Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwella ansawdd dŵr

Mae angen inni wella ansawdd y dŵr sydd yn afonydd, nentydd, llynnoedd, aberoedd, dyfroedd arfordirol a dyfroedd dŵr daear Cymru, er mwyn iddo fodloni’r safonau sy’n ofynnol gan Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yr UE

Sut rydym yn bwriadu bodloni gofynion y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr

Os yw eich gweithgaredd neu eich busnes yn debygol o effeithio ar amgylchedd y dŵr, mae Cyfoeth Naturiol Cymru angen gweithio gyda chi.

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am weithgarwch yn eich ardal a sut i fynd ati i wella amgylchedd y dŵr trwy ymweld â Oriel Mapiau Arsylwi Dyfroedd Cymru

Gweithio mewn partneriaeth

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi llunio cynlluniau rheoli basnau afonydd lle disgrifir y pwysau sy’n wynebu amgylchedd y dŵr yn nhair ardal basn afon Cymru.

Grŵp o ddalgylchoedd sy’n cynnwys casgliad o afonydd, llynnoedd, cronfeydd dŵr daear a dyfroedd arfordirol yw ‘ardal basn afon’.

Ym mhob Ardal Basn Afon, mae gennym Banel Cyswllt sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r sectorau allweddol. Mae’r broses hon yn rhoi maes agored i bartneriaid drafod a dylanwadu ar ddatblygiad y Cynlluniau Rheoli Basn Afon i'n helpu i wella ansawdd dŵr. Caiff y cynlluniau’u cynhyrchu a’u diweddaru bob chwe mlynedd.

Gwelliannau a buddion

Mae pob cynllun yn nodi’r camau sydd eu hangen i wella amgylchedd y dŵr. Hefyd, maent yn rhestru’r buddion y gellir eu gwireddu a’r rhai sydd yn y sefyllfa orau i’w cyflawni.

Mae gan bob ardal basn afon Banel Cyswllt sy’n cynnwys cynrychiolwyr o groestoriad o fusnesau a defnyddwyr dŵr.

Ardaloedd basnau afonydd Cymru

Ceir tair ardal basn afon yng Nghymru, ac mae gan bob un ei chynllun rheoli basn afon ei hun:

  • Ardal Gorllewin Cymru – yn gyfan gwbl yng Nghymru
  • Ardal Dyfrdwy – yn croesi’r ffin â Lloegr
  • Ardal Hafren – yn croesi’r ffin â Lloegr (wedi'i harwain gan Asiantaeth yr Amgylchedd ar Gov.UK)

Swyddogaeth Awdurdodau Lleol

Caiff y cyngor ei lunio ar y cyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Mae’r ddau sefydliad wedi gweithio gyda’i gilydd i ddiwygio’r ddogfen a elwir yn Gwasanaethau diweddaredig yr Awdurdodau Lleol a'r amgylchedd dŵr - Nodyn Cyngor.

Mae’r nodyn cyngor ynghylch y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn cynnwys astudiaethau achos sy’n dangos sut y gallwn weithio gyda’n gilydd i gael gwasanaethau “dŵr” gwell i gymunedau, yn ogystal â’r amgylchedd ehangach.

 

Asesu risg asideiddio

Mae asideiddio’n dal i effeithio ar afonydd a llynnoedd Cymru, er gwaethaf lleihad mawr mewn allyriadau diwydiannol. Er mwyn ein helpu i fonitro a rheoli hyn, rydym wedi asesu ble y mae asideiddio’n debygol o fod yn broblem yn 2027.

Daeth yr asesiad hwn i’r casgliad fod yna dystiolaeth o adferiad graddol. Fodd bynnag, mae un o bob pump o’n hafonydd ac un o bob tri o’n llynnoedd yn dal i fod dan fygythiad.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.