Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

 

Rhif y cais: WPCC501 (Tynnu dŵr)

Rhif y drwydded: WA/060/0001/003

Ardal CNC: De-orllewin

Dyddiad y Cais: 02/08/2013
Manylion yr ymgeisydd: Hydro Electric Development Ltd, Wellington House, 273 – 275 High Street, London Colney, Hertfordshire, AL2 1HA.
Crynodeb o’r cynnig:
Mae’r ymgeisydd wedi gwneud cais i osod a gweithredu cynllun ynni dŵr newydd ar Afon Tywi tua 1.5 cilometr (km) i lawr yr afon o Gronfa Ddŵr Llyn Brianne yn Rhandirmwyn, Llanymddyfri. Mae’r cynllun arfaethedig yn cynnwys strwythur derbyn newydd (bydd yr ymgeisydd yn gwneud cais am drwydded gronni dŵr ar gyfer y strwythur derbyn yn ddiweddarach ac felly nid yw’r strwythur derbyn wedi cael ei ystyried wrth benderfynu ar y cais hwn am drwydded tynnu dŵr), pibell fwydo drwy ddisgyrchiant, pwerdy (nad yw’n cael ei ystyried ar gyfer y drwydded tynnu dŵr, ond y bydd ei angen fel rhan o’r cynllun i weithredu), sianel cludo dŵr ymaith a gollyngfa. Mae’r ymgeisydd wedi cynnig tynnu’r holl lif uwchlaw llif gweddilliol Q85 (780 litr yr eiliad (l/e)) drwy gydol y flwyddyn a llifau gweddilliol uwch ychwanegol ar adegau pendool drwy gydol y flwyddyn hyd at gyfradd uchaf o 4,200 l/e (Qmean).
Caiff yr holl ddŵr a dynnir ei ddychwelyd i Afon Tywi yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol (NGR) SN 77530 45920, tua 2.8 cilometr i lawr yr afon o’r man tynnu dŵr.
Ffynhonnell y Cyflenwad:
Dŵr mewndirol (afon) a elwir yn Afon Tywi yn Rhandirmwyn, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin.

Man tynnu dŵr a symiau:
Man tynnu dŵr – Cyfeirnod Grid Cenedlaethol SN 78560 47560
Symiau –  362,880 metrau ciwbig y dydd
132,451,200 metr ciwbig y flwyddyn
  Ar gyfradd o 4,200 litr yr eiliad

Dull o dynnu dŵr
Gweithfa dderbyn a phibell fwydo drwy ddisgyrchiant â diamedr mewnol nad yw’n fwy na 2,200 milimetr a reolir gan system reoli awtomataidd.

Diben tynnu dŵr:
Cynhyrchu pŵer.

Cyfnod tynnu dŵr:
Drwy’r flwyddyn.

Hanes achos:
Cyflwynwyd ymholiad cyn cais ym mis Mai 2011, a oedd yn cynnig cynllun ynni dŵr yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol SN 78575 47566 ar Afon Tywi. Aseswyd y cynllun cyn cais gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, rhagflaenydd Cyfoeth Naturiol Cymru. Anfonwyd llythyr ymateb cyn cais ar 28 Gorffennaf 2011 yn rhoi gwybod nad oedd gennym unrhyw wrthwynebiadau mewn egwyddor i’r cynnig a’n bod yn barod i ystyried cais ffurfiol. Nododd y llythyr y byddai’n rhaid i’r gyfundrefn tynnu dŵr atal effeithiau ar rywogaethau eogiaid.

Daeth cais ffurfiol i law ar 5 Gorffennaf 2013. Fodd bynnag, ystyriwyd ei fod yn annilys ar y dechrau am nad oedd gwybodaeth am hawliau mynediad wedi’i chynnwys ac nad oedd adroddiadau y gofynnwyd amdanynt ar y cam cyn cais wedi’u cyflwyno. Derbyniwyd bod y cais yn ddilys ar 2 Awst 2013, ar ôl i gytundeb prydles drafft (er mwyn ategu hawl mynediad yr ymgeisydd) ac adroddiadau ychwanegol gael eu cyflwyno.

