Moch Daear

Mae yna ddeddfwriaeth benodol i warchod moch daear. Mae Deddf Gwarchod Moch Daear 1992 yn ei gwneud hi’n anghyfreithlon i ladd, anafu neu gymryd mochyn daear, neu darfu ar ddeyerydd moch daear

Mae moch daear yn hawdd i’w hadnabod ond eto anaml iawn rydym ni’n eu gweld nhw gan eu bod nhw’n anifeiliaid swil sy’n dod allan gyda’r nos. Dyma’r anifail trymaf o’n hysglyfaethwyr gwyllt, gyda’r gwryw’n pwyso dros 11kg, ac eto pryfed genwair, pryfed, gwreiddiau ac aeron maen nhw’n eu bwyta’n bennaf. Maen nhw’n anifeiliaid cymdeithasol iawn, yn byw mewn rhwydweithiau twnneli tanddaearol a elwir yn frochfeydd neu’n ddeyerydd.

Mae Deddf Gwarchod Moch Daear 1992 yn gwarchod moch daear a’u deyerydd yn llwyr. Mae troseddau’n cynnwys:

  • Lladd, anafu a chymryd (neu geisio gwneud y rhain)
  • Meddu ar fochyn daear marw (neu ddarnau sy’n deillio ohono)
  • Cam-drin mochyn daear yn greulon
  • Difrodi daear moch daear
  • Rhwystro mynedfa / mynediad at ddeyerydd moch daear
  • Achosi i gi gael mynediad at ddeyerydd
  • Tarfu ar foch daear pan fyddant mewn deyerydd

Yn ogystal, maen nhw wedi’u rhestru ar Atodlen 6 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 sy’n gwahardd rhai dulliau o ladd a dal.

Gallwch gael trwydded ar gyfer gwaith priodol fel nad ydych chi’n cyflawni trosedd. Gweler ‘Trwyddedau moch daear a roddir gan Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru’ am ragor o wybodaeth.