Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cwestiynau cyffredin

Trwyddedu Morol Cwestiynau cyffredin

Mae'r canllawiau hyn wedi cael eu cynhyrchu er mwyn rhoi trosolwg cyffredinol o Drwyddedu Morol i gynorthwyo ymgeiswyr o ran deall pa weithgareddau sydd angen Trwydded Forol a sut y prosesir eu cais. Bwriad y canllawiau yw cyfeirio ymgeiswyr posibl at y ddeddfwriaeth a all ymwneud â'u gweithgareddau, a'u cynghori ynglŷn â'r hyn sydd angen iddynt ei wneud.

Ym mhob achos, cynghorir i'r ymgeiswyr ddod yn gyfarwydd â'r ddeddfwriaeth yn gyntaf.

Nid yw Trwydded Forol yn eich rhyddhau oddi wrth wneud cais am unrhyw gydsyniadau neu ganiatadau angenrheidiol eraill a all fod yn ofynnol cyn i weithiau gael eu cynnal.

Pryd bydd angen Trwydded Forol?

 Bydd angen Trwydded Forol pan fydd unrhyw weithgaredd trwyddadwy fel y'i diffinnir yn Adran 66 o Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009 yn cael ei gynnal o fewn yr Ardal Drwyddadwy Forol.

Pa weithgareddau sydd angen Trwydded Forol?

Mae Adran 66 (1) o Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir yn nodi'r gweithgareddau sydd angen trwydded.

 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/23/contents

 Yn gyffredinol, mae angen Trwydded Forol os bydd un neu ragor o'r gweithgareddau canlynol yn cael eu cynnal:

 Unrhyw waith gosod neu godi deunydd neu sylwedd, gan ddefnyddio cerbyd neu long sydd wedi'i lleoli tua'r môr o gyrhaeddiad cymedr penllanw mawr. Nid ystyrir gosod neu godi â'r llaw yn weithgareddau trwyddadwy morol.

 • Adeiladu, newid neu wella gweithiau sydd wedi'u lleoli tua'r môr o gyrhaeddiad cymedr penllanw mawr, ee pontydd a phierau (gan gynnwys gweithiau sy'n hongian/wedi'u crogiannu dros yr ardal wedi'i lleoli tua'r môr o gyrhaeddiad cymedr penllanw mawr a gweithiau sydd o dan wely'r môr, ee twneli)
 • Suddo llongau neu gynhwysyddion sy'n arnofio
 • Carthu
 • Llosgi gwrthrychau o fewn yr ardal Forol Drwyddadwy
 • Gosod neu ddefnyddio ffrwydron

Pa weithgareddau sy'n cael eu heithrio o angen Trwydded Forol?

Nid oes angen Trwydded Forol ar gyfer rhai gweithgareddau, ac mae’r rhain wedi'u diffinio fel rhai sydd wedi'u heithrioyn Neddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009, Rhan 4, Pennod 2 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/23/contents, er enghraifft carthu a gwaredu cysylltiedig o dan Ddeddfau lleol neu Orchmynion Harbwr – dylid ystyried y rhain fesul achos.

 Mae gweithgareddau eraill nad oes angen Trwydded Forol iddynt wedi'u nodi yng Ngorchymyn Trwyddedu Morol (Gweithgareddau Esempt) (Cymru) 2011.   http://www.legislation.gov.uk/wsi/2011/559/contents/made.

Mae'r rhai mwyaf cyffredin wedi'u rhestru isod. Mae rhai gweithgareddau wedi'u heithrio dim ond os byddant yn bodloni'r meini prawf. Mae enghraifft o hyn wedi'i nodi isod.