Cyfiawnhau symiau:
Mae’r gyfradd enydaidd uchaf, sef 4,200 l/e, yn gyson ag amcangyfrif Qmean yr ymgeisydd ac felly’n unol â Chanllawiau Arfer Da Ynni Dŵr Asiantaeth yr Amgylchedd (a gyhoeddwyd ym mis Awst 2009, a chanllawiau perthnasol wrth benderfynu ar y cais hwn) sy’n argymell na ddylai’r gyfradd tynnu dŵr uchaf fynd y tu hwnt i Qmean. Mae’r llif gweddilliol Q85 a gynigir, sef 780 l/e, yn unol â’r llif gweddilliol y cytunwyd arno ar y cam cyn cais. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cytuno â’r amcangyfrifon o lifau a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd.
Mae’r symiau blynyddol arfaethedig yn cyfateb i 365 gwaith yr uchafswm dyddiol; mae hyn yn fwy na’r uchafswm o 220 diwrnod a argymhellir gan y Canllawiau Arfer Da Ynni Dŵr. Fodd bynnag, tybiwyd bod hyn yn dderbyniol gan Cyfoeth Naturiol Cymru oherwydd ystyrir bod y llifau gweddilliol yn ddigon i sicrhau y caiff ecoleg yr hyd disbyddedig ei diogelu.
Mae’r ymgeisydd wedi pennu croniad net o 47.5 metr ar gyfer y cynllun hwn. Mae’r ymgeisydd wedi seilio’r allbwn trydanol ar gyfradd llif uchaf o 4,200 l/e, ac mae’n nodi y bydd gan y cynllun uchafswm allbwn o 1,800 cilowat (kW). Mae’r hafaliad canlynol yn amcangyfrif y pŵer (P) y gellir ei greu (mewn cilowatiau) yn seiliedig ar y gyfradd tynnu dŵr (Q), y cyflymiad disgyrchiant (g) a’r gwahaniaeth yn y croniad (h)
P = Q x g x h
Lle mae:
Q = 4.2 metr ciwbig yr eiliad
g = 9.81 metr yr eiliad sgwâr
h = 47.5 metr
P = 4.2 x 9.81 x 47.5 = 1,957 KW
Effeithlonrwydd system yw ffrwyth effeithlonrwydd unigol y cynllun, ac ar gyfer y cynnig hwn sy’n seiliedig ar y cyfrifiad o allbwn pŵer uchod, cyfrifwyd bod effeithlonrwydd system ddylunio wedi’i gyfrifo yn 92% (1,800/1,957 * 100) sy’n dda iawn. Mae’r ymgeisydd wedi ein hysbysu mai 856 kW fydd yr allbwn pŵer cyfartalog ac y bydd effeithlonrwydd o 85%, sydd hefyd yn dda.
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystyried bod y symiau o ddŵr y gofynnwyd amdanynt yn gwbl resymol ac y gellir eu cyfiawnhau’n llwyr.
Asesu adnoddau:
Statws asesu adnoddau’r Strategaeth Rheoli Tynnu Dŵr o Ddalgylchoedd ar gyfer yr ardal hon yw ‘Dŵr Ar Gael’. Mae methodoleg Sgorio Ecolegol Trwyddedu Tynnu Dŵr (WALES) a Rheoliadau Cynefinoedd wedi cael ei chymhwyso at y cynnig hwn er mwyn cadarnhau’r gyfundrefn tynnu dŵr/llif gweddilliol a ganiateir. Bydd angen cyfundrefn tynnu dŵr bwrpasol yn sgil canlyniadau’r asesiadau o dan y Rheoliadau Cynefinoedd.

Asesu effaith y cynnig
Cyfundrefn tynnu dŵr: Nid oes unrhyw bryderon ynglŷn â’r effaith ar lifau o ganlyniad i’r symiau o ddŵr y cynigir eu tynnu gan fod Afon Tywi yn y man hwn eisoes wedi’i rheoleiddio’n fanwl drwy’r gollyngiadau cydbwyso gan Dŵr Cymru o Gronfa Ddŵr Llyn Brianne. Byddai’r gyfundrefn tynnu dŵr/llif gweddilliol a bennwyd yn ystod yr ymholiad cyn cais yn cael ei thrwyddedu yn unol â’r cais yn y drwydded tynnu dŵr. Caiff llifau isel eu diogelu gan y llif gweddilliol o 780 l/e. Mae hyn yn hafal i’r llif cydbwyso isaf presennol a bennir gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer Cronfa Ddŵr Llyn Brianne ac amcangyfrifir ei fod rhwng y llif Q90 a Q85 wedi’i naturioli ar gyfer y safle (h.y. heb y gronfa ddŵr). Bydd angen y llif gweddilliol o 780 l/e drwy gydol y flwyddyn. Caniateid i Ddeiliad y Drwydded dynnu’r holl ddŵr uwchlaw’r llif gweddilliol o 780 l/e, yn amodol ar lifau gweddilliol ychwanegol ar adegau penodol er mwyn diogelu mudo pysgod, hyd at y gyfradd tynnu dŵr enydaidd uchaf, sef 4,200 l/e. Caiff y gyfundrefn tynnu dŵr/llif gweddilliol a ganiateir ei diogelu gan system reoli awtomataidd.

