Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Risg canolig o lifogydd o ddŵr wyneb

Ceir llifogydd o ddŵr wyneb pan na fydd dŵr glaw yn draenio ymaith trwy'r systemau draenio arferol neu pan na fydd yn treiddio i'r ddaear, ond yn hytrach yn gorwedd ar yr wyneb neu'n llifo drosto.

Mae'r graddliwio ar y map yn dangos y perygl o lifogydd o ddŵr wyneb yn yr ardal benodol hon.

Mae'r lleoliad rydych chi wedi'i ddethol mewn ardal sydd â siawns canolig o ddioddef o lifogydd o afonydd neu'r môr.

 

Beth y mae 'canolig’ yn ei olygu?

Mae canolig yn golygu bod siawns yr ardal hon, bob blwyddyn, o ddioddef o lifogydd rhwng 1 ym mhob 100 (1%) ac yn 1 ym mhob 30 (3.3.%).

Mae'n anodd rhagfynegi'r math yma o lifogydd, yn fwy felly na llifogydd o afon neu'r môr, gan ei bod yn anodd rhagweld faint yn union o law fydd yn disgyn mewn unrhyw storm, ac yn lle y bydd yn disgyn.

Mae hyn yn seiliedig ar yr wybodaeth orau sydd gennym, gwybodaeth fel lefelau’r tir a draeniad.

Beth yw Dyfnder Llifogydd?

Dyma ddyfnder amcangyfrifedig y llifddwr mewn metrau pan fo’r llifogydd yn ei anterth. Ceir 4 band

  • llai na 0.15m o ddyfnder
  • rhwng 0.15m a 0.30m o ddyfnder
  • rhwng 0.30m a 0.90m o ddyfnder
  • mwy na 0.9m o ddyfnder

Beth yw Cyflymder Llifogydd?

Dyma amcangyfrif o gyflymder neu fuanedd mwyaf y llifddwr pan fo’r llifogydd yn ei anterth. Mae ganddo 2 fand:

  • llai na 0.25 metr yr eiliad
  • mwy na 0.25metr yr eiliad

Beth yw Perygl Llifogydd?

Mae hwn yn fesur o berygl i bobl. Mae’n cael ei gyfrifo yn ôl amcangyfrifon o ddyfnder llifogydd, cyflymder llifogydd a gweddillion posibl yn y llifddwr. Ceir 4 band ar gyfer categoreiddio perygl llifogydd i bobl:

Isel – Ardal perygl llifogydd gyda dŵr bas yn llifo neu ferddwr dwfn.

Perygl i Rai – Ardal perygl llifogydd gyda dŵr dwfn neu ddŵr sy’n llifo’n gyflym. Perygl i blant, yr oedrannus a’r methedig. 

Perygl i’r Rhan Fwyaf o Bobl – Ardal perygl llifogydd gyda dŵr dwfn sy’n llifo’n gyflym. Perygl sylweddol i’r cyhoedd.

Perygl i Bawb – Ardal perygl llifogydd gyda dŵr dwfn iawn sy’n llifo’n gyflym. Perygl eithriadol sy’n cynnwys gwasanaethau brys.

 

Y tu allan i'r ardaloedd sydd wedi'u graddliwio ar y map, 'isel' yw'r risg o lifogydd

Mae'r graddliwio ar y map yn dangos y perygl o lifogydd o ddŵr wyneb. Mae yna siawns isel i bob ardal y tu allan i'r ardal sydd wedi'i graddliwio ddioddef o lifogydd o ddŵr wyneb.

 

Beth y mae 'isel' yn ei olygu?

Mae isel yn golygu bod gan yr ardal hon, bob blwyddyn, siawns o lai nag 1 ym mhob 1000 (0.1%) o ddioddef o lifogydd.

Mae'n anodd rhagfynegi'r math yma o lifogydd, yn fwy felly na llifogydd o afon neu'r môr, gan ei bod yn anodd rhagweld faint yn union o law fydd yn disgyn mewn unrhyw storm, ac yn lle y bydd yn disgyn.

Mae hyn yn seiliedig ar yr wybodaeth orau sydd gennym, gwybodaeth fel lefelau’r tir a draeniad.

Mae llifogydd yn dinistrio - byddwch yn barod

Peidiwch ag aros nes y bydd hi'n rhy hwyr. Byddwch yn barod ar gyfer llifogydd trwy ddilyn ychydig gamau syml i leihau eu heffaith ar eich cartref neu'ch busnes.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r map wedi'i gynhyrchu gan Cyfoeth Naturiol Cymru, ac yn defnyddio gwybodaeth gan yr Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol lle mae ar gael. Mae'r Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol yn gyfrifol am reoli'r perygl o lifogydd o ddŵr wyneb.

Os oes gennych gwestiynau am sut y cafodd y map ei gynhyrchu, ffoniwch Floodline ar 0345 988 1188.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut y mae dŵr wyneb yn cael ei reoli yn yr ardal hon, gallwch siarad â'ch Awdurdod Lleol.

Gallwch ddefnyddio'r wybodaeth yn yr ardal hon i weld yr ardaloedd a fyddai'n dioddef o lifogydd, a pha strydoedd a fyddai mewn perygl o lifogydd.

Gall yr ardal hon fod mewn perygl o fathau eraill o lifogydd.

I ddibenion Rheoliadau Perygl Llifogydd 2009 a Chyfarwyddeb 2007/60/EC yr UE ar asesu a rheoli'r peryglon o lifogydd, mae hwn yn Fap Risg Llifogydd.

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.