Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ynni gwynt

Y Rhaglen Ynni Gwynt a sut mae’n gweithio ar y tir rydym ni’n ei reoli

Y Rhaglen Ynni Gwynt

Mae Rhaglen Ynni Gwynt Cyfoeth Naturiol Cymru’n anelu at gynnwys datblygu ffermydd gwynt wrth reoli Ystâd Coetir Llywodraeth Cymru’n gynaliadwy.

Mae’r Rhaglen Ynni Gwynt yn gweithio gyda Datblygwyr dewisol (Deiliaid Opsiynau) i gyflenwi cyfraniad arwyddocaol tuag at darged ynni gwyllt ar y tir Llywodraeth Cymru.

Prosiectau Egni Gwynt

Mae’r adran ganlynol yn darparu diweddariadau ar ddatblygiad pob Prosiect Ynni Gwynt o fis Chwefror 2018.

Coedwig Clocaenog (hyd at 32 tyrbin / hyd at 96MW)

Datblygwr – Innogy Renewables UK Ltd

Ar hyn o bryd mae Innogy Renewables UK Ltd wrthi’n cyflawni’r amodau cynllunio cyn cychwyn ar y gwaith arfaethedig  o adeiladu yn gynnar yn 2018. Bydd y goedwig yn parhau i fod yn agored i’r cyhoedd o dan drefniadau mynediad arferol ar hyn o bryd, gyda dim ond ychydig o darfu yn lleol oherwydd gwaith cynnal a chadw ffyrdd a gweithrediadau gwaith coed arferol Cyfoeth Naturiol Cymru. 

Am fwy o wybodaeth am y Prosiect hwn ewch i dudalen prosiect Innogy Renewables UK Ltd 

Coedwig Dyfnant

Mae Coedwig Dyfnant o fewn Ardal Archwilio Strategol B Llywodraeth Cymru ac mae CNC yn adolygu'r Opsiwn gwag.

Nant y Moch

Datblygwr – Vattenfall

Gan Vattenfall mae Cytundeb Opsiwn SSA D - Nant y Moch ac maen nhw'n dal i archwilio potensial y safle o fewn ardal y Cytundeb Opsiwn.

Coedwig Ddwyreiniol Brechfa

Mae Coedwig Ddwyreiniol Brechfa o fewn Ardal Archwilio Strategol G Llywodraeth Cymru ac mae ganddi gynllun egni artraeth sydd wedi cael ei gymeradwyo gan yr Awdurdod Cynllunio.

Mae CNC yn ystyried y ffordd orau o roi'r datblygiad hwn ar waith.

Gorllewin Coedwig Brechfa hyd at 28 tyrbin / 57.4MW)

Datblygwr – Innogy Renewables UK Ltd

Mae Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa wedi cynhyrchu ei thrydan gyntaf. Rhoddwyd tyrbinau 11 a 12 ar waith yn ddiogel gan ddechrau cynhyrchu ynni adnewyddol o ganol mis Ionawr 2018, dim ond dros flwyddyn wedi dechrau’r gwaith adeiladu. Dyma garreg filltir bwysig i’r prosiect ac fe ragwelir y bydd y Fferm Wynt yn gweithredu’n llawn erbyn yr haf.

Mae pob un o’r 28 tyrbin bellach wedi’u codi. Unwaith y bydd Tyrbin wedi’i godi, mae gwaith mewnol eto’i wneud i’w gwblhau cyn ei fod yn barod i’w gomisiynu, a bydd yn digwydd yn raddol. Mae gwaith ail-osod ac adfer yn parhau, gan gynnwys y pwll benthyg ar y safle, ac un o’r tasgau olaf fydd trin holl draciau a ffyrdd y safle gyda cherrig glân..

Bydd Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa yn cyflenwi pecyn buddsoddi cymunedol o £459,200 y flwyddyn, yn fynegrifol, a ddaw ar gael unwaith y bydd y fferm wynt yn gwbl weithredol yn 2018. Canlyniad hyn fydd buddsoddiad llawn o fwy nag £11 miliwn dros gyfnod bywyd y fferm wynt, sy’n disgwyl bod yn 25 mlynedd. Mae Innogy wedi bod yn gweithio gyda chymunedau lleol a phrif ddeiliad diddordeb i deilwra’r gronfa er mwyn gwneud y gorau o effeithiolrwydd y buddsoddiad sylweddol hwn.

Am fwy o wybodaeth am y Prosiect hwn, ewch i’r dudalen prosiect yn Innogy Renewables UK

Pen y Cymoedd (76 tyrbin / 228MW)

Mae fferm wynt ar y tir fwyaf Cymru bellach yn llawn weithredol. Mae Cyfoeth Naturiol, Cymru’n gweithio’n agos gyda phersonél Vattenfall ar y safle i gwblhau ailosodiad a dod i gytundeb ar y cyfnod prydles weithredol o 25 mlynedd. Mae Pen y Cymoedd yn disgwyl cynhyrchu digon o ynni yn flynyddol i ateb gofynion trydan dros 188,000 o gartrefi’r DU, a bydd mwy na digon i gyfarfod â galw domestig awdurdodau lleol cyfagos Rhondda Cynon Taf a Chastell-nedd Port Talbot. Dros gyfnod bywyd y prosiect, fe ddisgwylir arbed 6.4 miliwn tunnel o CO2.

Mae Vattenfall hefyd yn adeiladu cynllun storio batri ar y safle. Bydd y system 22 MW – y credir mai hwn ydy’r prosiect batri a fferm wynt ar un safle fwyaf o’i fath yn y DU – yn darparu gwasanaeth dibynadwyedd grid ymateb cyflym i’r Grid Cenedlaethol, a elwir yn Ymateb Amledd Manylach.

Er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’r safle ac i weld rhywfaint o’r gwaith sydd eisoes wedi’i gyflawni, mae rhywfaint o ffilm o'r awyr o Ben y Cymoedd ar gael i'w weld.

Mae Cwmni Buddiannau Cymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd wedi’i sefydlu i weinyddu’r Gronfa Gymunedol. Ceir mwy o wybodaeth yma: https://penycymoeddcic.cymru/home/.

Er bod caniatâd mynediad cyhoeddus yn dal mewn grym o fewn ardal y goedwig, gofynnir i gerddwyr a beicwyr mynydd gadw golwg allan am arolygwyr, arwyddion a hysbysfyrddau sy’n cyfleu gwybodaeth ynglŷn â gweithgarwch ar y safle. Gellir cael hyd i’r ardaloedd gwaith ar y map diweddaraf.

Am fwy o wybodaeth ar y Prosiect hwn, ewch i dudalen Vattenfall Project.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y Rhaglen neu Brosiectau Ynni Gwynt e-bostiwch: energydeliveryprogramme@naturalresourceswales.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.