Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Systemau Masnachu Allyriadau yr UE (EU ETS)

Systemau Masnachu Allyriadau yr UE (EU ETS) yw'r system cyfnewid allyriadau nwyon tŷ gwydr amlwladol ac amlsector fwyaf yn y byd. Mae'n cynnwys tua 11,000 o osodiadau ledled Ewrop, ac eithrio'r diwydiant awyrennau, ac yn rhoi cyfrif am tua 45% o allyriadau carbon deuocsid yr UE

Newidiadau pwysig i daliadau electronig: Mae ein manylion banc wedi newid

Os ydych eisiau talu am eich trwydded neu gais drwy drosglwyddiad electronig defnyddiwch y wybodaeth isod i wneud eich taliad os gwelwch yn dda. 

Enw Cwmni:                Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyfeiriad Cwmni:          Adran Incwm, PO BOX 663, Caerdydd, CF24 0TP

Banc:                           RBS

Cyfeiriad:                     National Westminster Bank Plc, 2½ Devonshire Square, London, EC2M 4BA

Cod Didoli:                   60-70-80

Rhif y cyfrif:                10014438 

Peidiwch â defnyddio'r manylion a roddir yn ein ffurflenni cais am drwydded os yr ydyn yn wahanol i'r rhai uchod.

Byddwn yn diweddaru ein ffurflenni cyn gynted ag y bo modd, ond defnyddiwch y wybodaeth newydd wrth wneud taliadau electronig o hyn ymlaen os gwelwch yn dda.

Nodyn: Mae ffurflenni cais ar gyfer defnyddio offer gwastraff symudol wedi cael eu diweddaru gyda’r wybodaeth newydd. 

Gwneud taliadau o du allan y DU

Mae’r manylion hyn wedi newid.

Os ydych yn gwneud eich taliad o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig (y mae'n rhaid ei dderbyn yn sterling), ein rhif IBAN yw GB70 NWBK 6070 8010 014,438 a'n rhif SWIFT / rhif BIC yw NWBKGB2L. 

Anfonwch eich manylion talu atom drwy ebost

Ebostiwch eich manylion talu a manylion math o daliad (fel ‘Amrywiad Gwastraff’ neu ‘Ansawdd Dwr Newydd’) i banking.team@naturalresourceswales.gov.uk neu banking.team@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu gallwch ffacsio 0300 065 3001.

Mae rhaid cynwys eich enw cwmi ac rhif anfoneb. Lle mae’n bossib, dylech hefyd gyflwyno hysbysiad talu. Bydd hyn yn sicrhau prosesu cywir o’ch taliad. 

Dylech dal gynnwys y cyfeirnod taliad BACS ar y ffurflen gais ei hun.

Os nad ydych yn dyfynnu eich rhif cyfeirnod taliad, efallai y bydd oedi wrth brosesu eich taliad a chais.

Cwmpas EU ETS

Mae gosodiadau sy'n dod o fewn cwmpas EU ETS yn cynnwys gorsafoedd pŵer, purfeydd olew, platfformau alltraeth a diwydiannau sy'n cynhyrchu haearn a dur, sment a chalch, papur, gwydr, cerameg a chemegion. Mae'n bosibl y gall EU ETS gynnwys sefydliadau eraill, megis prifysgolion ac ysbytai, yn dibynnu ar gapasiti hylosgi yr offer ar eu safleoedd. Mae gweithredwyr awyrennau sy'n hedfan i mewn neu allan o faes awyr yn Ewrop yn cael eu cynnwys hefyd. 

Sut mae EU ETS yn gweithio

Mae EU ETS yn gweithio ar yr egwyddor o 'gapio a masnachu'. Mae cyfanswm y nwyon tŷ gwydr y gellir eu hallyrru bob blwyddyn gan osodiadau sy'n dod o fewn cwmpas y system yn amodol ar gap a osodir ar lefel yr UE. Lwfansau allyriadau yw 'arian cyfred' EU ETS, ac mae'r cyfyngiad ar y cyfanswm sydd ar gael yn rhoi gwerth iddynt.  

