Cafodd y prosiect hwn, Astudiaeth Beilot Cymunedau Cynaliadwy Cymru, ei gomisiynu er mwyn ymdrin â’r sialensiau, y cyfyngiadau a’r argymhellion yn adolygiad annibynnol 2016 o Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru. Bu’n profi dull newydd a ddatblygwyd fel rhan o brosiect ‘Flood Resilience Community Pathfinder’ (FRCP) Defra yn Lloegr.

Y bwriad yw y bydd y prosiect yn cynnig tystiolaeth ar gyfer:

  1. Deall dull gwahanol – a ddefnyddiwyd yn llwyddiannus mewn mannau eraill yn y DU
  2. Datblygu gwaith yng Nghymru yn y dyfodol

Prif nodau’r astudiaeth oedd:

  • Profi dull prosiect Pathfinder o safbwynt ymgysylltu â chymunedau yng Nghymru ac asesu ei effeithiolrwydd dros gyfod byr
  • Cynnig gwerthusiad a oedd yn cynnwys adborth uniongyrchol gan gymunedau ac unigolion oddi mewn i ardaloedd y prosiect. Roedd hyn yn cynnwys eu canfyddiad cychwynnol o gydnerthedd cymunedol gwell ynghyd â barn plant a phobl ifanc
  • Cyflwyno argymhellion yn ymwneud â dulliau a ffefrir, gan gymharu dull presennol Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru o ymdrin â model Pathfinder, ac unrhyw fodelau perthnasol eraill
  • Cyflwyno argymhellion sy’n cyfarwyddo’r modd y cyflawnir y gwaith yn yr hirdymor, gan ganolbwyntio’n benodol ar y dulliau sydd fwyaf effeithiol o ran sicrhau cynaliadwyedd hirdymor

Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau'r camau gweithredu ymarferol gan y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol i ymgysylltu â thair cymuned yng Nghymru a gwerthuso'r rhaglen waith a arweinir gan Collingwood Environmental Planning.

Os hoffech gael copi llawn o’r adroddiad, neu os oes gennych ymholiadau neu sylwadau, anfonwch e-bost atom yn uniongyrchol: floodawareness.wales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddarwyd ddiwethaf