Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Rhifau trwydded

WA/466/0006/002

Ardal Cyfoeth Naturiol Cymru

Gogledd

Dyddiad y Cais

17/07/2013

Manylion yr ymgeisydd

North Wales Hydro Power Limited

Crynodeb o'r cynnig

Mae'r ymgeisydd yn gwneud cais am gael gosod cynllun pŵer trydan dŵr ochr yn ochr â chored bresennol (Cored Maes Elwy) yn afon Elwy. Er mwyn gosod y cynllun hwn bydd angen adeiladu sianel newydd ochr yn ochr â'r gored er mwyn gosod tyrbin sgriw Archimedeaidd a llwybr pysgod Larinier newydd. Bydd y strwythur newydd yn rhwystro'r mynediad i ffrwd bresennol nas enwyd i fyny'r afon o'r gored.  Mae'r ymgeisydd yn bwriadu darparu llif addurnol (amwynder) o 10 litr yr eiliad (l/e) i lawr y ffrwd drwy bibell. Mae'r ymgeisydd yn cynnig y byddai'r broses hon o dynnu dŵr yn cael ei rheoli drwy ddiamedr y bibell yn unig.

O ganlyniad i adeiladu llwybr pysgod newydd, mae'r ymgeisydd wedi cynnig dadgomisiynu'r llwybr pysgod presennol ar y gored.

Mae'r ymgeisydd wedi cynnig tynnu'r holl ddŵr uwchlaw llif gweddilliol o 565l/e. Mae'r llif hwn yn cyfateb i 10% o gyfradd uniongyrchol arfaethedig yr ymgeisydd (5,646 l/e) a byddai'r llif gweddilliol yn cael ei drosglwyddo i lawr y llwybr pysgod newydd.

Bydd gan y sgriw Archimedeaidd dri llafn ac amcangyfrifir y bydd y cynllun yn creu tua 81kW. Ni chynigiwyd unrhyw waith sgrinio heblaw am raciau brigau (100mm rhwng pob bar) wrth fan y mewnlif.

Caiff y dŵr o afon Elwy ei sianelu i'r sianel mewnlif arfaethedig ar hyd wal newydd, a gaiff ei hadeiladu ar draws y ffrwd bresennol, a'r gored bresennol. Bydd llifddorau yn y sianel a gaiff eu rheoli'n awtomataidd drwy synwyryddion lefel croniad ac i lawr yr afon o'r sgriw. Bydd y rhain yn bwydo yn ôl i system reoli a fydd yn rheoli symudiad y llifddorau.

Caiff yr holl ddŵr a gaiff ei dynnu ei ddychwelyd i waelod y gored yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol (NGR) SJ 04012 73072.

Ffynhonnell y Cyflenwad

Dŵr mewndirol (nant) a elwir yn afon Elwy yn  Llanelwy, Sir Ddinbych

Man tynnu dŵr a symiau

Yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol SJ 03878 72454.


487,814.4 metr ciwbig y diwrnod

136,588,032 metr ciwbig y flwyddyn

Ar gyfradd uniongyrchol nad yw'n fwy na 5,646 litr yr eiliad.

Dull o dynnu dŵr

Llif disgyrchiant i sianel agored sy'n arwain at dyrbin sgriw Archimedeaidd tri llafn a reolir gan synwyryddion lefel, system reoli awtomataidd a llifddorau awtomataidd

Diben tynnu dŵr

Cynhyrchu pŵer.

Cyfnod tynnu dŵr

Drwy'r flwyddyn.

Hanes achos

Dyddiad Digwyddiad
 24/02/2011  Ymholiad wedi'i gyflwyno cyn gwneud cais
 06/06/2011  Ymateb i'r ymholiad cyn gwneud cais a anfonwyd gan Asiantaeth yr Amgylchedd
 17/01/2012  Ymholiad diwygiedig wedi'i gyflwyno cyn gwneud cais
 01/05/2012  Ymateb i'r ymholiad diwygiedig cyn gwneud cais a anfonwyd gan Asiantaeth yr Amgylchedd