Ymgynghoriad Statudol:
Ymgynghorwyd â Chyngor Sir Gaerfyrddin ar 3 Medi 2013 ac atebodd ar 2 Hydref 2013 heb bryderon. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad fel rhan o’r asesiad o dan y Rheoliadau Cynefinoedd er mwyn llywio’r rhan gyfunol o’r asesiad.

Sylwadau Allanol:
Dim.

Hawliau a Ddiogelir:
Ni nodwyd bod unrhyw hawliau a ddiogelir na defnyddwyr cyfreithlon mewn perygl o gael eu rhanddirymu o ganlyniad i’r cynnig hwn.

Materion Cadwraeth:
Cwblhawyd asesiad Atodlen 11 ar gyfer Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Tywi (ACA), Ardal Warchodaeth Arbennig Elenydd-Mallaen (AGA) ac ACA Cwm Doethie - Mynydd Mallaen. Daeth yr asesiad i’r casgliad na fyddai unrhyw effaith sylweddol ar AGA Elenydd-Mallaen ond, ar ôl ymgynghori â’r Swyddog Cadwraeth Dynodedig, ni fu modd dod i’r casgliad nad oedd y cynnig yn debygol o gael effaith sylweddol ar AGA Afon Tywi neu ACA Cwm Doethie Mynydd Mallaen. Felly mae Asesiad Priodol (asesiad Atodiad 12) wedi cael ei gwblhau gan Cyfoeth Naturiol Cymru fel yr awdurdod cymwys perthnasol.

Mae’r Asesiad Priodol yn ystyried effaith cemeg dŵr wedi’i newid ar nodwedd pysgod esgynnol (Herlyn, Llysywen Bendoll yr Afon, Llysywen Bendoll y Môr, Gwangen) sy’n rhan o ACA Afon Tywi gan ystyried yn benodol effeithiau atal tymereddau dŵr ar wangod.


Mae’r Asesiad Priodol hefyd yn ystyried effaith newid mewn llifogydd dŵr wyneb ar nodweddion Coetiroedd Sych a phrysgwydd (Hen goedydd derw gyda llex a Blechnum yn Ynysoedd Prydain) ACA Cwm Doethie – Mynydd Mallaen, gan ystyried yn benodol effeithiau lleihau parthau niwl ar fryoffytau afonol.

Mae’r Asesiad Priodol yn ystyried yr uchod yn unol â’r amcanion cadwraethol perthnasol a’r wybodaeth/gwaith monitro a roddir gan yr ymgeisydd ac yn dod i’r casgliad na fydd unrhyw effaith niweidiol ar gyfanrwydd ACA Afon Tywi nac ACA Cwm Doethie - Mynydd Mallaen, yn unigol neu ar y cyd â chynlluniau neu brosiectau eraill, o ganlyniad i’r symiau o ddŵr y cynigir eu tynnu.

Cafodd asesiad Atodiad 4 ei gwblhau ar gyfer Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Cwm Doethie – Mynydd Mallaen a’i anfon at y Swyddog Cadwraeth Dynodedig ar gyfer ymgynghoriad. Cafodd yr asesiad ei ddiweddaru ar ôl newid i amodau’r drwydded. Cafodd yr asesiad diwygiedig ei gymeradwyo ar 16/04/2015.

Costau/ Buddiannau:
Ni chanfuwyd unrhyw effeithiau andwyol ar les cymdeithasol nac economaidd cymunedau lleol yn yr ardal wledig o ganlyniad i’r cynnig hwn.

Efallai y bydd y cynllun yn annog eraill i gynhyrchu trydan yn y ffordd hon.

Bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy
Ni chaiff unrhyw drwydded ei rhoi o ganlyniad i’r cais hwn. Fodd bynnag, nid oedd unrhyw bryderon ynglŷn ag effeithiau ar Fioamrywiaeth na datblygu cynaliadwy.

Casgliad ac argymhelliad:
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dewis gwrthod y cais am nad yw’r ymgeisydd wedi cyflwyno tystiolaeth sy’n dangos bod yr hawliau mynediad angenrheidiol wedi’u rhoi; mae hyn yn ofyniad cyfreithiol o dan adran 35 o Ddeddf Adnoddau Dŵr 1991. Heb y dystiolaeth hon, ni all Cyfoeth Naturiol Cymru roi trwydded tynnu dŵr.

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.