Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cynllun Cyfleoedd Arbed Ynni (ESOS)

Bodloni'r meini prawf cymhwyso Rhaid i sefydliadau sy'n cymhwyso ar gyfer ESOS gynnal asesiadau

Newidiadau pwysig i daliadau electronig: Mae ein manylion banc wedi newid.

Os ydych eisiau talu am eich trwydded neu gais drwy drosglwyddiad electronig defnyddiwch y wybodaeth isod i wneud eich taliad os gwelwch yn dda. 

Enw Cwmni:                Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyfeiriad Cwmni:          Adran Incwm, PO BOX 663, Caerdydd, CF24 0TP

Banc:                           RBS

Cyfeiriad:                     National Westminster Bank Plc, 2½ Devonshire Square, London, EC2M 4BA

Cod Didoli:                   60-70-80

Rhif y cyfrif:                10014438 

Peidiwch â defnyddio'r manylion a roddir yn ein ffurflenni cais am drwydded os yr ydyn yn wahanol i'r rhai uchod.

Byddwn yn diweddaru ein ffurflenni cyn gynted ag y bo modd, ond defnyddiwch y wybodaeth newydd wrth wneud taliadau electronig o hyn ymlaen os gwelwch yn dda.

Nodyn: Mae ffurflenni cais ar gyfer defnyddio offer gwastraff symudol wedi cael eu diweddaru gyda’r wybodaeth newydd. 

Gwneud taliadau o du allan y DU

Mae’r manylion hyn wedi newid.

Os ydych yn gwneud eich taliad o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig (y mae'n rhaid ei dderbyn yn sterling), ein rhif IBAN yw GB70 NWBK 6070 8010 014,438 a'n rhif SWIFT / rhif BIC yw NWBKGB2L. 

Anfonwch eich manylion talu atom drwy ebost

Ebostiwch eich manylion talu a manylion math o daliad (fel ‘Amrywiad Gwastraff’ neu ‘Ansawdd Dwr Newydd’) i banking.team@naturalresourceswales.gov.uk neu banking.team@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu gallwch ffacsio 0300 065 3001.

Mae rhaid cynwys eich enw cwmi ac rhif anfoneb. Lle mae’n bossib, dylech hefyd gyflwyno hysbysiad talu. Bydd hyn yn sicrhau prosesu cywir o’ch taliad. 

Dylech dal gynnwys y cyfeirnod taliad BACS ar y ffurflen gais ei hun.

Os nad ydych yn dyfynnu eich rhif cyfeirnod taliad, efallai y bydd oedi wrth brosesu eich taliad a chais. 

ESOS bob pedair blynedd. Mae'r asesiadau hyn yn archwiliadau o'r ynni a ddefnyddir gan eu hadeiladau, eu prosesau diwydiannol a'u trafnidiaeth er mwyn nodi mesurau arbed ynni costeffeithiol. Mae'n ofynnol i bob asesiad ddarparu cyngor sydd wedi'i dargedu ac sydd o ansawdd uchel i fentrau mawr ar gyfleoedd effeithlonrwydd ynni costeffeithiol, a allai arwain at arbedion ariannol.

A yw fy sefydliad i yn gymwys ar gyfer ESOS?

Byddwch yn gymwys ar gyfer ESOS os ydych chi, ar 31 Rhagfyr 2014, yn:

1) Fenter sy'n cyflogi 250 neu ragor o weithwyr yn y DU

2) Menter sy'n cyflogi llai na 250 o weithwyr, ond a chanddi:

  • drosiant blynyddol o €50m a
  • mantolen o dros €43m

3) Rhan o grŵp corfforaethol, sy'n cynnwys menter sydd naill ai'n bodloni meini prawf (1) neu (2)

Os nad ydych yn gymwys ar gyfer ESOS, nid oes rhaid ichi roi gwybod i Asiantaeth yr Amgylchedd na Chyfoeth Naturiol Cymru.

Beth yw asesiad ESOS?

