 1991. Mae’r cyfrifoldeb am Iechyd a Diogelwch gweithwyr, contractwyr a’r cyhoedd yn nwylo’r perchennog/preswylydd, dylunwyr, contractwyr a gweithredwyr a chanddynt i gyd rwymedigaethau yn nylunio, adeiladu a gweithredu tymor hir y math hwn o gynllun peirianneg sifil.

6

Bydd ychwanegu cored arall mewn ardal lle mae coredau mawr a bach eraill yn un achos dros ddisgrifio’r safle i fod mewn cyflwr anffafriol, yn ôl adroddiad adfer SSSI Afon Dyfrdwy.

Nid oes cored newydd yn cael ei adeiladu ar gyfer y cynnig hwn.

7

Bydd lleihau llif yn rhwystro pysgod rhag mudo dros goredau sy’n bodoli’n barod ac yn cyfyngu llwybr pysgod sy’n mudo pan fo llif isel.

Mae CNC yn fodlon oherwydd bod llif isel yn cael ei warchod gan lif gweddilliol sy’n cyfateb i 7,200 litr yr eiliad y bydd pysgod yn parhau i allu mudo dros y gwarged cored sy’n bodoli’n barod.

8

Bydd mudiad pysgod hefyd yn cael ei rwystr gan eu hatyniad at arllwysfa.

 

Oherwydd y swm bach iawn o ddŵr sydd yn cael ei dynnu o’i gymharu â llif yr afon, mae’n annhebygol iawn y bydd pysgod yn cael eu denu am unrhyw gyfnod sylweddol o amser at yr arllwysfa, felly mae’n annhebygol y bydd mudo’n cael ei oedi.

9

Dylai bod ardaloedd lle na chaniateir datblygiadau ynni pŵer, a dylai’r rhain ystyried safleoedd Natura 2000, rhywogaethau gwarchodedig, dosbarthiad Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, mae hyn yn unol â Phrosiect Byw Môr y Gogledd Asiantaeth yr Amgylchedd.

 

Cyfrifoldeb statudol CNC yw gwarchod ardaloedd cadwraeth ddynodedig a’u nodweddion. Er nad oes gennym ardaloedd lle na chaniateir fel y cyfryw mae ein canllawiau ar drwyddedu ynni dŵr yn cynnwys safonau caeth i warchod y safleoedd hyn. Mae ein canllawiau ynni dŵr hefyd yn cydnabod y pwysigrwydd ecolegol ehangach o gynnal mudiad pysgod i fannau naturiol ac rydym wedi ymgorffori cyfyngiadau i drefn tynnu dŵr ac adeiladu rhwystrau i roi sylw i hyn.

 

10

Mae perygl o gario pysgod yn yr olwyn ddŵr.

 

Mae amod yn y drwydded tynnu dŵr yn nodi ei bod yn ofynnol i ddefnyddio sgriniau tynnu dŵr gyda dim mwy o ofod na 3 milimedr a fydd yn atal i bysgod fynd allan i’r olwyn ddŵr.

11

Bydd pysgod pwll cored yn epilio a chynefinoedd meithrinfa yn cael eu colli.

 

Oherwydd y nifer o bobl sy’n defnyddio’r ardal gyfagos, mae’n annhebygol bod unrhyw epilio yn yr hyd wedi’i ddisbyddu (dim ond ardaloedd bychan o raean addas sydd yno). Nid yw CNC yn ymwybodol nac wedi gweld pysgod yn epilio yn yr ardal gyfagos.

12

Effeithiau cynyddol nifer o gynlluniau ar yr un afon.

 

Bydd y risg mwyaf i ecoleg a geomorffoleg o ganlyniad i ddatblygiad ynni dŵr yn dod o effaith cynyddol nifer o rwystrau ffisegol ar hyd system yr afon.

 

Nid yw’r cynllun hwn yn cynnwys adeiladu rhwystr newydd ac mae’r risg a achosir gan newidiadau i hydroleg yn isel. Mae’r drefn tynnu dŵr yn cynnwys gwarchod llif isel ac, o ystyried mai cyfran gyfyngedig o lif a ellir ei dynnu ar un waith, mae’n cynnal patrwm naturiol yr amrywiaeth llif ar yr hyd wedi’i leihau.

 

Felly rydym yn ystyried mai risg isel iawn sydd o effaith cynyddol y cynllun hwn gyda chynlluniau eraill sy’n bodoli’n barod ar Afon Dyfrdwy.

13

Mae’r cynnig mewn cynefin gwarchodedig o dan y Gyfarwyddeb  Cynefinoedd, mae’n rhaid profi na fydd unrhyw effaith andwyol i’r rhywogaethau dynodedig.

Mae’r cynllun yn Ardal Cadwraeth Arbennig (SAC) Afon Dyfrdwy. Cynhaliwyd asesiad i benderfynu pa effaith fyddai’r cynnig yn ei gael ar yr SAC. Mae CNC yn fodlon na fydd unrhyw effaith sylweddol i’r nodweddion a’r rhywogaethau dynodedig ar y safle gan y cynnig.

14

Cafodd nifer o goredau eu tynnu o Langollen tua 60 mlynedd yn ôl i helpu mudiad pysgod - pam ychwanegu mwy?

