Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Sut i baratoi eich eiddo yn erbyn llifogydd

Dyma gyngor ymarferol ynghylch y camau y gallwch eu cymryd cyn, yn ystod ac ar ôl llifogydd. Gall y camau hyn helpu i leihau effaith llifogydd arnoch chi, eich teulu a’ch eiddo

Cyn llifogydd

Canfyddwch a ydych chi mewn perygl o ddioddef llifogydd

Yng Nghymru, mae tua un o bob chwe eiddo mewn perygl o ddioddef llifogydd, ac efallai nad yw llawer o’r bobl sy’n byw mewn ardaloedd perygl llifogydd hyd yn oed yn sylweddoli hyn.

Gallwch ganfod a yw’ch eiddo mewn perygl trwy:

 • Ffonio Floodline ar 0345 988 1188 

Canfyddwch a allwch dderbyn rhybudd

Os ydych yn byw neu’n gweithio mewn ardal perygl llifogydd, efallai y gallwch gofrestru i gael  hysbysiadau rhad ac am ddim ymlaen llaw ynghylch llifogydd dros y ffôn, trwy neges destun neu trwy e-bost gyda Gwasanaeth Uniongyrchol Llinell Rybuddion Llifogydd.

Cymerwch gamau ymarferol i baratoi

Mae nifer o gamau y gallwch eu cymryd i helpu i baratoi eich eiddo ar gyfer llifogydd. Bydd y rhain yn helpu i arbed amser ac arian yn ystod llifogydd, a gallant hefyd helpu i leihau effaith llifogydd ar eich eiddo.

Y cam cyntaf 

Crëwch gynllun llifogydd personol sy’n cynnwys gwybodaeth bwysig y byddai ei hangen arnoch adeg llifogydd - fel rhifau polisi yswiriant, lleoliadau’r prif gyflenwad nwy, trydan a dŵr, a manylion cyswllt ar gyfer pobl y gallai fod angen cysylltu â nhw adeg argyfwng.

Ar ôl ei gwblhau, dylech gadw eich cynllun llifogydd yn rhywle diogel a hawdd ei gyrraedd mewn ffolder sy’n atal dŵr.

Yr ail gam

Paratowch becyn llifogydd o eitemau hanfodol y byddai eu hangen arnoch yn ystod llifogydd, neu os bydd angen i chi adael eich eiddo.

Dylai eich pecyn llifogydd gynnwys eitemau fel copïau o ddogfennau yswiriant, tortsh a radio weindio, dillad cynnes sy’n atal dŵr, bwyd, dŵr potel a meddyginiaeth.

Cadwch eich pecyn llifogydd yn rhywle sy’n hawdd mynd ato os bydd llifogydd neu os bydd angen i chi adael eich eiddo.

Y trydydd cam

Arolygwch eich cartref i ganfod pa ffyrdd y gallai llifddwr ddod i mewn i’r eiddo ac ystyried ffyrdd atal hyn rhag digwydd yn ystod llifogydd.

Er enghraifft, ystyried cadw bagiau tywod a chynfasau plastig wrth law i roi o flaen y mynedfeydd i’ch eiddo. Gallech hefyd ystyried prynu byrddau llifogydd fel dull atal mwy parhaol.

Ymweld â'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol; mae Tudalennau Glas yn gyfeiriadur annibynnol sy’n rhestru nwyddau a gwasanaethau diogelu rhag llifogydd. 

Yn ystod llifogydd

Camau ymarferol i’w cymryd

 • Gweithredu eich cynllun llifogydd personol
 • Cau’r cyflenwadau nwy a dŵr a diffodd y cyflenwad trydan
 • Ffonio Floodline am yr wybodaeth ddiweddaraf ar gyfer eich ardal chi
 • Gwrando ar orsafoedd radio/teledu lleol am y newyddion diweddaraf am y llifogydd
 • Symud deunyddiau gwerthfawr, lluniau ac eitemau sentimental i fyny’r grisiau
 • Symud rygiau a dodrefn ysgafn i fyny’r grisiau i fan diogel
 • Taflu llenni dros y rheilen allan o gyrraedd y llifddwr
 • Er mwyn atal y llifddwr rhag dod i mewn i’ch cartref, rhowch blygiau yn y sinciau a rhowch eitemau trwm ar eu pennau; rhowch lieiniau neu glytiau i mewn i fewnbibellau dŵr a datgysylltwch unrhyw offer sy’n defnyddio dŵr, h.y. peiriant golchi dillad, er mwyn osgoi ymchwydd
 • Dewch o hyd i’ch pecyn llifogydd a pharatowch i symud eich teulu a’ch anifeiliaid anwes i fyny’r grisiau i fan diogel gyda ffordd i ddianc
 • Ceisiwch osgoi cysylltiad â llifddwr lle bo modd, gan y gall fod wedi’i halogi
 • Peidiwch â gadael eich cartref neu fynd i mewn i’r llifddwr heblaw y cewch gyfarwyddiadau uniongyrchol i wneud hynny gan y gwasanaethau brys. Gall llifddwr fod yn beryglus dros ben a gall guddio peryglon

Ar ôl llifogydd

Beth i’w wneud

 • Y peth cyntaf i’w wneud yw holi’r gwasanaethau brys a yw hi’n ddiogel i fynd i mewn i’ch eiddo
 • Cymerwch ofal wrth fynd i mewn i’ch eiddo, gall fod peryglon cudd a achoswyd gan y llifogydd, fel difrod strwythurol a halogiad
 • Cymerwch luniau o’r difrod i’ch eiddo
 • Cysylltwch â’ch cwmnïau yswiriant adeilad a chynnwys cyn gynted ag y bo modd er mwyn darganfod pa mor hir y byddant yn ei gymryd i’ch gweld chi
 • Gwiriwch a oes ganddyn nhw gwmni a fydd yn glanhau eich tŷ, neu a oes rhaid i chi wneud hyn eich hun
 • Gwiriwch gyda nhw cyn i chi daflu unrhyw eitemau wedi’u difrodi i ffwrdd

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Byddwch yn barod am llifogydd-Preswyl Cyngor helpu lleihau effaith llifogydd arnoch chi, eich teulu a’ch eiddo. PDF [76.9 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.