Yn gryno, mae asesiad ESOS wedi'i ffurfio o dair elfen:

  • Mesur o gyfanswm treuliant ynni sefydliad neu grŵp corfforaethol dros 12 mis yn olynol, yn cynnwys y diwrnod cymhwyso o 31 Rhagfyr 2014
  • Archwiliad i o leiaf 90% o gyfanswm y treuliant ynni er mwyn nodi argymhellion effeithlonrwydd costeffeithiol.  Rhaid i'r archwiliad gael ei gynnal, neu o leiaf ei adolygu, gan "Brif Aseswr" archwilio sy'n aelod o gorff proffesiynol a gymeradwyir gan Asiantaeth yr Amgylchedd
  • Adolygiad o'r archwiliad gan gyfarwyddwr ar lefel bwrdd, a chymeradwyaeth o'r archwiliad gan y Prif Aseswr.  Ar gyfer sefydliadau nad ydyn nhw eisoes yn gwneud hynny fel mater o drefn, mae ESOS yn rhoi cyfle allweddol i ymgysylltu â rheolwyr ar lefel bwrdd ynglŷn â gwariant ar ynni ac arbedion posibl

Os yw fy sefydliad yn cymhwyso, beth nesaf?

Mae angen i'ch sefydliad ddarllen y canllawiau llawn ar ESOS, er mwyn deall y camau gweithredu y mae'n rhaid i chi eu cymryd yn ystod y flwyddyn nesaf i sicrhau eich bod yn medru cwrdd â'r dyddiad cau cydymffurfio o 5 Rhagfyr 2015. Os nad ydych yn gwneud hynny eisoes, rhaid i chi ddechrau casglu data ynni ar unwaith er mwyn i chi allu cydymffurfio. Nid oes angen cwblhau ffurflenni cofrestru, ac nid oes unrhyw ffioedd yn daladwy er mwyn cymryd rhan. Fodd bynnag, rhaid i chi gadarnhau eich bod wedi cwblhau asesiad ESOS ar gyfer eich sefydliad trwy gyflwyno hysbysiad i Asiantaeth yr Amgylchedd (gweinyddwr cynllun y DU) erbyn 5 Rhagfyr 2015.  Rhaid cyflwyno'r hysbysiad trwy borth ar-lein y gellir cael mynediad iddo trwy dudalen we ESOS.

Beth os nad yw fy sefydliad yn cydymffurfio?

Os nad ydych yn cwblhau asesiad ESOS neu os nad ydych yn hysbysu cydymffurfiaeth erbyn y dyddiad cau o 5 Rhagfyr 2015, bydd eich sefydliad mewn perygl o gamau gorfodi, gan gynnwys y posibilrwydd o gosbau sifil. Gellir cyrchu'r manylion llawn ynglŷn â gofynion asesiadau ESOS trwy dudalen we ESOS.

Pa mor aml y dylen ni gwblhau asesiadau ESOS?

Bydd ESOS yn gweithredu mewn cyfnodau cydymffurfio o bedair blynedd yn olynol.  Y dyddiad cymhwyso nesaf ar gyfer ESOS yw 31 Rhagfyr 2018, ac mae gofyn i'r rhai sy'n gymwys hysbysu cydymffurfiaeth erbyn 5 Rhagfyr 2019. 

Gwybodaeth bellach

Gellir dod o hyd i arweiniad manylach ynglŷn ag ESOS a sut i gydymffurfio ar https://www.gov.uk/guidance/energy-savings-opportunity-scheme-esos. Os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych chi'n chwilio amdano, anfonwch e-bost at Asiantaeth yr Amgylchedd esos@environment-agency.gov.uk os yw eich busnes yng Nghymru, Lloegr, yr Alban neu yng Ngogledd Iwerddon.  Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â safleoedd alltraeth, anfonwch e-bost at yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd emt@decc.gsi.gov.uk.

Yr hyn yr ydyn ni'n ei wneud

Rhaid i sefydliadau hysbysu Asiantaeth yr Amgylchedd eu bod wedi cydymffurfio â'u rhwymedigaethau ESOS erbyn y dyddiad cau a osodir.

Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r bwrdd cydymffurfio ar gyfer mentrau a gofrestrir yng Nghymru. Mae ein rôl yn cynnwys:

  • Cymryd camau i fonitro cydymffurfiaeth â'r cynllun, gan gynnwys archwiliadau ar y safle os bydd angen
  • Cymryd camau gorfodi er mwyn gwneud i sefydliadau gydymffurfio

Gweithredu sancsiynau ar fentrau sy'n methu cydymffurfio, gyda chosbau sifil cymesur

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.