Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gweithdy coedwigoedd, pysgodfeydd a dŵr

Cynhaliwyd gweithdy i ddod â chynrychiolwyr o’r sectorau coedwigaeth, pysgodfeydd a dŵr at ei gilydd i drafod pynciau perthnasol i’r grwpiau hyn

Stream flowing over rocks with trees at the side of the river bank

Gweithdy a gynhaliwyd ar 20 Mawrth 2013

yng Nghanolfan Gateway, Amwythig

Cafwyd presenoldeb da yn y gweithdy ac fe’i croesawyd fel ffordd gynhyrchiol o drafod y pynciau dan sylw. Yn dilyn cyfres o gyflwyniadau rhagarweiniol ystyriwyd rheolaeth gynaliadwy o goedwigoedd, pysgodfeydd a dŵr gan bob sector. Yna cyflwynwyd dau bwnc penodol wedi eu dilyn gan sesiynau holi ac ateb: rheoli coedwigoedd mewn dalgylchoedd sy’n sensitif i asid a defnyddio cypermethrin mewn coedwigaeth.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: Michelle Van-Velzen:
michelle.van-velzen@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyflwyniadau

Rhagarweiniad

 • Joanne Sherwood, Pennaeth Adnoddau Naturiol – Croeso a chyflwyniad
 • Jennifer Dack, Cyfoeth Naturiol Cymru – Pysgodfeydd mewndirol cynaliadwy – agenda ar gyfer newid
 • Michelle van-Velzen, Cyfoeth Naturiol Cymru – Rheolaeth coedwig gynaliadwy

Safbwyntiau’r Sector

 • Simon Evans, Sefydliad Gwy a’r Wysg – Safbwynt pysgotwr
 • Graham Taylor, Pryor and Rickett Silviculture – Safbwynt coedwigwr
 • Tara Froggatt, Dŵr Cymru Welsh Water – Safbwynt cwmni dŵr

Rheoli coedwigoedd mewn dalgylchoedd sy’n sensitif i asid

 • Tom Nisbet, Forest Research – Rheoli coedwigoedd mewn dalgylchoedd sy’n sensitif i asid – Canllawiau Ymarfer Safonol Coedwigoedd y DU
 • Barbara Spence, Cyfoeth Naturiol Cymru – Gweithredu’r canllawiau ymarfer yng Nghymru

Cypermethrin

 • Michelle van-Velzen, Cyfoeth Naturiol Cymru – Adolygu’r defnydd o cypermethrin ar Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru
 • Roger Moore, Forest Research – Defnyddio cypermethrin mewn coedwigaeth a darganfod dulliau amgen
 • Bob Vaughan, Cyfoeth Naturiol Cymru – Monitro’r peryglon o ganlyniad i cypermethrin yng Nghymru

Dogfennau a drafodwyd yn ystod y gweithdy

Dogfen: Ar gael o:
Canllawiau Ymarfer Safonol Coedwigoedd y DU: rheoli coedwigoedd mewn dalgylchoedd sy’n sensitif i asid Comisiwn Coedwigaeth 2014 (Saesneg yn unig)
Pysgodfeydd mewndirol cynaliadwy : agenda ar gyfer newid Agenda ar gyfer newid
Comisiwn Coedwigaeth – Nodyn Ymchwil 16: Coedwigaeth ac asideiddio dŵr wyneb. Mawrth 2014 Forestry Commission: Research Note 16(Adnodd Saesneg)
Coetiroedd ar gyfer dŵr: camau coetiroedd i gwrdd â mesurau’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr Forestry Commission: Woodlands for water (Adnodd Saesneg)
Adolygiad systematig: Beth yw effaith "calchu" nentydd ac afonydd ar gyflenwadau ac amrywiaeth poblogaethau pysgod ac infertebrata? Collaboration for Environmental Evidence: streams and rivers (Adnodd Saesneg)
Adolygiad systematig: Beth yw effaith “calchu” llynnoedd ar gyflenwadau ac amrywiaeth biota llynnoedd? Collaboration for Envronmental Evidence: lakes (Adnodd Saesneg)
Ymateb i achos P.ramorum, Gorchymyn statudol Iechyd Planhigion i gwympo a rheoli ansawdd dŵr Cyfoeth Naturiol Cymru - Phytophthora ramorum

