Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Diweddariad

Ym mis Tachwedd 2016, cawsom nifer o broblemau technoleg gwybodaeth annisgwyl wrth i ni anfon ein hysbysiadau cyflwyno datganiad cyntaf dros e-bost. Bryd hynny, gwnaethom ofyn ichi beidio â gwneud unrhyw ymdrechion pellach i gwblhau a chyflwyno eich taenlenni tra bo gwaith yn mynd rhagddo i ddatrys y problemau hyn.

Rydym yn falch erbyn hyn bod problemau'r system wedi cael eu datrys. Rydym wedi ailanfon heddiw yr hysbysiadau cyflwyno datganiad mis Mawrth a mis Hydref 2016 a gafodd eu hoedi, ar ffurf electronig ac ar bapur.

Beth ddylwn i ei wneud nesaf?

Rwyf wedi rhoi cyfeiriad e-bost yn ddiweddar:

Dylech fod wedi derbyn e-bost gan waterresources.returns@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk â thaenlen i'w chwblhau a'i dychwelyd ynghlwm. Os oes mwy nag un drwydded gennych chi, neu fod eich trwydded(au) yn caniatáu tynnu dŵr mewn sawl man a/neu at fwy nag un diben, byddwch yn derbyn sawl e-bost. 

Cwblhewch a dychwelwch y daenlen o fewn 28 diwrnod i dderbyn yr hysbysiad, gan ddefnyddio'r canllawiau Datganiadau tynnu dŵr i'ch helpu.

Rwyf wedi rhoi cyfeiriad e-bost yn ddiweddar, ond heb dderbyn hysbysiad dros e-bost:

Yn anffodus, rydym wedi cael rhai anawsterau ag ambell i gyfeiriad e-bost a roddwyd. Mewn achosion o'r fath, mae hysbysiad cyflwyno datganiad ar bapur wedi'i anfon ynghyd â slip ymateb sy'n cynnig cyfle i roi cyfeiriad e-bost dilys er mwyn derbyn hysbysiadau yn y dyfodol.

Os nad ydych wedi derbyn hysbysiad e-bost gan waterresources.returns@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk ac nad ydych yn derbyn hysbysiad ar bapur yn ystod y dyddiau nesaf, cysylltwch â ni drwy ffonio 0300 065 3000 neu drwy anfon e-bost I waterresources.returns@naturalresourceswales.gov.uk

Nid wyf i'n gallu derbyn hysbysiadau cyflwyno datganiad electronig:

Os ydych wedi dweud wrthym nad ydych chi'n gallu derbyn hysbysiadau electronig o achos problemau â chyfyngiadau diogelwch eich cyfrifiadur, neu oherwydd nad oes gennych y pecyn Excel gofynnol, byddwch yn derbyn hysbysiad ar bapur yn ystod y dyddiau nesaf.

Cwblhewch a dychwelwch y ffurflen o fewn 28 diwrnod i dderbyn yr hysbysiad, gan ddefnyddio'r canllawiau fydd ynghlwm â'ch datganiad papur i'ch helpu.

Nid wyf wedi ymateb i gais i roi cyfeiriad e-bost:

Byddwch yn derbyn hysbysiad ar bapur yn ystod y dyddiau nesaf.

Cwblhewch a dychwelwch y ffurflen o fewn 28 diwrnod i dderbyn yr hysbysiad, gan ddefnyddio'r canllawiau fydd ynghlwm â'ch datganiad papur i'ch helpu.

Bydd datganiadau cywir ac amserol wedi'u hanfon dros e-bost yn ein helpu i gadw costau i lawr ac osgoi ffioedd trwyddedau uwch posibl yn y dyfodol i adennill costau gweinyddu ar gyfer datganiadau. Bydd hefyd yn rhatach ac yn cymryd llai o amser ichi.

I dderbyn hysbysiadau dros e-bost, cwblhewch a dychwelwch y slip ymateb sydd wedi'i roi gyda'ch hysbysiad cyflwyno datganiad ar bapur.

Noder:  Ar gyfer datganiadau electronig, bydd angen Excel 2007 neu fersiwn ddiweddarach arnoch ac mae'n rhaid i'ch gosodiadau e-bost ganiatáu e-byst gyda ffeiliau Excel wedi'u hatodi oddi wrth waterresources.returns@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Hysbysiadau cyflwyno datganiad y dyfodol

Disgwylir y bydd hysbysiadau cyflwyno datganiad mis Mawrth 2017 yn cael eu gohirio nes fis Mehefin 2017.

Ni ddisgwylir oediadau ar gyfer hysbysiadau cyflwyno datganiad o fis Hydref 2017 ymlaen.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra hyd yn hyn a diolch yn fawr ichi am eich amynedd.

Gwybodaeth bellach 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.