Cyfiawnhau symiau

Mae'r ymgeisydd wedi gwneud cais i dynnu dŵr ar y gyfradd uniongyrchol uchaf o 5,646 litr yr eiliad (l/e). Mae'r gyfradd tynnu dŵr hon yn cyfateb i tua 110% o'r sgôr 'Qmean' amcangyfrifedig ar gyfer afon Elwy ger y man tynnu dŵr arfaethedig, sef 5,060 l/e yn ôl amcangyfrif Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae Canllawiau Arfer Da Ynni Dŵr Asiantaeth yr Amgylchedd (GPG, a gyhoeddwyd ym mis Awst 2009 ar gyfer cynlluniau ynni dŵr cronni isel), y canllawiau cyfredol sy'n berthnasol ar adeg gwneud y penderfyniad, yn argymell cyfradd tynnu dŵr 'Qmean' uchaf. Cytunwyd ar lif gweddilliol o 565l/e (tua Q92), a fydd yn llifo i gyd i lawr y llwybr pysgod Larinier newydd, â'r ymgeisydd ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystyried bod hyn yn briodol ac yn dderbyniol. Oherwydd y llif gweddilliol mawr mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystyried bod cyfradd tynnu dŵr o 5,646 l/e yn dderbyniol yn yr achos hwn.

Mae'r swm blynyddol arfaethedig (136,588,032 metr ciwbig) yn cyfateb i 280 o ddiwrnodau o dynnu dŵr ar y gyfradd ddyddiol uchaf. Nid yw hyn yn cydymffurfio â'r GPG, sy'n argymell swm blynyddol yn seiliedig ar 220 o ddiwrnodau ar y gyfradd uchaf. Fodd bynnag, caiff pob achos ei ystyried yn unigol. Nid arweiniodd unrhyw bryderon at ymgynghoriad mewnol (gweler adran 8), felly mae uchafswm yn seiliedig ar 280 o ddiwrnodau ar y swm dyddiol uchaf yn dderbyniol yn yr achos hwn.

Mae'r ymgeisydd wedi pennu croniad net o 2.5 metr ar gyfer y cynllun hwn. Mae'r ymgeisydd wedi seilio'r allbwn trydanol ar gyfradd llif uchaf o 5,646 l/e, ac mae'n nodi y bydd gan y cynllun uchafswm allbwn o 81 cilowat (kW). Mae'r hafaliad canlynol yn amcangyfrif y pŵer (P) y gellir ei greu (mewn cilowatiau) yn seiliedig ar y gyfradd tynnu dŵr (Q), y cyflymiad disgyrchiant (g) a'r gwahaniaeth yn y croniad (h):

P = Q x g x h

Lle mae:

Q = 5,646 metr ciwbig yr eiliad

g = 9.81 metr yr eiliad sgwâr

h = 2.5 metr

P = 5.646 x 9.81 x 2.5 = 138.5 kW

Mae effeithlonrwydd y system yn deillio o effeithlonrwydd unigol y cynllun ac ar gyfer y cynnig hwn, mae'n seiliedig ar yr allbwn pŵer uchod; cyfrifwyd effeithlonrwydd y system ddylunio yn 58.5% (81/138.5 x 100) sy'n rhesymol. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystyried bod y symiau o ddŵr y gwnaed cais amdanynt yn gwbl resymol ac y gellir eu cyfiawnhau'n llwyr.

Mae'r ymgeisydd yn amcangyfrif y bydd y cynllun hwn yn cynhyrchu tua 369,000 cilowat (kWh) bob blwyddyn. Mae hyn yn cyfateb i ddigon o ynni i bweru 100 o gartrefi a bydd yn arbed tua 250 tunnell o garbon deuocsid bob blwyddyn, yn ôl amcangyfrif yr ymgeisydd.

Mae amod hunanddinistrio tair blynedd wedi'i gynnwys ar y drwydded sy'n golygu y bydd y drwydded yn dod i ben dair blynedd ar ôl ei ddyddiad cyhoeddi oni fydd y broses tynnu dŵr wedi cychwyn. Mae hyn er mwyn atal adnoddau dŵr rhag cael eu neilltuo heb fod angen.

Asesu adnoddau

Mae'r cynnig yn annarfodadwy, felly ni ragwelir y bydd yn effeithio ar y statws adnoddau CAMS cyffredinol. Mae llif gweddilliol o 565 l/e yn ofynnol er mwyn sicrhau bod y llwybr pysgod Larinier newydd yn effeithiol.