 

Phytophthora ramorum yng Nghymru - Strategaeth Rheoli’r Clefyd
Mae gwybodaeth ar goedwigoedd ac asideiddio ar gael o’r ddolen we hon ac mae’n cynnwys adroddiadau manwl sy’n edrych ar fodelu ymatebion hir dymor yn nalgylch Galloway yn yr Alban. Forestry Commission: Information on forests and acidification (Adnodd Saesneg)
Gellir cael mwy o wybodaeth am ddefnyddio cemegau mewn coedwigaeth yn yr adran “Pesticide resources and  information” Forestry Commission: Pesticide resources and information
Dau gyhoeddiad penodol y cyfeiriwyd atynt yn y gweithdy oedd:Canllawiau Ymarfer – Lleihau’r defnydd o blaleiddiaid mewn CoedwigaethLlyfryn Arweiniol Gweithredu 15 (ar gyfer staff y CC [a CNC]) - Defnyddio Cemegion yn y Goedwig A Forestry Commission: Guidance on pesticide reduction (Adnodd Saesneg)

 

Forestry Commission: Using chremicals in the forest (Adnodd Saesneg)
Dull strategol o adfer yr adnodd mawn lle plannwyd coedMae hwn yn rhoi arweiniad i gynlluniau hir dymor a gweithredu ar Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru drwy becyn cymorth i bennu camau rheoli. Edrychai ar hyfywedd hir dymor safleoedd (gan gynnwys eu gwytnwch o ran amodau disgwyliedig yn dilyn newid hinsawdd) ffactorau ffurfio mawn ac adfer a rheoli mawndir a blannwyd â choed a rheoli bioamrywiaeth, hydroleg a manteision nwyon tŷ gwydr. Mae’r pecyn cymorth yn darparu cynlluniau asesu cenedlaethol a maes seiliedig ar feini prawf rheolau-seiliedig, ffactorau dirprwyo a throthwyon ar gyfer asesu mawndiroedd a blannwyd â choed yng Nghymru sy’n ymarferol eu hadfer – gydag asesiad GIS a gwell mapio dosbarthiad mawn dwfn. Coetiroedd a Mawn Forestry Commission: Strategic Assessment of the Afforested Peat Resource in Wales (Adnodd Saesneg)

 

Offeryn Asesiad Maes ar gyfer Mawn Dwfn
Strategaeth LlC ar gyfer coetiroedd a choedCoetiroedd i Gymru a’r wyth sefyllfa polisi ategol Coetiroedd i Gymru – Strategaeth Coetiroedd Cymru

 

Polisi Llywodraeth Cynulliad Cymru

 

Llywodraeth Cymru: Coedwigaeth
Adroddiadau ar fonitro’r defnydd o cypermethrin mewn coedwigaeth: fel y cyhoeddwyd Y defnydd o Cypermethrin mewn coedwigaeth a’i effaith ar afonydd Cymru. Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Caerdydd, 2010. (Adnodd Saeasneg)

 

Monitoring of cypermethrin use in Welsh forests 2011 – 2011 (Adnodd Saesneg): ar gael ar gais

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Cyflwyniadau Cypermethrin Adolygu’r defnydd o cypermethrin ar Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru PDF [9.9 MB]
Cyflwyniadau Rhagarweiniol Coedwigoedd, pysgodfeydd a dŵr PDF [8.8 MB]
Cyflwyniadau Safbwyntiau’r Sector Coedwigaeth o safbwynt yr afon PDF [13.7 MB]
Forestry Commission Woodlands for water (Adnodd Saesneg) PDF [1.8 MB]
Forestry Commission Research Note 16 (Adnodd Saesneg) PDF [2.2 MB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.