 • Gwaith cynnal a chadw'r harbwr a wneir gan Awdurdodau'r Harbwr (o fewn ffiniau presennol y gweithiau)
 • Gwaith cynnal a chadw i ddiogelu'r arfordir a wneir gan yr Awdurdodau Diogelu’r Arfordir
 • Gwaith draenio ac amddiffyn rhag llifogydd a wneir gan Asiantaeth yr Amgylchedd/Cyfoeth Naturiol Cymru (o fewn ffiniau presennol y gweithiau)
 • Defnyddio cyfarpar gwyddonol – gyda chyfyngiadau

Os ydych yn credu bod eich gweithgaredd wedi'i eithrio, dylech gyfeirio at y ddeddfwriaeth a'ch bodloni eich hunan bod hyn yn wir. Sicrhewch eich bod yn hysbysu'r adran drwyddedu morol ynglŷn â'r gweithgaredd byddwch yn ei gynnal er mwyn inni gwblhau cofrestr o weithgareddau sydd wedi'u heithrio ar marinelicensing@naturalresourceswales.gov.uk

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng carthu cynnal a chadw a charthu cyfalaf?

Mae gwaith carthu cynnal a chandw a charthu cyfalaf yn cael ei ddiffinio fel; 

 • Carthu Cynnal a Chadw – yn cynnwys deunydd wedi’i waddodi yn ddiweddar mewn harbwr, aber neu fôr 

Carthu Cyfalaf – yn cynnwys deunydd daearol wedi’i garthu o haenau is-wely heb eu dinoethi ynghynt, a deunydd arwynebol o ardaloedd heb eu carthu’n ddiweddar h.y. o fewn 10 mlynedd.

Ble mae'r Ardal Drwyddadwy Forol?

Mae Ardal Forol Drwyddadwy Cymru yn cynnwys ardal y glannau ac ardal alltraeth Cymru.  Mae ardal y glannau yng Nghymru yn ymestyn 12 môr filltir tua’r môr o’r Cymedr Penllanw Mawr (MHWS) hyd at y ffin diriogaethol.  Mae’r ardal alltraeth yng Nghymru yn ymestyn y tu hwnt i’r ffin diriogaethol i gynnwys pob ardal forol o fewn Parth Cymru.

Mae'r ardal hon wedi'i diffinio yn Neddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir fel unrhyw ardal sydd wedi'i soddi ar adeg cyrhaeddiad cymedr penllanw mawr, a dyfroedd pob aber, afon neu sianel, cyn belled ag mae'r llanw yn llifo ar adeg cyrhaeddiad cymedr penllanw mawr. Mae'r ardal drwyddadwy hefyd yn cynnwys dyfroedd mewn unrhyw ardal sydd wedi'i chau, naill ai'n barhaol neu'n ysbeidiol, gan lifddorau neu foddion artiffisial eraill rhag symudiadau rheolaidd y llanw, ond lle perir neu ganiateir i ddŵr y môr lifo naill ai'n barhaus neu o dro i dro iddynt, a lle perir neu ganiateir i ddŵr y môr lifo ohonynt, naill ai'n barhaus neu o dro i dro. Ni awdurdodir gweithgareddau a gynhelir yn bellach na 12 milltir forol o gyrhaeddiad cymedr penllanw mawr, yn nyfroedd alltraeth Cymru, gan Dîm Trwyddedu Morol Cyfoeth Naturiol Cymru, ac mae'n debygol y bydd angen Trwydded Forol gan y Sefydliad Rheoli Morol ar eu cyfer.

Sut rydym yn diffinio cymedr penllanw mawr?

Nid yw'r Tîm Trwyddedu Morol yn diffinio cymedr penllanw mawr, ond maent yn gofyn i ymgeiswyr roi tystiolaeth gerbron os bydd ansicrwydd ynghylch yr union linell.

 Gellir defnyddio mapiau OS fel canllawiau cyffredinol ond nid mewn modd diffiniol gan fod y cymedr penllanw mawr yn symud yn aruthrol dros amser, yn enwedig yn dilyn stormydd.

Un ffordd i ddangos y cymedr penllanw mawr yw trwy ddefnyddio data uchder y llanw yn y porthladd agosaf ac arolwg lefel y ddaear ar safle'r gweithiau.