Asesu effaith y cynnig

Mae'r ymgeisydd wedi cynnig tynnu dŵr o'r llif sydd ar gael uwchlaw tua Q92 (565l/e) drwy'r flwyddyn, hyd at gyfradd tynnu dŵr uchaf o 5,646 l/e. Bydd y cynllun arfaethedig wedi'i leoli o fewn sianel newydd gerllaw'r gored bresennol. Caiff yr holl ddŵr a dynnir ei ddychwelyd ar waelod y gored bresennol.

Gwyddys fod afon Elwy yn cynnwys rhywogaethau mudol o bysgod fel Eog yr Iwerydd a Sewin. Mae'r ymgeisydd yn bwriadu dadgomisiynu'r llwybr pysgod presennol a gosod llwybr pysgod Larinier newydd (a llwybr llysywod) yn yr un lleoliad â'r tyrbin. Mae hyn yn unol ag arfer gorau presennol a pholisi mewn perthynas â chynlluniau ynni dŵr a chydleoli llwybrau pysgod. Adolygwyd cynlluniau'r llwybrau pysgod Larinier newydd gan y Panel Llwybrau Pysgod Cenedlaethol a chawsant eu hargymell i'w cymeradwyo, yn amodol ar nifer o fân argymhellion. Ymhlith yr argymhellion roedd: gostwng y lefel goddefiant o 25 milimetr, gan symud y llwybr isaf i ben sianel y llwybr i lawr yr afon a chynnwys cyfleuster ar gyfer all-lif (os bydd angen hyn ar gyfer gweithrediad yn y dyfodol). Anfonwyd yr argymhellion hyn at yr ymgeisydd dros e-bost ar 11/08/2014. Yn dilyn trafodaethau pellach a chadarnhad gan yr ymgeiswyr, cafodd y cynllun ei gymeradwyo gan y Tîm Pysgodfeydd Technegol lleol.

Nid oes unrhyw bryderon ecolegol mewn perthynas â'r cynnig hwn. Caiff yr holl ddŵr a dynnir ei ddychwelyd i afon Elwy ar waelod y gored bresennol. Felly, ni ddisgwylir unrhyw effaith i ecoleg afon Elwy i lawr yr afon o'r lleoliad gollwng.

Ymgynghoriad Statudol

Nid oedd angen cyfeirio'r cynnig at gyrff ymgynghori statudol.

Sylwadau Allanol

Gwnaed cyfanswm o 20 o sylwadau yn ystod cyfnod hysbysebu'r cais hwn. Cynhaliwyd trafodaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, Fish Legal a Chymdeithas Genweirio'r Rhyl a Llanelwy (RASAAA) yn ystod y cyfnod cyflwyno sylwadau. Ceir crynodeb o'r pryderon a godwyd, ynghyd ag ymatebion Cyfoeth Naturiol Cymru, isod:

