Beth i'w wneud cyn llifogydd

Beth i'w wneud cyn llifogydd

Allwn ni ddim atal llifogydd – ond gallwn ni helpu pobl i baratoi ar eu cyfer a chyfyngu ar y difrod.


Yng Nghymru, mae 1 o bob 6 eiddo mewn perygl o lifogydd. Ydych chi'n gwybod a yw'ch eiddo chi mewn perygl?

Sut allaf i baratoi ar gyfer llifogydd?

Gwirio'r perygl trwy edrych ar ein map perygl llifogydd. Gallwch chi weld pa mor debygol yw llifogydd o afonydd neu'r môr trwy edrych ar ein map llifogydd. Yr wybodaeth ar y map yw'r un wybodaeth sydd ar gael i gwmnïau yswiriant.

Os ydych chi mewn perygl, mae sawl peth y gallwch chi eu gwneud i baratoi cyn i lifogydd ddigwydd.

 • Paratoi cynllun llifogydd ar sail un o'r templedi isod
 • Ymweld â'n tudalen Ymwybyddiaeth Llifogydd ar Facebook am ragor o wybodaeth i'ch helpu i baratoi ar gyfer llifogydd ac i oresgyn yr effeithiau
 • Ymweld â'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol; mae Tudalennau Glas yn gyfeiriadur annibynnol sy’n rhestru nwyddau a gwasanaethau diogelu rhag llifogydd
 • Deall ystyr codau llifogydd a beth i’w wneud os ydych chi’n derbyn un
 • Edrych i weld pa rybuddion llifogydd sydd ar waith ar hyn o bryd
 • Ymgofrestru ar gyfer rhybuddion llifogydd am ddim dros y ffôn, fel neges destun neu ar e-bost

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi am lunio cynllun llifogydd anfonwch neges e-bost atom ni.

Ymwybyddiaeth llifogydd

Mae ein Rhaglen Ymwybyddiaeth Llifogydd yn ceisio sicrhau bod cymunedau mewn perygl o lifogydd yn gwybod sut mae paratoi ac ymateb cyn, yn ystod, ac wedi llifogydd.

Sut y gellwch chi gymryd rhan

Defnyddiwch y dolenni hyn i weld sut allwch chi ddatblygu cynllun llifogydd i'ch cymuned chi a dod yn arweinydd cynllun llifogydd yn eich cymuned.

Ymwybyddiaeth llifogydd trwy addysg

Rydyn ni'n gweithio gydag ysgolion hefyd i ddatblygu cynlluniau llifogydd i ysgolion ac i godi ymwybyddiaeth o berygl llifogydd. Cewch ragor o wybodaeth am godi ymwybyddiaeth trwy addysg yma.

Cyngor i Ffermwyr ac Amaethwyr

Am gyngor ymarferol ac i weld pa gamau y gallwch chi eu cymryd i leihau effaith llifogydd ar eich fferm, lawrlwythwch ein Cyngor i Ffermwyr ac Amaethwyr.

Perchnogion safleoedd carafán a gwersylla

Am gyfarwyddyd ar baratoi'ch safle a diogelu'ch cwsmeriaid chi yn ystod llifogydd, lawrlwythwch ein canllawiau.

Yswiriant

Rydym wedi sefydlu ‘Flood Re’ er mwyn helpu teuluoedd mewn ardaloedd sydd mewn perygl o ddioddef o lifogydd  i ddod o hyd i yswiriant cartref fforddiadwy.

Mae yna dri cham hawdd i’w dilyn er mwyn gweld ag ydych yn gymwys ar gyfer Flood Re:

 1. Siaradwch â’ch yswiriwr presennol a gofyn iddynt a yw eich cartref yn gymwys ar gyfer Cynllun Flood Re
 2. Byddwch yn barod i chwilio am y fargen orau
 3. Cofiwch, fod dod o hyd i’r cyngor a chynhyrchion cywir yn bwysig

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Flood Re: http://www.floodre.co.uk/ 

Hefyd mae gan Fforwm Llifogydd Cenedlaethol tudalennau  Flood Re pwrpasol ar eu gwefan: http://www.nationalfloodforum.org.uk/flood-re/

Dywedwch wrth eich cwmni yswiriant am y perygl o lifogydd

Os yw’ch cwmni yswiriant yn gofyn am 'Gais yn Ymwneud ag Yswiriant' cysylltwch â’n Canolfan Gofal Cwsmeiriaid. Dylech chi gynnwys cyfeiriad llawn yr eiddo, rhif ffôn cyswllt, a map os yw’n bosibl. Bydd y tîm yn ymateb o fewn 20 diwrnod gwaith.

Mae'r Cais yn llythyr safonol sy’n helpu’ch cwmni yswiriant i benderfynu a yw am adnewyddu’ch yswiriant tŷ chi ynteu roi dyfynbris newydd ichi. Mae’n darparu gwybodaeth am:

 • a yw’ch eiddo o fewn neu’r tu allan i’r ardal lle mae perygl o lifogydd
 • a oes unrhyw amddiffynfeydd yn yr ardal, a’r safon o amddiffyniad y maen nhw’n ei darparu
 • pa mor debygol yw llifogydd, o ystyried unrhyw fesurau rheoli risg fel rhwystrau amddiffyn rhag llifogydd yn yr ardal
 • a oes unrhyw gynlluniau ar gyfer mesurau i reoli perygl llifogydd yn yr ardal

Mae'r Cais ar gael am ddim i’r cyhoedd. Bydd ceisiadau gan gwmni megis cyfreithiwr neu ddatblygwr yn costio £50 (ynghyd â TAW).

Adborth