Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Mannau Gleision Lleol

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymroddedig i weithio gydag eraill er mwyn gwella ansawdd yr amgylchedd, a'n hannog ni i gyd i fwynhau'r mannau gleision ger ein cartrefi

Mannau gleision

Mae 'mannau gleision' yn ffordd gryno o gyfeirio at dir â llystyfiant ‒ parciau, gerddi cymunedol, coed, coetiroedd a pherthi, mannau anffurfiol, rhandiroedd a safleoedd tyfu bwyd ‒ a hefyd ardaloedd lle mae dŵr, megis afonydd, camlesi, llynnoedd a phyllau. Mae'r diffiniad hefyd yn cynnwys glan y môr, sy'n cael ei gynnal er mwyn hamdden a mwynhad cymunedau yn ein pentrefi, ein trefi a'n dinasoedd. Mae 'seilwaith gwyrdd' yn disgrifio'r rhwydwaith sy'n cael ei greu gan yr holl fannau hyn.

Mae pob rhan o'r seilwaith gwyrdd yn darparu manteision niferus, a gallan nhw hefyd arbed arian inni trwy:

Mannau gleision mewn trefi a dinasoedd

Hyd yn oed mewn gwlad fel Cymru sy'n wledig ac yn werdd i raddau helaeth, mannau gleision mewn trefi a dinasoedd yw'r unig ffordd i'r rhan fwyaf ohonom brofi manteision yr awyr agored o ran iechyd a lles. Gall diffyg amser, arian neu drafnidiaeth ein rhwystro rhag teithio'n bell o'n cartrefi neu'n gweithleoedd er mwyn mwynhau'r awyr agored. Golyga hyn fod darparu mannau gleision lleol, hygyrch ac o ansawdd uchel yn allweddol i wella ein hiechyd fel cenedl.

Helpu ein partneriaid

Mae gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru ar fannau gwyrdd lleol yn ymwneud â helpu partneriaid, megis awdurdodau lleol, i gynllunio, darparu a gwella eu seilwaith gwyrdd. Rydyn ni'n gwneud hyn yn y ffyrdd canlynol:

  • Mae ein Cyfarpar Man Glas yn helpu awdurdodau lleol i gynllunio a gwella mannau gleision naturiol ar gyfer pobl mewn trefi a dinasoedd. Mae Safonau Man Glas Naturiol Hygyrch y Cyfarpar yn galluogi awdurdodau lleol i benderfynu a oes digon o'r math cywir o fannau gleision yn y lleoedd cywir er mwyn cadw eu dinasyddion yn iach
  • Mae map Cyfoeth Naturiol Cymru yn dangos nifer o fannau gleision lleol, megis Parciau Gwledig a Gwarchodfeydd Natur Lleol, ac yn rhoi gwybodaeth ynglŷn â pha mor hygyrch yw'r mannau hyn i bawb, gan gynnwys teuluoedd ac ymwelwyr llai abl. Mae'r map hefyd yn rhoi manylion ynglŷn â sut i gyrraedd safleoedd a llwybrau cerdded trwy ddefnyddio cludiant cyhoeddus
  • Rydyn ni'n cefnogi Gwobrau'r Faner Werdd, sy'n annog y rheolaeth orau posibl ar fannau gleision lleol, ac yn asesu'n annibynnol pa mor dda y gofalir amdanynt
  • Rydyn ni'n cefnogi Grŵp Ecosystem Drefol Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru, sydd anelu at ddod o hyd i fannau gwyrdd llawn bywyd gwyllt yn ein trefi a'n dinasoedd, a'u diogelu

Darganfyddwch lle mae eich gwarchodfeydd natur lleol

Mae nifer o awdurdodau lleol yng Nghymru, mewn ardaloedd trefol a gwledig, wedi sefydlu Gwarchodfeydd Natur Lleol. Mae cyfanswm o 62 o'r rhain i'w cael ledled y wlad, ac mae gan bob un ohonynt nodweddion naturiol sydd o ddiddordeb arbennig i'r ardal leol. Mae gwarchodfeydd natur lleol yn cynnwys chwareli y rhoddwyd y gorau iddynt, camlesi diangen neu gilffyrdd rheilffordd segur, yn ogystal â choetiroedd, gwlyptiroedd, rhostiroedd ac arfordiroedd. Maen nhw'n cynnig cyfleoedd ar gyfer cadwraeth ac addysg, ac yn lleoedd i'r cyhoedd gael mwynhad tawel a gwerthfawrogi natur.

Diogelu cynefinoedd a rhywogaethau

Mae Gwarchodfeydd Natur Lleol yn helpu i ddiogelu cynefinoedd a rhywogaethau, ac yn helpu i ffurfio partneriaethau ag awdurdodau lleol, sefydliadau cadwraeth natur a chymunedau lleol. Maen nhw hefyd yn codi ymwybyddiaeth o fywyd gwyllt lleol, ac yn fannau delfrydol i blant ddysgu am natur.

Beth yw'r meini prawf ar gyfer dynodi rhywle yn Warchodfa Natur Leol?

  • O dan y gyfraith, dim ond awdurdod lleol a all sefydlu Gwarchodfa Natur Leol
  • Rhaid i'r safle fod o fewn ardal yr awdurdod lleol hwnnw
  • Rhaid bod gan yr awdurdod naill ai ddiddordeb cyfreithiol yn y tir, neu dylai fod wedi cytuno â'r perchennog i'r tir gael ei reoli fel gwarchodfa

Dylech gysylltu â'ch awdurdod lleol, neu fynd ar ei wefan, er mwyn gweld lle mae eich gwarchodfa natur leol agosaf.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.