Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Trwyddedau Morol

Canfod pa weithgareddau sydd angen trwydded forol a braslun o’r ffactorau sy’n cael eu

Beth yw ‘gweithgaredd morol trwyddadwy’?

O dan Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009 (y Ddeddf) mae’r canlynol yn weithgaredd morol trwyddadwy

 • Ollwng unrhyw sylwedd neu wrthrych yn y môr, ar, neu o dan, wely’r mȏr o:
  • Unrhyw gerbyd, llong, awyren neu strwythur morol
  • Unrhyw gynhwysydd sy’n nofio ar wyneb y mȏr
  • Unrhyw strwythur ar y tir sydd wedi’i adeiladu neu’i addasu’n gyfan gwbl neu’n bennaf at ddibenion gollwng deunydd soled yn y mȏr
 • Adeiladu, newid neu wella unrhyw waith yn neu dros y mȏr neu ar neu o dan wely’r mȏr
 • Defnyddio cerbyd, llong, awyren, strwythur morol neu gynhwysydd yn nofio ar wyneb y môr i godi unrhyw sylwedd neu wrthrych o wely’r mȏr
 • Cynnal unrhyw ffurf o garthu, a yw hynny’n cynnwys codi unrhyw ddeunydd o’r mȏr neu o wely’r mȏr ai peidio

 Y rhain yw’r gweithgareddau mwyaf cyffredin, ond mae manylion rhai o’r gweithgareddau mwy anghyffredin sydd angen trwydded yn adran 66 y Ddeddf.

Enghreifftiau

Mae enghreifftiau o weithgareddau morol trwyddadwy’n cynnwys:

 • Carthu ar gyfer mordwyo
 • Gwaredu deunydd wedi’i garthu
 • Cloddio am fwynau drwy garthu morol
 • Unrhyw waith adeiladu sy’n cynnwys gosod neu waredu deunydd yn y mȏr megis adeiladu neu addasu porthladdoedd / glanfeydd

Pa ardaloedd y mae’r ‘mȏr’ yn eu cynnwys?

O dan y Ddeddf mae’r ‘mȏr’ yn cynnwys:

 • Unrhyw ardal sydd o dan ddŵr ar gymedr penllanw mawr.Mae hynny’n cynnwys dyfroedd mewn unrhyw ardal:
  • Sydd wedi’i chau, ai’n barhaol neu'n ysbeidiol, gan loc neu unrhyw ffordd artiffisial arall rhag symudiad arferol y llanw, ond:
  • Y mae dŵr y mȏr yn cael ei gyfeirio neu’i ganiatáu i lifo iddi, un ai’n barhaus neu o dro i dro, ac:
  • Y mae dŵr y mȏr yn cael ei gyfeirio neu’i ganiatáu i lifo iddi, unai yn barhaus neu o dro i dro
 • Dyfroedd pob aber, afon neu sianel, hyd at y fan lle mae’r llanw’n cyrraedd adeg cymedr penllanw mawr

Os ydych yn ansicr a ydych angen trwydded, cysylltwch â ni.

Pa ffactorau ydym ni’n eu hystyried wrth asesu cais am drwydded forol?

Rhaid i ni ystyried yr angen i:

 • Warchod yr amgylchedd
 • Gwarchod iechyd pobl
 • Rhwystro ymyrryd â defnydd cyfreithlon y mȏr
 • Materion perthnasol eraill

Rhaid i ni hefyd ystyried yn llawn unrhyw gyfrifoldeb ar yr ymgeisydd neu'r Tîm Trwyddedu Morol i:

 • Gynnal Asesiad Effeithiau Amgylcheddol o dan y Rheoliadau Gwaith Morol (Asesiad Effeithiau Amgylcheddol) 2007 (fel y'i newidiwyd)
 • Cynnal Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd o dan Reoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017
 • Sicrhau fod unrhyw weithgareddau trwyddedig yn cydymffurfio â’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr
 • Sicrhau fod unrhyw weithgareddau trwyddedig yn cydymffurfio â’r Gyfarwyddeb Fframwaith Strategaeth Forol

Defnyddiwch y dolenni isod i gael rhagor o fanylion ynghylch yr uchod.

Ystyriaethau ychwanegol

Mae’n rhaid i ni ystyried beth fyddai effeithiau’r gwaith ar ôl ei orffen wrth drafod rhai ceisiadau sy’n cynnwys gwaith adeiladu, newid neu wella.Er enghraifft, wrth ystyried cais am estyniad i lanfa er mwyn gallu derbyn llongau mwy o faint, mae’n rhaid i ni ystyried yr effeithiau y gallai’r llongau mwy ei gael ar yr amgylchedd.

Ym mhob achos, mae’n rhaid i ni ystyried unrhyw sylwadau y byddwn yn eu derbyn oddi wrth unrhyw un gyda diddordeb yng nghanlyniad y cais.Mae hynny’n cynnwys sylwadau a dderbynnir oddi wrth ymgynghoreion a’r cyhoedd.

Ceir rhestr o’r prif sefydliadau y byddwn yn ymgynghori â nhw ar geisiadau ar ein tudalen ymgynghori.

Eithriadau

Does dim rhaid cael trwydded forol ar gyfer rhai gweithgareddau.Mae’r rhain yn cael eu rhestru yn y Gorchymyn Trwyddedu Morol (Gweithgareddau Esempt) (Cymru) 2011. Dylai ymgeiswyr gysylltu â ni am gyngor ynghylch a yw gweithgaredd wedi’i eithrio.

Ceisiadau am garthu mwynau morol

Mae perchnogion gwely’r mȏr o gwmpas Cymru’n yn cyflwyno trwyddedu masnachol i garthu am fwynau morol.Ni fydd y perchnogion, gan gynnwys Ystâd y Goron ac Ystâd Swangrove, yn cyflwyno trwydded oni bai bod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi caniatáu trwydded forol.

Mae’n rhaid i benderfyniadau ar geisiadau am drwyddedau morol i garthu mwynau morol dalu sylw i Bolisi dros dro ar Garthu Agregau Morol Llywodraeth Cymru y gellir ei ganfod trwy’r ddolen isod.Anogir ymgeiswyr i ystyried hyn wrth ddatblygu eu cais.

Caniatadau eraill

Dylech gofio y gallech chi hefyd fod angen sawl caniatâd arall cyn dechrau ar y gwaith.

Er enghraifft, mae’n debyg y bydd pob gwaith a fydd yn treiddio i wely’r mȏr o fewn 12 milltir forol o’r arfordir angen caniatâd Ystâd y Goron, a hefyd, efallai ar gyfer peth gwaith y tu allan i’r 12 filltir forol.E-bostiwch consents@thecrownestate.co.uk i gael gwybodaeth neu eglurhad pellach ynghylch a oes angen caniatâd gwaith bychan. Os bydd angen caniatâd, bydd yn rhaid cwblhau ffurflen gais fer a bydd y cais yn cymryd hyd at bedair wythnos i’w brosesu.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau gallwch gysylltu â’r Tîm Trwyddedu Morol ar

marinelicensing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

neu ffoniwch linell Ymholiadau Cyffredinol Cyfoeth Naturiol Cymru ar 0300 065 3000.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.