Nid oes unrhyw goredau newydd yn cael eu cynnig na’u hawdurdodi.

Hawliau Gwarchodedig: Ni nodwyd unrhyw hawliau gwarchodedig y gellir effeithio arnynt gan y cynnig hwn. Mae nifer o ddefnyddwyr cyfreithiol y dŵr wedi’u canfod drwy’r broses hysbysebu a derbyniwyd sylwadau. Fel yr amlygwyd uchod, mae’r defnyddwyr hyn wedi’u hystyried fel rhan o benderfyniad y cynnig. Bydd cynnwys gwarchod y llif isel a’r ganran o ddŵr y gellir ei dynnu yn cynnal amrywiaeth llif ac yn sicrhau fod y defnyddwyr dŵr hyn yn cael eu gwarchod. 

 Materion Cadwraethol:

Mae’r cynnig wedi’i leoli mewn 3 safle dynodedig: SAC Afon Dyfrdwy a Llyn y Bala, SSSI Afon Dyfrdwy ac AONB Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Mae asesiad Atodiad 11 wedi’i gwblhau i asesu effaith y cynnig ar yr SAC a’i nodweddion dynodedig sy’n cynnwys Crothell, Lamprai’r Afon, Lamprai’r Nant a Lamprai’r Môr, Eog yr Iwerydd, Dyfrgi, y Llyriad (floating water-plantain) a thyfiant. Daeth yr asesiad i’r canlyniad na fydd rhwystr i atal pysgod rhag mudo ac epilio gan nad oes unrhyw strwythur cored newydd yn cael ei adeiladu. Cwblhawyd asesiad Atodiad 4 i asesu effaith y cynnig ar yr SSSI. Mae nodweddion dynodedig y safle hwn yn cynnwys nifer o’r un pysgod ag sydd yn yr SAC yn ogystal â chramen y cerrig a bryoffytau. Daeth yr asesiad i ganlyniad fod nodweddion dynodedig y SAC yn anhebygol o gael eu heffeithio’n sylweddol gan y cynnig hwn oherwydd trefn tynnu dŵr 40% a gwarchod llif. Aseswyd effaith y cynnig ar yr AONB drwy Atodiad 5, daeth hwn i ganlyniad na fydd unrhyw effaith gan y cynnig ar y safle dynodedig hwn ac nad oedd ymgynghoriad yn angenrheidiol.

Costau /Buddion: Bydd yr ymgeisydd yn elwa o ddefnyddio dŵr i gynhyrchu trydan.

Yr ymgeisydd fydd yn ysgwyddo’r gost o osod a chynnal y dull o dynnu dŵr ac o asesu faint o ddŵr fydd yn cael ei dynnu.

CNC fydd yn ysgwyddo’r gost o benderfynu ar y cais.

Wrth benderfynu ar y cais yn unol â pholisïau lleol a chenedlaethol, mae CNC yn cyflawni ei ddyletswyddau fel rheoleiddiwr.

Bydd gosod terfyn amser ar dynnu’r dŵr yn golygu y gellir adolygu hynny ac, os oes angen, ei newid neu ei ddiddymu pe byddai’r newid hinsawdd neu ffactorau eraill yn gofyn am hynny.

Bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy: Mae CNC o’r farn na fydd y cynnig yn cael effaith andwyol arwyddocaol ar adnoddau dŵr i lawr yr afon, ecoleg, pysgodfeydd, hawliau gwarchodedig a defnyddwyr cyfreithlon a chadwraeth.

Bydd cynnwys amodau mesur a chofnodi o help i atal tynnu gormod o ddŵr a’r posibilrwydd o achosi niwed amgylcheddol.

Mae’r cynnig yn cyd-fynd a pholisïau dŵr lleol ac mae’n gynaliadwy.

Lles Cymdeithasol ac Economaidd cymunedau gwledig:
Nid ydym o’r farn y bydd y cynnig yn cael unrhyw effeithiau andwyol ar les cymdeithasol nac economaidd cymunedau lleol. Bydd defnyddwyr dŵr yn y lleoliad hwn yn parhau i allu defnyddio Afon Dyfrdwy ar gyfer gweithgareddau chwaraeon dŵr.

Efallai y bydd y cynllun yn annog eraill i gynhyrchu ynni o ffynonellau adnewyddadwy.

Casgliad ac Argymhelliad: Rhoddwyd sylw llawn a phriodol i’r sylwadau a gyflwynwyd, a thalu sylw dyladwy i hawliau gwarchodedig ac i ddefnyddwyr cyfreithiol eraill.
Ystyrir fod yr amodau sydd wedi’u cynnwys yn y drwydded yn angenrheidiol ac yn rhesymol o ystyried y dystiolaeth sydd ar gael ac a gyflwynwyd. Ystyrir hefyd fod yr amodau’n gyson â safonau addas ar gyfer gorfodaeth gan CNC.
Mae CNC, felly, yn argymell cymeradwyo’r cais (fel y’i diwygiwyd) a chyflwyno trwydded WA/067/0005/010 gyda’r amodau sydd wedi’u paratoi.

Cysylltu â’r tîm yn Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n gyfrifol am y pendferfyniad hwn:
permittingconsultations@naturalresourceswales.co.uk

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.