Mae cymedr penllanw mawr y prif borthladdoedd ar gael yma (ynghyd â'r trosiad o'r datwm lleol i uwchben datwm ordnans (AOD)):

http://www.ntslf.org.tides/predictions

Mae'n bosibl bod rhagor o ffigurau lleol o ran y cymedr penllanw mawr ar gael yn fasnachol o gwmpas Cymru a allai roi uchder mwy cywir. Wrth reswm, mae'n iawn i ddefnyddio'r rhain.

Sut rwyf yn gwneud cais am Drwydded Forol?

Dylid cwblhau ffurflenni cais a'u cyflwyno i gael eu hystyried gyda'r ffi gwneud cais priodol.

Ceir ffurflenni cais am Drwydded Forol ar y ddolen ganlynol:

https://naturalresources.wales/apply-for-a-permit/marine-licensing/?lang=cy

Mae pedair ffurflen gais wahanol: Gweithiau Morol, Gweithiau Ynni Morol, Carthu a Gwaredu, a Mwynau’r Môr. Sicrhewch fod y ffurflen gais gywir yn cael ei chwblhau ar gyfer y gweithgaredd rydych yn dymuno ei gynnal. Os bydd eich gweithgaredd yn berthnasol i fwy nag un math o gais, cwblhewch bob un o'r ffurflenni cais priodol ac ychwanegwch y ffioedd at ei gilydd.

Faint mae ceisiadau am Drwydded Forol yn costio?

Gweler tudalen canllaw a ffioedd trwyddedau morol am wybodaeth pellach or ffioedd a thaliadau.

Sut rwyf yn cyflwyno cais am Drwydded Forol ?

Dylid anfon eich ffurflen gais am Drwydded Forol a'r ffi berthnasol a'r holl ddogfennau ategol at y cyfeiriad canlynol:

Canolfan Derbyn Trwyddedau Cyfoeth Naturiol Cymru 29 Heol Casnewydd Tŷ Cambria Caerdydd CF24 0TP

E-bost: permitreceiptcentre@naturalresourceswales.gov.uk

Ceir manylion ar sut i dalu ar y ddolen ganlynol:

https://naturalresources.wales/apply-for-a-permit/marine-licensing/fees/?lang=cy

Faint o gopïau sydd eu hangen?

Os gellir anfon y ffurflen gais a'r holl ddogfennau ategol yn electronig mewn un e-bost sydd o faint 10MB neu'n llai, byddwn yn derbyn y cais trwy e-bost. Fodd bynnag, byddwn yn gofyn am un copi caled o bob cais ar gyfer ein harolwg a'n cofnod ein hunain. Os bydd y ffurflen gais a'r holl ddogfennau ategol yn rhy fawr i'w hanfon trwy e-bost, fel arfer bydd angen 16 o gopïau o'r cais a'r dogfennau ategol am drwydded forol arnom ar gyfer dibenion ymgynghori. Gall y rhain fod naill ai'n gopïau caled neu'n gopïau ar gryno ddisg. Ond os anfonir copïau ar gryno ddisg, byddwn yn gofyn am un copi caled o bob cais ar gyfer ein harolwg a'n cofnod ein hunain. Nodwch na allwn dderbyn gwybodaeth a ddarperir ar gof bach USB.

Sut y penderfynir ar geisiadau?

Pennir trwyddedau morol yn unol â Deddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009 a deddfwriaeth berthnasol arall. Wrth asesu ffurflenni cais am Drwyddedau Morol, mae'n rhaid ystyried yr angen i:

 • Ddiogelu’r amgylchedd
 • Ddiogelu iechyd dynol
 • Atal ymyrraeth â defnydd cyfreithlon o'r môr
 • Materion perthnasol eraill

Mae'n rhaid inni hefyd ystyried yn llawn unrhyw ofynion ar gyfer yr ymgeisydd neu'r Tîm Trwyddedu Morol o dan delerau deddfwriaeth ychwanegol megis:

 • Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 (Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd)
 • Sicrhau bod unrhyw weithgareddau yn cydymffurfio â'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr
 • Asesiad Effaith Amgylcheddol o dan Reoliadau'r Gweithiau Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 (fel y'u diwygiwyd) 
 • Sicrhau bod unrhyw weithgareddau yn cydymffurfio â Chyfarwyddeb Fframwaith y Strategaeth Forol

Pennir ceisiadau hefyd yn unol â Datganiad Polisi Morol y DU a pholisïau perthnasol eraill megis Cynlluniau Rheoli Traethlin a Pholisi Dros Dro ar Garthu Agregau Morol.

