Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cyngor Cadwraeth ar gyfer Safleoedd Morol Ewropeaidd (Rheoliad 37)

Os ydych yn bwriadu cyflawni gwaith ar Safle Morol Ewropeaidd rhaid i chi ddilyn y cyngor a roddir yn ein dogfennau ar gyfer Rheoliad 37

Pam fod angen rheoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig?

Er mwyn gwarchod ein cynefinoedd a’n rhywogaethau morol anhygoel, ac i sicrhau dyfodol i’r holl ddiwydiannau sy’n ddibynnol ar ein moroedd, mae’n hanfodol bod defnydd o’r amgylchedd morol yn cael ei reoli.

Mae arfordiroedd a moroedd Cymru yn cynnal ystod eang o gynefinoedd a rhywogaethau, maent yn cynhyrchu incwm i’r economi Gymreig ac yn rhan allweddol o’n diwylliant, ein hanes, a’n tirwedd.

Ein rôl ni wrth gynnig cyngor cadwraeth

Cynhyrchir cyngor cadwraeth fel rhan o reol 37 (3) o’r Rheoliadau Cynefinoedd. Mae’r rheoliad yn datgan cyn gynted ag sy’n bosibl ar ôl i safle gael ei benodi’n safle morol Ewropeaidd, dylai’r corff cadwraethol priodol gynghori’r awdurdodau perthnasol ynglŷn ag-

  • yr amcanion cadwraethol ar gyfer y safle; ac
  • unrhyw weithgareddau allai achosi dirywiad yn y cynefinoedd naturiol sy’n gysylltiedig â’r safle, neu gynefinoedd y rhywogaethau sy’n gysylltiedig â’r safle, neu darfu ar y rhywogaethau hynny

Cynhyrchwyd y set gyntaf o gyngor cadwraeth ar gyfer ein safleoedd yn 2003/04, a’r ail set yn 2009. Mae’r fersiynau diweddaraf a gyhoeddwyd yn 2017 a 2018 yn ddiweddariadau o gyngor 2009 er mwyn cynnwys newidiadau yn yr awdurdod cymwys a newidiadau deddfwriaeth.

Cyngor ar weithredoedd

Mae’r Rheoliadau Cynefinoedd hefyd yn galw ar CNC i ddarparu gwybodaeth ar weithredoedd allai beri difrod i nodwedd neu nodweddion safle. Mae’r wybodaeth yn cael ei gynnwys o fewn y pecyn cyngor cadwraeth (Dogfen Rheoliad 37).

Cyngor ar Reoliad 37

Gall ein pecynnau cyngor cadwraeth fod yn ddefnyddiol os ydych yn:

  • Datblygu, cynnig, neu asesu gweithgaredd, cynllun, neu brosiect allai effeithio ar nodweddion gwarchodedig Safle Morol Ewropeaidd (EMS)
  • Paratoi Asesiadau Rheoliadau Cynefinoedd neu Asesiadau Effaith ar yr Amgylchedd ar gyfer cynlluniau neu brosiectau arfaethedig allai effeithio ar nodweddion yr EMS
  • Cynllunio mesurau i gynnal neu adfer EMS a’i nodweddion gwarchodedig
  • Gwneud unrhyw weithred allai effeithio ar nodweddion gwarchodedig yr EMS ac angen gwybod sut i weithredu yn unol â’r gyfraith; neu
  • Monitro a/neu asesu cyflwr y nodweddion gwarchodedig

Mae digon o wybodaeth ar gael ynglŷn â chyngor cadwraeth i ddatblygwyr. Mae’r Cydbwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC) yn cynnig gwybodaeth ddefnyddiol ar eu gwefan.

ACA Afon Menai a Bae Conwy

Afon Menai a Bae Conwy  - Dogfen Rheoliad 37

Map - Afon Menai a Bae Conwy

Afon Menai a Bae Conwy (gwefan JNCC)

ACA Penrhyn Llŷn a’r Sarnau

Penrhyn Llŷn a’r Sarnau - Dogfen Rheoliad 37

Map - Penrhyn Llŷn a’r Sarnau

ACA Penrhyn Llŷn a’r Sarnau (gwefan JNCC)

ACA Bae Ceredigion

Bae Ceredigion -  Dogfen Rheoliad 37

Map - Bae Ceredigion

ACA Bae Ceredigion (gwefan JNCC) 

ACA Sir Benfro Forol

Sir Benfro Forol - Dogfen Rheoliad 37

Map - Sir Benfro Forol

ACA Sir Benfro Forol (gwefan JNCC)

ACA Bae Caerfyrddin a’r Aberoedd

Bae Caerfyrddin a’r Aberoedd -  Dogfen Rheoliad 37

Map - Bae Caerfyrddin a’r Aberoedd 

ACA Bae Caerfyrddin a’r Aberoedd (gwefan JNCC)

AGA Gogledd Bae Ceredigion 

Gogledd Bae Ceredigion -Dogfen Rheoliad 37

Map - Gogledd Bae Ceredigion

Ffurflen ddata safonol (Gwefan JNCC)

Mae mapiau rhyngweithiol wedi cael eu paratoi ar gyfer pob safle. Mae’r mapiau yn fawr (>80Mb) a gellir eu lawrlwytho o’n safle Sharefile. Gellir canfod y wybodaeth ar y mapiau nodwedd yn Atodiad I o’r dogfennau Rheoliad 37.

Gallwch ganfod tudalennau unigol safle ar wefan y JNCC, ac mae dolen wedi’i darparu i gynnig mynediad at wybodaeth ynglŷn â nodweddion y safle yn ogystal â dogfennau eraill.

Ni chafodd dogfennau morol traws ffin eu diweddaru eleni (2018), gellir eu canfod ar dudalen chwilio’r wefan (dolen i’r dudalen bresennol)

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.