Ymweld â'n safleoedd yn ystod pandemig y coronafeirws

Sut i gynllunio ar gyfer ymweliad diogel a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch yn cyrraedd

Diweddariad diwethaf: 30 Medi 2020

Beth sydd ar agor a beth sydd ar gau

Mae meysydd parcio, y llwybrau, yr ardaloedd chwarae a mwyafrif y toiledau yn ein coetiroedd a'n gwarchodfeydd natur ar agor.

Mae adeiladau ein canolfannau ymwelwyr, caffis a rhai cyfleusterau ymwelwyr yn dal i fod ar gau am y tro.

Cynlluniwch ymlaen llaw – ewch i dudalen we’r lleoliad y byddwch yn ymweld ag ef, i gael y wybodaeth leol ddiweddaraf.

Cyfnod clo lleol

Mae cyfyngiadau coronafeirws lleol mewn rym ar draws rhai awdurdodau lleol yng Nghymru er mwyn ddiogelu iechyd pobl ac i leihau lledaeniad coronafeirws.

Bydd ein safleodd yn yr ardaloedd yma yn aros ar agor ond ni ddylai ymwelwyr deithio o du allan i'r sir i’w hymweld.

Bydd y cyfyngiadau lleol newydd yn cael eu hadolygu'n rheolaidd gan Lywodraeth Cymru.

Safleoedd ar gau oherwydd gwaith coedwigaeth

Mae’r meysydd parcio, llwybrau a'r holl gyfleusterau ar gau yn y mannau hyn oherwydd gwaith coedwigaeth parhaus:

Ymweld â'n safleoedd yn ddiogel

Cynlluniwch ymlaen llaw

Parciwch yn gyfrifol

  • Parchwch y gymuned leol drwy barcio'n gyfrifol mewn meysydd parcio dynodedig - peidiwch â pharcio ar ymylon ffyrdd na rhwystro llwybrau / ffyrdd mynediad brys.
  • Mae taliadau parcio yn rhai o'n meysydd parcio - mae rhai peiriannau talu a bariau’n gofyn am yr arian cywir ac nid ydynt yn derbyn cardiau.

Cadwch draw oddi wrth eraill

  • Gwnewch bob ymdrech i gynnal y pellter cymdeithasol gofynnol ar ein llwybrau.
  • Mae angen ichi wisgo masg wrth fynd i mewn i un o’n hadeiladau.

Byddwch yn amyneddgar ac yn barchus

  • Dilynwch y canllawiau a'r arwyddion ar ein safleoedd, a fydd yn eich helpu i fwynhau eich ymweliad yn ddiogel.
  • Os yw eich cyrchfan yn rhy brysur pan fyddwch yn cyrraedd, dylech fod â 'chynllun B' yn barod, a rhoi cynnig ar gyrchfan arall.

Troediwch yn ysgafn

  • Parchwch yr amgylchedd a'r bywyd gwyllt o'ch cwmpas.
  • Cadwch eich llygaid yn agored am unrhyw arwyddion dros dro ar ein safleoedd – eu nod yw helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dilynwch y Cod Cefn Gwlad

  • Cadwch at lwybrau, cadwch gŵn dan reolaeth, ewch â’ch sbwriel adref, gadewch gatiau fel yr oeddent pan ddaethoch ar eu traws, a pheidiwch â blocio mynedfeydd neu byrth.