Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Bywyd gwyllt uwchlaw ac islaw’r tonnau

Patrick Lindley

Croeso i fyd morol yn llawn hud!

Gydag oddeutu 2,750 cilometr (1,700 milltir) o arfordir o amgylch Cymru, mae ein moroedd yn gartref perffaith i fywyd gwyllt y môr, fel morloi, dolffiniaid, llamidyddion, morgwn a slefrod môr.

Caiff yr amrywiaeth o dirweddau yng Nghymru ei adlewyrchu dan y dŵr, o riffiau creigiog serth ar yr arfordir agored i welyâu gwellt y gamlas mewn baeau cysgodol bas.

Uwchlaw’r glannau, mae ein clogwyni a’n hynysoedd yn gartref i nythfeydd rhyngwladol bwysig o adar môr, gan gynnwys adar drycin Manaw, palod a huganod.

Mae 2018 yn Flwyddyn y Môr yng Nghymru ac rydym yn arddangos rhywogaeth forol wahanol bob wythnos yn ystod y flwyddyn arbennig hon.

Anemoniau gemog

Gall Anemoniau gemog atgynhyrchu mewn ffordd ddiddorol.

Gallant rannu eu hunain yn ddau, sy’n arwain at ardaloedd o glystyrau bach iawn o anemoniau lliwgar yn ffurfio ar greigiau.

Maent yn anifeiliaid lliwgar rhyfeddol. 

Gallant fod yn binc, porffor, gwyrdd, oren neu frown, ac mae ganddynt bêl fach ar un pen o’u tentaclau syn edrych fel gem ddisglair.  

Wrachen resog

Mae’r wrachen resog yn un o’n pysgod mwyaf lliwgar, gyda marciau oren a glas trawiadol fyddai ddim yn edrych allan o le mewn dyfroedd trofannol.

Ond hefyd mae ganddynt nodwedd hynod arall.

Y wrachen resog yw un o’r ychydig bysgod a all newid eu rhyw ( maent yn ‘protogymous hermaphrodites’).

Maent yn cael eu geni’n fenywaidd, ond yn troi’n wryw os yw’r gwryw cryfaf yn diflannu.

Cimwch coch 

Mae'r cimwch coch hefyd yn cael ei alw’n cimwch yr afon a chimwch Mair. 

Daw’r enw 'cimwch Mair' o’r pigau miniog sy’n gorchuddio eu cregyn oren-brown trwm.  

Mae ganddynt ddau antena hir, sy’n cael eu defnyddio i ymladd a dau antennyn llai, sy'n organau synhwyrau ac yn datgelu cemegau a symudiadau yn y dŵr.

Arferai cimychiaid coch fod yn gyffredin ar ein riffiau creigiog ond ers yr 80au maent wedi prinhau.

Maent wedi’u rhestru fel rhywogaeth bwysig iawn gan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, ac eto maent yn parhau i fod heb unrhyw amddiffyniad cyfreithiol ac eithrio maint glanio lleiaf.

Cofiwch holi bob amser o ble y daeth y pysgod sydd ar fwydlenni tai bwyta i sicrhau fod y ffynhonnell yn gynaliadwy.

Dysgwch fwy am Gimychiaid Coch

Llygad maharen

Peidiwch ag anwybyddu’r llygad maharen sydd i’w weld ar ein glannau creigiog.

Oeddech chi’n gwybod fod ganddo ffordd glyfar o amddiffyn ei hun rhag yr elfennau?

Mae’r llygad maharen bob amser yn dychwelyd at yr un man ar ôl bwydo - gelwir hyn yn 'craith gartref.'

Mae ei gragen yn siâp pyramid yn debyg iawn i amlinell y graig 'craith gartref', gan ganiatáu iddo ddal yn sownd gyda’i draed cyhyrol a gwneud sêl dynn yn erbyn y tonnau cryfion a’r aer sy’n sychu.

Pan fydd y llanw yn mynd allan, mae’r llygad maharen yn symud o gwmpas i fwydo, gan grafu ffilmiau o wymon oddi ar arwynebau’r creigiau gyda'i 'ysgrafell' - tafod fel rhuban gyda rhesi o ddannedd. 

Yna mae'n mynd adref i oroesi hyrddiad arall!

Chwistrell serennog

Erioed wedi meddwl sut cafodd y chwistrell serennog ei enw?

Mae pob chwistrell serennog mewn gwirionedd yn gytref o nifer o unigolion lliwgar bach o’r enw söoidau, sy’n dod at ei gilydd i ffurfio clystyrau hirgrwn cylchol neu siâp seren o fewn matrics clir a cnawdog.

