Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cynllun Effeithlonrwydd Ynni’r Ymrwymiad Lleihau Carbon (CRC)

Mae Cynllun Effeithlonrwydd Ynni’r Ymrwymiad Lleihau Carbon yn gynllun a gyflwynwyd yn 2008 gan lywodraeth y DU. Mae wedi cael ei gynllunio i wella effeithlonrwydd ynni a lleihau allyriadau carbon deuocsid (CO2) gan sefydliadau'r sector cyhoeddus a'r sector preifat sy'n defnyddio llawer o ynni, megis archfarchnadoedd, awdurdodau lleol, cwmnïau mawr etc. Mae'r sefydliadau hyn yn gyfrifol am tua 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr y DU, a 2% o holl allyriadau Cymru

Newidiadau pwysig i daliadau electronig: Mae ein manylion banc wedi newid.

Os ydych eisiau talu am eich trwydded neu gais drwy drosglwyddiad electronig defnyddiwch y wybodaeth isod i wneud eich taliad os gwelwch yn dda. 

Enw Cwmni:                Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyfeiriad Cwmni:          Adran Incwm, PO BOX 663, Caerdydd, CF24 0TP

Banc:                           RBS

Cyfeiriad:                     National Westminster Bank Plc, 2½ Devonshire Square, London, EC2M 4BA

Cod Didoli:                   60-70-80

Rhif y cyfrif:                10014438 

Peidiwch â defnyddio'r manylion a roddir yn ein ffurflenni cais am drwydded os yr ydyn yn wahanol i'r rhai uchod.

Byddwn yn diweddaru ein ffurflenni cyn gynted ag y bo modd, ond defnyddiwch y wybodaeth newydd wrth wneud taliadau electronig o hyn ymlaen os gwelwch yn dda.

Nodyn: Mae ffurflenni cais ar gyfer defnyddio offer gwastraff symudol wedi cael eu diweddaru gyda’r wybodaeth newydd.

Gwneud taliadau o du allan y DU

Mae’r manylion hyn wedi newid.

Os ydych yn gwneud eich taliad o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig (y mae'n rhaid ei dderbyn yn sterling), ein rhif IBAN yw GB70 NWBK 6070 8010 014,438 a'n rhif SWIFT / rhif BIC yw NWBKGB2L.

Anfonwch eich manylion talu atom drwy ebost

Ebostiwch eich manylion talu a manylion math o daliad (fel ‘Amrywiad Gwastraff’ neu ‘Ansawdd Dwr Newydd’) i banking.team@naturalresourceswales.gov.uk neu banking.team@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu gallwch ffacsio 0300 065 3001.

Mae rhaid cynwys eich enw cwmi ac rhif anfoneb. Lle mae’n bossib, dylech hefyd gyflwyno hysbysiad talu. Bydd hyn yn sicrhau prosesu cywir o’ch taliad.

Dylech dal gynnwys y cyfeirnod taliad BACS ar y ffurflen gais ei hun.

Os nad ydych yn dyfynnu eich rhif cyfeirnod taliad, efallai y bydd oedi wrth brosesu eich taliad a chais.

Diben y CRC

Mae'r cynllun wedi'i gynllunio i dargedu allyriadau nad ydyn nhw eisoes yn cael eu cynnwys o dan y CCA a'r EU ETS, ac maen nhw'n cynnwys amryw o ysgogwyr er mwyn annog sefydliadau i ddatblygu strategaethau rheoli ynni sy'n hyrwyddo gwell dealltwriaeth o'r defnydd o ynni. 

Llinell amser CRC

Mae'r CRC yn gweithredu fesul cam. Bu cam I yn weithredol o fis Ebrill 2010 hyd at ddiwedd mis Mawrth 2014. Rydyn ni bellach yng ngham II, sy'n weithredol o 1 Ebrill 2014 hyd at 31 Mawrth 2019. Mae blwyddyn gymhwyso ar gyfer pob cam. Bydd angen i sefydliadau sy'n bodloni meini prawf penodol yn ystod y flwyddyn gymhwyso fynd ati i gofrestru ar gyfer cam nesaf y CRC. Roedd y flwyddyn gymhwyso ar gyfer cyfnod II rhwng 1 Ebrill 2012 a 31 Mawrth 2013.

Rhaid i sefydliadau sy'n cael eu heffeithio gan y CRC gofrestru gydag Asiantaeth yr Amgylchedd ar ddechrau cam a chymryd rhan am y cam cyfan.

Gofynion ar gyfer cyfranogwyr CRC

Ymhob blwyddyn gydymffurfio rhaid i sefydliad sydd wedi cofrestru ar gyfer y CRC wneud y canlynol:

  • Casglu gwybodaeth ynglŷn â'i gyflenwyr ynni
  • Cyflwyno adroddiad ynglŷn â'i gyflenwyr ynni
  • Prynu ac ildio lwfansau sy'n hafal i'r allyriadau carbon deuocsid a gynhyrchir ganddo
  • Cadw cofnodion mewn pecyn tystiolaeth ynglŷn â'i gyflenwadau egni a'i drefniadaeth

Dylai cwsmeriaid CRC yng Nghymru barhau i reoli eu cofrestriadau CRC, eu hadroddiadau, a'r gwaith o brynu ac ildio lwfansau ar Gofrestrfa'r CRC, y gellir cael mynediad iddi trwy wefan Asiantaeth yr Amgylchedd.

Yr hyn yr ydyn ni'n ei wneud

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am gydymffurfiaeth, gorfodaeth ac archwilio cyfranogwyr yng Nghymru. Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn gweinyddu'r cynllun ar gyfer y DU, gan gynnwys darparu Cofrestrfa'r CRC, cyngor ac arweiniad. Gellir defnyddio Cofrestrfa'r CRC er mwyn cofrestru, adrodd ar allyriadau a phrynu ac ildio lwfansau.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.