Mater a godwyd mewn sylw(adau)   Ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru
 Byddai'r cynllun yn creu llawer o byllau i fyny'r afon a silt yn symud o ganlyniad i waith yn yr afon.  Creodd y strwythur presennol ardal o byllau i fyny'r afon. Caiff yr ardal hon ei defnyddio gan glybiau genweirio lleol at ddibenion pysgota ac mae'n ardal allweddol i enweirwyr lleol. Nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn disgwyl unrhyw lifogydd ychwanegol o ganlyniad i osod y tyrbin sgriw Archimedeaidd. Rhoddwyd Caniatâd Amddiffyn rhag Llifogydd ar 11/09/2014.
 Gall y ffaith bod gweddillion a silt yn cronni ac yn cael eu rhyddhau'n gyflym achosi llifogydd.  Fel uchod, ni ddisgwylir i'r cynllun hwn arwain at effeithiau ychwanegol o ran llifogydd. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymwybodol bod gweddillion yn aml yn cronni yn y lleoliad hwn; fel y cyfryw, ni ddisgwylir unrhyw effaith ychwanegol o ganlyniad i'r gosodiad hwn.
 Gall coed gael eu dal yn ystod adegau o lif uchel.  Bydd y drwydded tynnu dŵr yn cynnwys amodau sy'n sicrhau bod yr ymgeisydd yn cynnal y cynllun ynni dŵr. Os bydd rhwystrau'n digwydd nad ydynt yn berthnasol i'r cynllun ynni dŵr, cyfrifoldeb perchnogion glan yr afon fyddai cywiro hyn.
 Roedd y ffurflenni cais yn cynnwys symiau tynnu dŵr anghywir, sy'n dangos bod yr ymgeisydd yn anghyfrifol.  Cafodd y symiau tynnu dŵr eu hegluro gan yr ymgeisydd yn ystod y broses o benderfynu ar y cais. Cafodd y symiau cywir eu cynnwys ar yr hysbyseb a gyhoeddwyd yn y papur lleol ac ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.
 Nid yw perchenogaeth y gored yn glir. Gallai fod materion o ran tresmasu.  Cais am drwydded tynnu dŵr ydyw. Yn seiliedig ar y cais presennol, nid yw'n ofynnol cael unrhyw drwydded cronni dŵr. Fel y cyfryw, mae angen i'r ymgeisydd gadarnhau bod ganddo fynediad i'r man tynnu dŵr, a ddarparwyd gan yr ymgeisydd (ceir rhagor o fanylion yn adran 4). Nid yw trwydded tynnu dŵr yn rhoi mynediad i naill ochr glan yr afon na'r llall. Os bydd angen i'r ymgeisydd gael mynediad i ddwy ochr yr afon, bydd angen datrys hyn gyda'r perchenogion tir perthnasol a byddai'n fater sifil, y tu hwnt i'r pwerau o dan Ddeddf Adnoddau Dŵr 1991.
 Gall llai o lif dros y gored achosi rhagor o broblemau.  Yn ddiweddar, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gwneud cais i unioni llyncdwll a oedd wedi datblygu i fyny'r afon o'r gored. Ni wnaed unrhyw waith atgyweirio ar y gored ei hun.
 Gallai'r cynnig hwn effeithio ar gynllun ynni dŵr i fyny'r afon.  Nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymwybodol o unrhyw gynllun ynni dŵr i fyny'r afon o'r man tynnu dŵr arfaethedig ar afon Elwy. Fodd bynnag, ni ddisgwylir y byddai'r cynnig hwn yn creu effeithiau ychwanegol yn y rhan o'r afon a ddarwagiwyd, yn sgil unrhyw gynllun ynni dŵr i fyny'r afon.
 Ar hyn o bryd, mae Cyfoeth Naturiol Cymru (yn ystod y cyfnod penderfynu) yn datblygu canllawiau newydd ar gyfer ynni dŵr a dylid gohirio'r cynllun hwn hyd nes i'r dogfennau hynny gael eu cadarnhau.  Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru gyfrifoldeb i ystyried ceisiadau o dan y canllawiau sy'n berthnasol ar adeg gwneud y penderfyniad. Cyhoeddwyd Nodiadau Cyfarwyddyd Ynni Dŵr Cyfoeth Naturiol Cymru ym mis Ionawr 2014 a daethant yn weithredol ar 1 Ebrill 2014. Dechreuodd y broses o benderfynu ar y cais hwn cyn i'r dogfennau hyn gael eu cadarnhau a'u cyhoeddi ac fel y cyfryw maent yn ddarostyngedig i'r canllawiau oedd yn berthnasol ar adeg gwneud y penderfyniad.
 Bydd y cynllun yn costio tua £500,000 i'w gwblhau. Sut mae'r cynllun hwn yn gwneud synnwyr yn ariannol?  Mae llawer o gynlluniau ynni dŵr yn costio swm tebyg. Yn aml, defnyddir Tariffau Cyflenwi Trydan gan ymgeiswyr ar gyfer cynlluniau ynni dŵr er mwyn sicrhau bod cynlluniau yn broffidiol ac yn gynaliadwy. Nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystyried cyfanswm costau cynllun wrth benderfynu ar geisiadau Adnoddau Dŵr (fel trwyddedau tynnu dŵr). Os nad yw'r cynllun yn broffidiol, dyma'r risg a gymerir gan yr ymgeisydd ac nid yw'n berthnasol wrth benderfynu ar effeithiau posibl cynllun ynni dŵr ar yr amgylchedd.