Llinell amser EU ETS

Mae cam III EU ETS yn weithredol o 1 Ionawr 2013 hyd at 31 Rhagfyr 2020. Yn ystod pob blwyddyn fasnachu yn y cam, mae'n ofynnol i sefydliadau sy'n cymryd rhan fonitro'u hallyriadau, a chael y rhain wedi'u gwirio'n annibynnol. Yna, mae hi'n ofynnol i weithredwyr sicrhau bod ganddynt ddigon o lwfansau i gynnwys allyriadau eu gosodiad. Mae'n bosibl y gall gosodiadau dderbyn rhai lwfansau am ddim gan lywodraethau. Fodd bynnag, ni fydd gosodiadau sy'n cynhyrchu trydan o danwyddau ffosil (gan gynnwys gosodiadau gwres a phŵer cyfunedig) yn derbyn unrhyw lwfansau am ddim oddi ar 2013.

Prynu a gwerthu lwfansau allyriadau

Mae gan osodiadau yr hyblygrwydd i brynu lwfansau yn ychwanegol at unrhyw lwfansau am ddim, neu i werthu lwfansau gwarged a gynhyrchwyd trwy ostwng eu hallyriadau.  O fewn terfynau, gallant hefyd brynu credydau gan fathau penodol o brosiectau arbed allyriadau ledled y byd.

Yr hyn y mae'r lwfansau yn ei gynrychioli

Mae pob lwfans yn rhoi'r hawl i'r deiliad allyrru un dunnell o CO2, y prif nwy tŷ gwydr, neu'r maint cyfatebol o ddau nwy tŷ gwydr mwy pwerus, ocsid nitraidd (N2O) a pherfflworocarbonau (PFC).

Rheoli cyfranogiad systemau

Caiff ceisiadau am drwyddedau, amrywiadau, hysbysiadau a chyflwyno adroddiadau i gyd eu rheoli trwy'r offer cynllunio, adrodd a rheoli allyriadau nwyon tŷ gwydr, sef Rhaglen Awtomeiddio Llif Gwaith y System Masnachu Allyriadau (ETSWAP). Rhaid i ymgeiswyr newydd, ac eithrio gosodiadau alltraeth, gofrestru gosodiad newydd ar ETSWAP. 

Efallai y bydd angen i weithredwyr gosodiadau sydd wedi newid lefelau cynhwysedd neu weithgaredd dweud wrthym a chyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio taenlen ‘New Entrants and Closures’. Cysylltwch â ni yn GHGHelp@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk i ofyn am fersiwn ddiweddaraf y daenlen.

Gofynion ar gyfer cyfranogwyr EU ETS

Ymhob blwyddyn gydymffurfio, rhaid i osodiad sy'n cymryd rhan yn EU ETS:

  • Fonitro allyriadau a bennwyd yn ei drwydded tŷ gwydr drwy'r flwyddyn galendr
  • Cyflwyno adroddiad allyriadau ar gyfer y flwyddyn flaenorol trwy ETSWAP erbyn 31 Mawrth
  • Ildio lwfansau allyriadau sy'n hafal i'r allyriadau cyflawn yn yr adroddiad erbyn 30 Ebrill

Dylai cwsmeriaid EU ETS yng Nghymru barhau i ddefnyddio ETSWAP ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd er mwyn rheoli gweithgarwch cydymffurfio.

Yr hyn yr ydyn ni'n ei wneud

Y DU yw'r aelod-wladwriaeth ar gyfer cydymffurfio o fewn EU ETS, a'r Adran Ynni a Newid Hinsawdd yw awdurdod cymwys y DU. Mae'r Adran Ynni a Newid Hinsawdd hefyd yn gosod polisi'r DU, gan weithio mewn partneriaeth â'r gweinyddiaethau datganoledig ac adrannau eraill y llywodraeth. Mae'r cyfrifoldeb o weithredu a rheoli EU ETS yn cael ei wneud yn bennaf ar sail ddaearyddol.

Rôl Asiantaeth yr Amgylchedd

Asiantaeth yr Amgylchedd yw gweinyddwr y DU ac Asiantaeth yr Amgylchedd sy'n cynnal ETSWAP. 

Trosglwyddwyd pob gweithgarwch rheoli, cydymffurfio, archwilio a thrwyddedu (yn cynnwys trwyddedau newydd, amrywiadau, ildiadau, trosglwyddiadau, dirymiadau, hysbysiadau, newidiadau gweithgarwch/capasiti a cheisiadau wrth gefn ar gyfer newydd-ddyfodiaid) yn ymwneud â gosodiadau yng Nghymru i Gyfoeth Naturiol Cymru ar 1 Ebrill 2013. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn gyfrifol am ymateb i ymholiadau technegol gan gyfranogwyr yng Nghymru.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.