Adolygiad Llifogydd Arfordirol Cymru: Adroddiad Cynnydd Awst 2016

Cefndir

Yn dilyn stormydd arfordirol 2013-14, gofynnodd y Gweinidog Adnoddau Naturiol ar y pryd i CNC weithio gyda phartneriaid i gwblhau Adolygiad Llifogydd Arfordirol Cymru dau gam, gan ystyried yr effeithiau (Cam 1) a’r gwersi a ddysgwyd (Cam 2).

Esgorodd yr adolygiad ar 47 o argymhellion unigol ('Agymhellion Cam 2’), er mwyn helpu i gyflawni gwasanaeth rheoli llifogydd ac erydu arfordirol gwell i Gymru.

Tua diwedd 2014 datblygwyd cynllun cyflawni a oedd yn pennu sut y dylid gweithredu’r argymhellion. Pan gafodd y cynllun ei gyhoeddi ym mis Ionawr 2015, roedd y pum crgymhelliad canlynol eisoes wedi’u cwblhau:

  • Argymhellion 1 a 2 – Cyhoeddi Cynllun Cyflawni
  • Argymhelliad 9 – Gosod bwi tonnau newydd
  • Argymhelliad 10 – Ailfrandio’r gwasanaeth rhybuddion llifogydd er mwyn adlewyrchu CNC
  • Argymhelliad 36 – Tystiolaeth yr adroddiad newid amgylcheddol

Diweddariad cynnydd Awst 2016

Mae adroddiad cynnydd wedi’i lunio er mwyn nodi’r ymdrech a fuddsoddwyd wrth weithredu’r cynllun cyflawni yn ystod yr ugain mis yn dilyn ei gyhoeddi ym mis Ionawr 2015 hyd at ddiwedd mis Awst 2016.

Yn atodiad 1 yr adroddiad cynnydd ceir rhestr o 47 o argymhellion cam 2. Ar gyfer pob argymhelliad yn ei dro, mae’r adroddiad cynnydd yn ystyried y canlynol:

  • Pwy sydd wedi arwain ar gyflawni’r argymhelliad
  • A yw’r aArgymhelliad wedi’i gwblhau erbyn diwedd mis Awst 2016; ac os felly, erbyn pryd
  • Crynodeb o sut y gweithredwyd yr argymhelliad

Erbyn diwedd mis Awst 2016, roedd 40 o argymhellion wedi’u cwblhau ac mae 7 ar y gweill (gyda chryn gynnydd wedi’i wneud ers gaeaf 2013/14).

Beth ydym ni wedi’i gyflawni hyd yn hyn?

O’r 40 argymhelliad a gwblhawyd, mae’r sector rheoli perygl arfordirol yng Nghymru eisoes yn elwa ar welliannau go iawn, gan gynnwys:

  • Rydym wedi gwella’r wybodaeth rhagolygon llifogydd tymor hwy, lleol sydd ar gael i bartneriaid proffesiynol, yn ôl y galw
  • Rydym wedi diwygio 40 o derfynau rhybuddion llifogydd ac ardaloedd rhybuddion llifogydd, yn dilyn stormydd arfordirol Rhagfyr 2013 ac Ionawr 2014
  • Rydym wedi cyflwyno rhaglen o gyrsiau hyfforddi rheoli perygl arfordirol i 90 o staff Awdurdodau Rheoli Peryglon yng Nghymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Llywodraeth Cymru yn ystod Gwanwyn 2016

Gwybodaeth ategol

Mae nifer o atodiadau i’w cael isod, fel dogfennau ar wahân. Mae’r rhain yn cynnwys gwybodaeth fanwl ac ategol yn ymwneud ag Adroddiad Cynnydd Awst 2016.

Mae hyperddolenni’n ymwneud ag adroddiadau a luniwyd yn allanol wedi’u cynnwys ar dudalen crynhoi Argymhellion gyfatebol yr Adroddiad Cynnydd hwn.

Rhestr yn Atodiad yr Adroddiad Cynnydd:

Adroddiad Prosiect 1 – Argymhelliad 7

Adroddiad Prosiect 2 – Argymhellion 11 a 12

Adroddiad Prosiect 3 – Argymhellion 13, 14, 15, 16 ac 17

Adroddiad Prosiect 4 – Argymhelliad 19

Adroddiad Prosiect 5 – Argymhellion 25 a 26

Adroddiad Prosiect 6 – Argymhellion 31 a 32

Adroddiad Prosiect 7a – Argymhelliad 37

Adroddiad Prosiect 7b – Argymhelliad 38

Adroddiad Prosiect 8 – Argymhelliad 39

*Adroddiad Prosiect 10 – Argymhellion 18, 43, 44, 45, 46 a 47

*Nid cheir Adroddiad Prosiect 9 ar gyfer Argymhellion 41 a 42 oherwydd natur hirdymor a pharhaus Argymhelliad 41. Mae’r tudalennau crynhoi priodol yn yr Adroddiad Cynnydd yn cydnabod y cynnydd hyd yn hyn a’r cyhoeddiadau allanol cysylltiedig.

Diweddarwyd ddiwethaf