Ni fydd llawer o fudd i'r gymuned leol gan fod y buddsoddiad ar gyfer y cynllun hwn gan gwmni o'r Weriniaeth Siec. Nid yw'n ofynnol i drwydded tynnu dŵr fod o fudd i'r gymuned leol.
Bydd gan y cynllun ôl-troed CO2 mawr os caiff y tyrbin ei adeiladu a'i gludo o'r tu allan i Gymru. Nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn gosod unrhyw gyfyngiadau ar gyfarpar ynni dŵr, fel tyrbinau, o ran gan ba gwmnïau, y gellir eu caffael. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw hyn ac mae y tu hwnt i bwerau Cyfoeth Naturiol Cymru.
Mae'r genweirwyr lleol wedi gwneud sawl gwelliant i system afon Clwyd dros y blynyddoedd diwethaf. Mae'r cynllun hwn yn peryglu'r gwelliannau hyn. Ni fydd y cynllun arfaethedig yn effeithio ar y cysylltedd ar gyfer rhannau afon Elwy sydd i fyny'r afon, oherwydd y broses o osod llwybr pysgod Larinier newydd.
Bydd y gwaith adeiladu yn mynd rhagddo pan fydd y tymor pysgota yn ei anterth, rhwng mis Awst a mis Medi. Caiff y gwaith adeiladu ei gyfyngu i'r cyfnod rhwng 17 Hydref a 15 Mai bob blwyddyn, a hynny er mwyn sicrhau nad effeithir ar bysgod yn ystod cyfnodau lle maent yn agored i niwed, fel cyfnod mudo a silio ac mae'n un o amodau'r Caniatâd Amddiffyn rhag Llifogydd (a gyhoeddwyd 11/09/2014). Gall hyn olygu bod gwaith adeiladu'n digwydd yn ystod y tymor pysgota. Fodd bynnag, mae Cyfoeth Naturiol Cymru ar ddeall bod gan RASAAA drwydded bysgota estynedig sy'n golygu y gall pysgota fynd rhagddo yn ystod mis Hydref. Mae hyn yn rhoi cyfnod ychwanegol i enweirwyr bysgota yn y lleoliad hwn os bydd gwaith adeiladu'n mynd rhagddo yn ystod y tymor pysgota.
Caiff pysgod sy'n mudo i lawr yr afon eu lladd os byddant yn mynd drwy'r tyrbin. Nid yw bafflau rwber yn ddigonol i ddiogelu pysgod bach. Mae'r tyrbin a gaiff ei osod yn dyrbin sgriw Archimedeaidd tri llafn. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn fodlon bod y tyrbin arfaethedig yn addas ar gyfer llwybr pysgod diogel i lawr yr afon. Caiff amodau hefyd eu gosod ar y drwydded er mwyn sicrhau y caiff addasiadau priodol eu gwneud i atal pysgod rhag cael eu niweidio. Mae'r broses o gynnwys yr addasiadau hyn yn unol â'r canllawiau a'r polisi sy'n berthnasol ar gyfer gwneud penderfyniad ar y cais hwn.
Ni fydd pysgod sy'n mudo i fyny'r afon yn defnyddio'r llwybr pysgod newydd. Mae'r llwybr pysgod Larinier newydd arfaethedig wedi'i gymeradwyo gan y Panel Llwybrau Pysgod Cenedlaethol ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cytuno arno. Mae'r llwybr pysgod presennol mewn cyflwr gwael, ac er y gall pysgod symud drwyddo, mae'n anodd sicrhau pa mor llwyddiannus ydyw. Disgwylir i'r llwybr pysgod Larinier arfaethedig ehangu cyfeiriad y llif y bydd y pysgod yn gallu ei ddefnyddio i fudo i fyny'r afon.
Ni cheir tystiolaeth yn dangos bod cydleoli llwybr pysgod â thyrbin yn ddull llwyddiannus o sicrhau bod pysgod yn mudo i fyny'r afon. Cydleoli'r llwybr pysgod Larinier arfaethedig â'r tyrbin yw'r arfer gorau a dderbynnir ar hyn o bryd. Mae hyn yn unol â'r canllawiau a'r polisi sy'n berthnasol ar gyfer penderfynu ar y cais hwn ac felly, mae'n dderbyniol.
Bydd y cyfraddau mudo dros y gored yn gostwng. Mae cyfraddau mudo dros y gored yn debygol o ostwng wrth i Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cydnabod y caiff y llif dros y gored ei leihau. Fodd bynnag, bydd y llwybr pysgod newydd yn sicrhau cyfeiriadau llif cynyddol ar gyfer mudo yn llwyddiannus i fyny'r afon ac felly disgwylir cynnydd net mewn cyfraddau mudo i fyny'r afon.
Mae'r sgriniau arfaethedig yn rhy fawr i sicrhau na fydd pysgod yn mynd i mewn i'r tyrbin. Ni ddisgwylir i'r sgrin 100 milimetr arfaethedig atal pysgod rhag mynd i mewn i'r tyrbin. Mae'r tyrbin yn addas i bysgod symud yn ddiogel i lawr yr afon, a bwriedir i'r sgrin 100 milimetr fod yn sgrin frigau i atal y tyrbin rhag cael ei flocio.