Gall y clystyrau hyn edrych fel sêr lliwgar yn tyfu ar greigiau a gwymon.

Ond beth am y 'chwistrell’?

Mae’r dŵr mae pob söoid yn pwmpio drwy ei gorff wrth hidlo allan gronynnau bwyd yn cael ei ryddhau i’r gofod cyffredin o fewn y matrics, lle mae’n gadael-neu’n chwistrelli -allan o’r gytref.

Dolffin trwyn potel

Mae siarad yn helpu dolffiniaid trwyn potel i ddal eu prae.

Maent yn hela mewn grwpiau bach, gan alw ar ei gilydd i gydlynu eu symudiadau.

Maent yn bwydo ar bysgod sy’n doreithiog yn lleol a gallant fwyta tua 5% o bwysau eu corff bob diwrnod.

Mae siâp eu dannedd yn arbennig o dda am ddal pysgod llithrig, gyda rhesi pleth o begiau pigfain.

Yn aml, gallwch weld heidiau o ddolffiniaid oddi ar arfordir Cymru, yn enwedig yn Ardal Cadwraeth Arbennig Bae Ceredigion.

Morlo llwyd

Morloi llwyd yw ysglyfaethwyr mwyaf Prydain.

Gall y rhai gwrywaidd bwyso 230 kg – hanner yr hyn y mae piano cyngerdd yn ei bwyso – gan fwyta 5 kg o bysgod y dydd.

Er eu bod fel arfer yn bwydo mewn dyfroedd bas gallant blymio hyd at 70 metr ac aros dan y dŵr am chwe munud ar y tro.

Gallwch weld morloi llwyd ar hyd arfordir Cymru drwy’r flwyddyn, ond yn enwedig yn yr hydref pan ddônt ar y lan i eni eu morloi bach ar y traethau anghysbell ger Parth Cadwraeth Morol Sgomer.

Môr-wiail

Wyddech chi fod gennym goedwigoedd tanfor yng Nghymru?

Mae coedwigoedd trwchus o fôr-wiail mawr brown yn tyfu yn nyfroedd bas arfordir Cymru gyfan.

O dan ganopi’r goedwig hon, mae bywyd yn ffynnu, gyda mwy na 250 o rywogaethau wedi eu cofnodi’n byw yno.

Mae’r coedwigoedd môr-wiail sydd wedi eu hangori’n gadarn ar y creigiau yn creu rhwydwaith o gilfachau sy’n gartrefi delfrydol i bysgod, crancod, sêr môr a môr ddraenogod.  Ar y ‘boncyffion’ hyn (a elwir yn ‘goesynnau’) ceir cytrefi o sbyngau, môr-binwydd a matiau môr.

Môr-wyntyll pinc

A yw cwrel yn tyfu yng Nghymru? Ydi, mae’n tyfu yma!

Cwrel meddal canghennog yw môr-wyntyllau pinc (Eunicella verrucosa) ac maent i’w canfod ym Mharth Cadwraeth Morol Sgomer (MCZ).

Hwn yw eu cadarnle mwyaf gogleddol - maent i’w cael hefyd yn Affrica ac ym Môr y Canoldir.

Mae gan fôr-wyntyllau pinc (a elwir hefyd yn octocorallia) adeiladwaith tebyg i goeden sydd wedi ei gysylltu’n gadarn â chraig.

Mae eu canghennau wedi’u gorchuddio â pholypiaid mân tebyg i anemonïau sy’n dal bwyd yn y dŵr. Maent yn tyfu yn araf iawn cyn belled â hyn i’r gogledd, ac mae llawer yn Mharth Cadwraeth Morol Sgomer yn 50-100 oed.

Môr-ddraenog

Beth yw’r tebygrwydd rhwng môr-ddraenogiaid a chwningod? Mae’r naill a’r llall yn borwyr.

Gelwir môr-ddraeniogiaid yn gwningod y byd morol oherwydd dyma’r porwyr pwysicaf ar arwyneb creigiau o dan y dŵr.

Mae môr-ddraenogiaid yn hanfodol ar gyfer cynnal bioamrywiaeth.

Drwy sugno arwynebau creigiau’n lân wrth fwydo ar wymon a chreaduriaid sy’n clystyru i ffurfio cramen, maent yn gwneud lle i larfâu gwahanol rywogaethau setlo ar y graig ac, o ganlyniad, yn annog amrywiaeth o rywogaethau.

 

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.