Ar gyfer rhai ceisiadau penodol sy'n ymwneud ag adeiladu, newid neu wella gweithiau, mae'n rhaid inni ystyried effeithiau'r defnydd arfaethedig o'r gweithiau ar ôl iddynt gael eu cwblhau. Er enghraifft, wrth ystyried cais am estyniad lanfa a fydd yn galluogi mynediad ar gyfer llongau mwy o faint, mae'n rhaid inni ystyried yr effeithiau y bydd y llongau mwy yn eu hachosi i'r amgylchedd. Pan wneir cais am drwydded forol, rydym yn ymgynghori ag ystod eang o sefydliadau er mwyn ceisio cyngor ynglŷn ag effeithiau'r prosiect ac unrhyw fesurau neu amodau lliniaru y dylid eu cynnwys mewn trwydded i leihau'r effeithiau posibl. Mae ymgynghoreion yn amrywio gan ddibynnu ar y cais. Ceir gwybodaeth bellach ar ein tudalen ymgynghoriadau:

https://naturalresources.wales/about-us/consultations/?lang=cy

Yn y rhan fwyaf o achosion, gofynnir i ymgeiswyr osod hysbysiad cyhoeddus ynglŷn â'u cynlluniau mewn papur newydd lleol. Bydd yr hysbysiad hwn yn cyfeirio aelodau o'r cyhoedd sydd â diddordeb at adeilad cyhoeddus lle mae'n rhaid i'r ymgeisydd drefnu i gopïau o'r cais a dogfennau ategol fod ar gael. Bydd yr hysbysiad hefyd yn rhoi manylion cyswllt i'r cyhoedd fel y gallant wneud unrhyw sylwadau ynglŷn â'r cais i'r Tîm Trwyddedu Morol. Ym mhob achos, mae'n rhaid inni ystyried unrhyw sylwadau y byddwn yn eu derbyn gan unrhyw un sydd â diddordeb yng nghanlyniad y cais. Bydd y Tîm Trwyddedu Morol yn rhoi sylw priodol i bob pryder rhesymol a leisir ac yn ystyried a ellir cynnwys amodau a fydd yn lliniaru unrhyw effeithiau'r prosiect arfaethedig. Ar ôl pennu'r Drwydded Forol, cyhoeddir y penderfyniad. Bob mis, cyhoeddir rhestr o'r holl geisiadau am Drwyddedau Morol sydd wedi'u derbyn a chyhoeddir y rhai sydd wedi'u pennu ar ein gwefan.

Beth yw'r amserlenni ar gyfer penderfynu ar geisiadau am Drwydded Forol?

Nid oes unrhyw amserlenni statudol er mwyn penderfynu ar geisiadau am Drwyddedau Morol. Fodd bynnag, ein cytundebau lefel wasanaeth o ran penderfynu arnynt yw:

 • Band 1 – 6 wythnos ar gyfer ceisiadau sampl cipio a 10 wythnos am popeth arall
 • Band 2 – 4 mis
 • Band 3 – dim; oherwydd natur cymhleth ac amrywiol prosiectau, gall y penderfyniad gymryd llawer mwy o amser

Mae lefel wasanaeth y penderfynu yn dechrau ar ôl derbyn cais wedi'i gwblhau, gan gynnwys canlyniadau gwaith samplu lle bo'n briodol. Os bydd unrhyw wybodaeth ar goll yn y cais neu fod angen rhagor o wybodaeth er mwyn symud ymlaen â'r cais, ni fydd y lefel wasanaeth yn dechrau nes y bydd y rhain wedi cael eu derbyn.

