Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.


Mae llawer o rywogaethau planhigion ac anifeiliaid yng Nghymru'n cael eu gwarchod gan y gyfraith, ynghyd â'u cynefinoedd. Mae'r hyn y gallwch ac na allwch ei wneud yn amrywio'n gyfreithiol o rywogaeth i rywogaeth.

Mae presenoldeb rhywogaeth a warchodir yn ystyriaeth berthnasol pan fydd awdurdod cynllunio lleol yn ystyried cynnig am ddatblygiad a fyddai, pe bai'n cael ei gyflawni, yn debygol o amharu ar y rhywogaeth neu ei chynefin.

Gweler rhestr lawn o Rywogaethau a Warchodir gan Ewrop a Rhywogaethau a Warchodir gan y DU.

Os ydych yn credu efallai bod rhywogaeth a warchodir yn bresennol ar neu ger y safle rydych am ei ddatblygu, dylech gomisiynu arolwg rhywogaethau a warchodir gan ecolegydd profiadol a chymwys. Bydd angen i'r arolwg hwn gadarnhau a oes rhywogaeth a warchodir yn bresennol ai peidio, ac asesu effaith debygol y datblygiad ar unrhyw rywogaeth a warchodir sy'n bresennol.

Os na allwch osgoi effeithio ar rywogaeth a warchodir, ac rydych yn dal am fynd ymlaen gyda'ch cynlluniau, bydd angen i chi wneud cais am drwydded ar gyfer Rhywogaeth a Warchodir gan Ewrop neu am drwydded ar gyfer Rhywogaeth a Warchodir gan y DU gennym.

Dylech wneud popeth y gallwch i osgoi effeithio ar y rhywogaeth neu niweidio ei chynefinoedd. Dylid edrych ar gais am drwydded fel y cam olaf posibl.

Ystlumod

Rydym wedi cynhyrchu canllawiau sy'n nodi ein hymagwedd tuag at ystlumod a chynllunio datblygu. Mae hwn yn ganllaw gweithio i staff Cyfoeth Naturiol Cymru, ond mae hefyd yn ganllaw defnyddiol i awdurdodau cynllunio lleol ar sut i ymgysylltu â ni wrth ystyried cynigion datblygu a all arwain at effeithiau posibl ar ystlumod.

Os yw eich cynllun yn cynnwys prosiect seilwaith llinol, fel priffordd neu reilffordd, awgrymwn eich bod yn defnyddio’r dulliau arolygu a’r mesurau lliniaru safonol a nodir yn adroddiad: Defra Development of a cost-effective method for monitoring the effectiveness of mitigation for bats crossing linear transport infrastructure (ar gael yn y Saesneg yn unig).

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.