Hawliau a Ddiogelir

Nid oes unrhyw brosesau tynnu dŵr trwyddedig eraill o fewn y rhan o'r afon a ddarwagiwyd. Ni nodwyd bod unrhyw hawliau a ddiogelir mewn perygl o gael eu rhanddirymu o ganlyniad i'r cynnig hwn. Ystyriwyd defnyddiau cyfreithlon o ddŵr a chymerwyd camau priodol i'w diogelu. Nodwyd trwydded a ddadreoleiddiwyd yn ystod y cyfnod gwneud penderfyniad (24/66/6/0004) yn SJ 0397 7289. Caiff y dŵr hwn ei dynnu o ffynnon ac felly ni ddisgwylir y bydd unrhyw gysylltiad nac effaith â'r defnydd cyfreithlon hwn. 

Materion Cadwraeth

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru o'r farn nad yw'r cynnig yn debygol o gael unrhyw effaith ar safleoedd a ddynodwyd o dan y Rheoliadau Cynefinoedd neu'r Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy.

Ni nodwyd bod unrhyw safleoedd a ddynodwyd yn wynebu risg yn ystod y broses o wneud penderfyniad ar y cais hwn. Felly, ni chwblhawyd unrhyw asesiadau.

Costau/ Buddiannau

Bydd yr ymgeisydd yn cael budd o ddefnyddio dŵr i gynhyrchu pŵer.

Pan fyddant yn weithredol, nid yw cynlluniau pŵer trydan dŵr yn cynhyrchu unrhyw garbon deuocsid nac allyriadau niweidiol eraill yn y bôn. 

Bydd yr ymgeisydd yn talu costau gosod a chynnal y dull o dynnu dŵr ac o asesu faint o ddŵr a dynnir ganddo.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn talu costau penderfynu ar y cais.

Drwy benderfynu ar y cais yn unol â pholisïau lleol a chenedlaethol, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyflawni ei ddyletswyddau fel rheoleiddiwr.

Bydd rhoi cyfyngiad amser ar y drwydded tynnu dŵr yn golygu y gellir adolygu'r drwydded ac os bydd angen, gellir ei diwygio neu ei dirymu os bydd angen oherwydd newid yn yr hinsawdd neu ffactorau eraill.

Bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru o'r farn na chaiff y cynnig unrhyw effaith andwyol sylweddol ar adnoddau dŵr, ecoleg, pysgodfeydd, hawliau a ddiogelir a defnyddwyr cyfreithlon i lawr yr afon.

Bydd cynnwys Dadansoddiad Mesur Llif ac amodau cofnodi yn helpu i sicrhau na chaiff gormod o ddŵr ei dynnu ac i atal y posibilrwydd o niwed i'r amgylchedd.

Mae'r cynnig yn cydymffurfio â pholisïau adnoddau dŵr lleol ac mae'n gynaliadwy.

Lles Cymdeithasol ac Economaidd cymunedau gwledig

Ni chanfuwyd unrhyw effeithiau andwyol ar les cymdeithasol nac economaidd cymunedau lleol yn yr ardal wledig o ganlyniad i'r cynnig hwn.

Gall y cynllun annog eraill i gynhyrchu ynni o ffynonellau adnewyddadwy.

Casgliad ac argymhelliad

Rhoddwyd ystyriaeth lawn a dyladwy i unrhyw sylwadau a wnaed, ynghyd â hawliau a ddiogelir a buddiannau cyfreithlon eraill.

Ystyrir bod yr amodau a ymgorfforir ar y trwyddedau yn angenrheidiol ac yn rhesymol o ystyried y dystiolaeth sydd ar gael ac a gyflwynir. Ystyrir hefyd fod yr amodau yn gyson â safonau priodol i'w gorfodi gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Felly, argymhellodd Cyfoeth Naturiol Cymru y cais (fel y'i diwygiwyd) a chyhoeddodd drwydded rhif WA/466/0006/002 gyda'r amodau fel y'u drafftiwyd.

Cysylltwch â thîm Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am y penderfyniad hwn: permittingconsultations@naturalresourceswales.co.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.