Rydym yn argymell bod ceisiadau yn cael eu gwneud gan ystyried y lefel wasanaeth hon a’u bod hefyd yn cynnwys cynlluniau wrth gefn er mwyn sicrhau na fydd eich gweithiau yn cael eu hoedi os bydd trwydded yn cael ei dyfarnu

Sut rwyf yn cofrestru’r defnydd o gyfarpar gwyddonol fel gweithgaredd wedi'i eithrio?

Enghreifftiau o'r gofynion er mwyn bodloni meini prawf ar gyfer eithriadau
Cyfarpar Gwyddonol

Gall Cyfarpar Gwyddonol gael ei eithrio o angen Trwydded Forol o dan delerau Deddf Trwyddedu Morol (Gweithgareddau Esempt) (Cymru) 2011, Erthygl 16.

 Er mwyn gallu cofrestru'r gweithgarwch fel eithriad nad oes angen Trwydded Forol iddo, mae'n rhaid bodloni'r meini prawf canlynol:

1 Rhaid peidio ag achosi neu fod yn debygol o achosi rhwystr neu berygl i fordwyo

2 Rhaid peidio ag ymyrryd ag unrhyw ddefnydd cyfreithlon arall o'r môr

3 Rhaid peidio ag effeithio'n sylweddol ar safle gwarchodedig 

Mae'n rhaid i chi roi cadarnhad gan Asiantaeth Forol a Gwylwyr y Glannau a Trinity House i'r Tîm Trwyddedu Morol na fydd defnyddio’r cyfarpar yn achosi 1 a 2 a restrir uchod.

Y cyfeiriad e-bost perthnasol yw:

Bydd y Tîm Trwyddedu Morol yn ymgynghori â chydweithwyr mewnol i drafod a fydd y gweithgarwch yn debygol o gael unrhyw effaith sylweddol ar unrhyw safle cadwraeth dynodedig.

Os na fydd unrhyw bryderon o ran mordwyo a bydd effaith sylweddol ar safle dynodedig yn annhebygol, yna bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cofrestru’r gweithgarwch fel un sydd wedi'i eithrio.

Noder os bydd gan yr Asiantaeth Forol a Gwylwyr y Glannau, Trinity House, neu Gyfoeth Naturiol Cymru bryderon o ran yr eithriad, o bosibl bydd angen Trwydded Forol. Dylid hefyd cysylltu ag Ystad y Goron er mwyn trafod yr angen am gydsyniad gan berchennog tir ar enquiries@thecrownestate.co.uk

Pwy sy'n gorfodi amodau'r Drwydded Forol?

 Mae'r gyfundrefn Trwyddedu Forol yn cael ei gorfodi gan Lywodraeth Cymru, Adran y Môr a Physgodfeydd. Os byddwch am roi gwybod am weithgarwch, cysylltwch â:

Llywodraeth Cymru
Suite 3
Cedar Court
Parc Busnes Haven's Head
Aberdaugleddau Sir Benfro
SA73 3LS

Rhif Ffôn:01646 693412

E-bost: milfordhavenfisheryoffice@wales.gsi.gov.uk

Beth a wnaf os byddaf am gael copi o Drwydded Forol?

Bob mis, cyhoeddir rhestr o'r holl geisiadau am Drwyddedau Morol sydd wedi'u derbyn a chyhoeddir y rhai sydd wedi'u pennu ar ein gwefan https://naturalresources.wales/about-us/consultations/?lang=cy. Mae pob dogfen a gohebiaeth sy'n ymwneud â cheisiadau am Drwyddedau Morol yn cael ei storio ar ein systemau rheoli dogfennau mewnol.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau neu pe hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw gais am Drwydded Forol neu benderfyniad, anfonwch e-bost at marinelicensing@naturalresourceswales.gov.uk

A oes angen unrhyw ganiatadau eraill os bydd Trwydded Forol wedi'i phennu?

Nid yw Trwydded Forol yn eich rhyddhau oddi wrth wneud cais am unrhyw gydsyniadau neu ganiatadau angenrheidiol eraill a all fod yn ofynnol cyn i weithiau gael eu cynnal.

