Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Systemau Masnachu Allyriadau yr UE (EU ETS)

Systemau Masnachu Allyriadau yr UE (EU ETS) yw'r system cyfnewid allyriadau nwyon tŷ gwydr amlwladol ac amlsector fwyaf yn y byd. Mae'n cynnwys tua 11,000 o osodiadau ledled Ewrop, ac eithrio'r diwydiant awyrennau, ac yn rhoi cyfrif am tua 45% o allyriadau carbon deuocsid yr UE

Cynllun Masnachu Allyriadau'r UE (EU ETS) a Brexit

Er mwyn sicrhau na fydd senario 'dim dêl' posibl yn effeithio ar flwyddyn gydymffurfio 2018, mae Llywodraeth y DU wedi diwygio deddfwriaeth o ran terfynau amser cydymffurfio.

Rhagor o wybodaeth am ETS yr UE a goblygiadau Brexit

Cwmpas EU ETS

Mae gosodiadau sy'n dod o fewn cwmpas EU ETS yn cynnwys gorsafoedd pŵer, purfeydd olew, platfformau alltraeth a diwydiannau sy'n cynhyrchu haearn a dur, sment a chalch, papur, gwydr, cerameg a chemegion. Mae'n bosibl y gall EU ETS gynnwys sefydliadau eraill, megis prifysgolion ac ysbytai, yn dibynnu ar gapasiti hylosgi yr offer ar eu safleoedd. Mae gweithredwyr awyrennau sy'n hedfan i mewn neu allan o faes awyr yn Ewrop yn cael eu cynnwys hefyd. 

Sut mae EU ETS yn gweithio

Mae EU ETS yn gweithio ar yr egwyddor o 'gapio a masnachu'. Mae cyfanswm y nwyon tŷ gwydr y gellir eu hallyrru bob blwyddyn gan osodiadau sy'n dod o fewn cwmpas y system yn amodol ar gap a osodir ar lefel yr UE. Lwfansau allyriadau yw 'arian cyfred' EU ETS, ac mae'r cyfyngiad ar y cyfanswm sydd ar gael yn rhoi gwerth iddynt.  

Llinell amser EU ETS

Mae cam III EU ETS yn weithredol o 1 Ionawr 2013 hyd at 31 Rhagfyr 2020. Yn ystod pob blwyddyn fasnachu yn y cam, mae'n ofynnol i sefydliadau sy'n cymryd rhan fonitro'u hallyriadau, a chael y rhain wedi'u gwirio'n annibynnol. Yna, mae hi'n ofynnol i weithredwyr sicrhau bod ganddynt ddigon o lwfansau i gynnwys allyriadau eu gosodiad. Mae'n bosibl y gall gosodiadau dderbyn rhai lwfansau am ddim gan lywodraethau. Fodd bynnag, ni fydd gosodiadau sy'n cynhyrchu trydan o danwyddau ffosil (gan gynnwys gosodiadau gwres a phŵer cyfunedig) yn derbyn unrhyw lwfansau am ddim oddi ar 2013.

Mae Cam IV ETS yr UE yn rhedeg o 1 Ionawr 2021 i 31 Rhagfyr 2030 

Prynu a gwerthu lwfansau allyriadau

Mae gan osodiadau yr hyblygrwydd i brynu lwfansau yn ychwanegol at unrhyw lwfansau am ddim, neu i werthu lwfansau gwarged a gynhyrchwyd trwy ostwng eu hallyriadau.  O fewn terfynau, gallant hefyd brynu credydau gan fathau penodol o brosiectau arbed allyriadau ledled y byd.

Yr hyn y mae'r lwfansau yn ei gynrychioli

Mae pob lwfans yn rhoi'r hawl i'r deiliad allyrru un dunnell o CO2, y prif nwy tŷ gwydr, neu'r maint cyfatebol o ddau nwy tŷ gwydr mwy pwerus, ocsid nitraidd (N2O) a pherfflworocarbonau (PFC).

Rheoli cyfranogiad systemau

Caiff ceisiadau am drwyddedau, amrywiadau, hysbysiadau a chyflwyno adroddiadau i gyd eu rheoli trwy'r offer cynllunio, adrodd a rheoli allyriadau nwyon tŷ gwydr, sef Rhaglen Awtomeiddio Llif Gwaith y System Masnachu Allyriadau (ETSWAP). Rhaid i ymgeiswyr newydd, ac eithrio gosodiadau alltraeth, gofrestru gosodiad newydd ar ETSWAP. 