Nid yw'r rhestr ganlynol yn un gyflawn, a dylid ceisio rhagor o gyngor gan gyrff perthnasol gan gynnwys yr Awdurdod Cynllunio Lleol.

O bosibl bydd angen cydsyniad gan Ystad y Goron ar gyfer pob gwaith ymwthiol ar wely'r môr sydd oddi mewn 12 milltir forol o’r arfordir. Anfonwch e-bost at enquiries@thecrownestate.co.uk am ragor o wybodaeth neu eglurhad ynglŷn â'r angen am gydsyniad ar gyfer gweithiau bach. Os bydd angen cydsyniad, bydd angen cwblhau ffurflen gais fer, a bydd y cais yn cymryd hyd at bedair wythnos i'w brosesu.

Os bydd lleoliad y gweithgarwch o fewn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig neu bydd angen mynediad trwy Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, yna dylid ceisio caniatâd gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Ceir gwybodaeth bellach yn: https://naturalresources.wales/conservation-biodiversity-and-wildlife/find-protected-areas-of-land-and-seas/guidance-to-site-of-special-scientific-interest-sssi-land-owners-and-occupiers/?lang=cy

Os byddwch am gynnal gweithiau naill ai yn, uwchlaw, o dan, neu ger prif afon, neu mewn gorlifdir neu amddiffynfa rhag llifogydd (gan gynnwys amddiffynfa rhag y môr), o bosibl y bydd angen i chi wneud cais am gydsyniad ar gyfer amddiffynfa rhag llifogydd. Ceir gwybodaeth bellach yn: https://naturalresources.wales/apply-for-a-permit/apply-for-flood-defence-consent/applying-for-a-flood-defence-consent/?lang=cy

Mae rhai rhywogaethau yn Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop, sy'n cynnwys ond nid yn gyfyngedig i forfilod, dolffiniaid, llamidyddion a chrwbanod y môr yn nyfroedd morol Cymru. Mae'n anghyfreithlon i ddifrodi safleoedd bridio/mannau gorffwys, neu ddal, lladd, anafu neu darfu’n fwriadol ar Rywogaeth a Warchodir gan Ewrop heb drwydded. Ceir gwybodaeth bellach yn: https://naturalresources.wales/apply-for-a-permit/marine-licensing/european-protected-species-licences/?lang=cy

Mae Rhywogaethau Daearol a Warchodir gan Ewrop a all gael eu heffeithio gan weithgareddau trwyddadwy morol (ee atgyweiriadau pierau a phontydd) yn cynnwys ystlumod a dyfrgwn. Ceir gwybodaeth bellach yma:

https://naturalresources.wales/apply-for-a-permit/protected-species-licensing/european-protected-species-licensing/information-on-european-protected-species-licensing/?lang=cy

Gwybodaeth bellach

Os byddwch yn dal yn ansicr a oes angen Trwydded Forol ar gyfer eich gweithgarwch a bydd angen i chi ddod i ymweld â ni, rhowch y wybodaeth ganlynol gyda'r ymholiad:

Manylion y gweithiau a fydd yn cael eu cynnal, gan gynnwys:

 • A fydd y gweithiau tua'r môr o gyrhaeddiad cymedr penllanw mawr ac oddi mewn i Ddyfroedd Tiriogaethol Cymru? Rhowch fap
 • A fydd cerbydau neu longau yn cael eu defnyddio i gynnal y gweithiau?
 • Maint a graddfa'r gwaith?
 • Amser y flwyddyn pan fydd y gweithiau yn cael eu cynnal
 • A yw'r gweithiau wedi'u lleoli oddi mewn i safle dynodedig?
 • A oes trafodaethau wedi cael eu cynnal gydag unrhyw swyddogaeth arall o Gyfoeth Naturiol Cymru o'r blaen? Pwy? Pryd?
 • Disgrifiad o'r gweithiau, gan gynnwys y dull a fydd yn cael ei ddefnyddio

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.