Efallai y bydd angen i weithredwyr gosodiadau sydd wedi newid lefelau cynhwysedd neu weithgaredd dweud wrthym a chyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio taenlen ‘New Entrants and Closures’. Cysylltwch â ni yn GHGHelp@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk i ofyn am fersiwn ddiweddaraf y daenlen.

Gofynion ar gyfer cyfranogwyr EU ETS

Ymhob blwyddyn gydymffurfio, rhaid i osodiad sy'n cymryd rhan yn EU ETS:

  • Fonitro allyriadau a bennwyd yn ei drwydded tŷ gwydr drwy'r flwyddyn galendr
  • Cyflwyno adroddiad allyriadau ar gyfer y flwyddyn flaenorol trwy ETSWAP erbyn 31 Mawrth
  • Ildio lwfansau allyriadau sy'n hafal i'r allyriadau cyflawn yn yr adroddiad erbyn 30 Ebrill

Dylai cwsmeriaid EU ETS yng Nghymru barhau i ddefnyddio ETSWAP ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd er mwyn rheoli gweithgarwch cydymffurfio.

Yr hyn yr ydyn ni'n ei wneud

Y DU yw'r aelod wladwriaeth ar gyfer cydymffurfio o fewn EU ETS, a'r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS) yw awdurdod cymwys y DU.  Mae BEIS hefyd yn gosod polisi'r DU, gan weithio mewn partneriaeth â'r gweinyddiaethau datganoledig ac adrannau eraill y llywodraeth. Mae'r cyfrifoldeb o weithredu a rheoli EU ETS yn cael ei wneud yn bennaf ar sail ddaearyddol.

Rôl Asiantaeth yr Amgylchedd

Asiantaeth yr Amgylchedd yw gweinyddwr y DU ac Asiantaeth yr Amgylchedd sy'n cynnal ETSWAP. 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am yr holl weithgareddau rheoleiddio, cydymffurfio, gorfodi, archwilio a thrwyddedu (gan gynnwys trwyddedau newydd, amrywiadau, ildiadau, trosglwyddiadau, dirymiadau, hysbysiadau, newidiadau i weithgarwch/capasiti a cheisiadau wrth gefn i newydd-ddyfodiaid) sy'n ymwneud â gosodiadau yng Nghymru. Rydym hefyd yn gyfrifol am ymateb i ymholiadau technegol a godir gan gyfranogwyr o Gymru.

Cyfranogiad y DU yn Ymarfer NIMs 2019

Mae'r ymarfer casglu data traws-UE (y Mesurau Gweithredu Cenedlaethol, neu'r NIMs) yn rhedeg o Ionawr i Fedi 2019. Mae angen i weithredwyr EU ETS yn y DU gymryd rhan yn y casglu data hwn.

Fel y nodir ym Mhapur Gwyn y llywodraeth, Gorffennaf 2018, mae aelodaeth y DU o ETS ar ôl gadael y UE yn dal i gael ei ystyried, ac mae cyfranogiad y DU yn yr ymarferiad NIM yn angenrheidiol er mwyn sicrhau bod gosodiadau'r DU yn gymwys ar gyfer dyraniadau am ddim pe baem yn aros yn y system. Fodd bynnag, nid yw cyfranogiad y DU yn yr ymarfer hwn yn amharu ar unrhyw benderfyniad terfynol ar ddull y DU o brisio carbon yn y dyfodol; mae'r DU yn ystyried ystod o ddewisiadau, gan gynnwys parhau i gymryd rhan yn EU ETS, cynllun cyfatebol yn y DU (cysylltiedig neu annibynnol) neu dreth garbon.

Os bydd llywodraeth yn ystyried bod y data a gesglir fel rhan o'r ymarfer hwn yn ddefnyddiol ar gyfer dylunio a gweithredu cynllun prisio carbon heblaw EU ETS ar ôl gadael yr UE, bydd y llywodraeth hefyd yn defnyddio'r data a gasglwyd at y diben hwn.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi paratoi cyfres o ddogfennau cyfarwyddyd ac mae'r rhan fwyaf o'r rhain wedi'u cyhoeddi ar wefan y Comisiwn Ewropeaidd

I nodi bod casgliad NIM yn cynnwys gosodiadau sefydlog yn unig. Nid oes angen i weithredwyr hedfan gymryd rhan.

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.