Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Deg llwybr cerdded gorau’r gaeaf

Lapiwch yn gynnes rhag yr oerfel ar gyfer antur aeafol a dewiswch un o’r llwybrau hyn drwy goedwig neu Warchodfa Natur Genedlaethol

Dau gerddwr Cwm Glas Crafnant

Rydym ni wedi dewis y deg llwybr hyn am eu bod ar eu gorau ar ddiwrnod clir a braf o aeaf.

Dringwch i’r entrychion i gael cip ar fynyddoedd dan eira neu darganfyddwch chwedl Sant Ffolant Cymru ar lan y môr.

Mae’r llwybrau’n cynnwys dwy daith ar gyfer pob gallu a sawl llwybr sy’n fyrrach ac yn addas i deuluoedd â phlant bach.

Cynllunio eich taith

 • Gallwch lawr lwytho unrhyw un o’r llwybrau yn rhad ac am ddim ar eich dyfais Apple neu Android o Viewranger. (Rydym yn argymell eich bod yn lawrlwytho’r llwybrau a mapiau cyn gadael cartref er mwyn i chi eu defnyddio heb angen signal ffôn symudol)
 • Mae’r ap PlacesToGo yn dangos i ble allwch chi fynd a’r hyn y gallwch ei wneud yn fforestydd cyhoeddus a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol Cymru. Mae ap PlaceTales yn cynnwys llwybrau sain a chwedlau i ddod â’r mannau hyn yn fyw. Dysgwch sut i lawrlwytho’r apiau rhad ac am ddim hyn ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru cyn i chi gychwyn ar eich taith
 • Mae Traveline Cymru’n siop un stop ar gyfer gwybodaeth teithio ar fysiau lleol a mawr a’r trên yng Nghymru. Fe ddewch o hyd i’r holl wybodaeth sydd ei angen arnoch am drafnidiaeth gyhoeddus yn un lle ar wefan Traveline Cymru

Mwynhau eich ymweliad

Mae’r Cod Cefn Gwlad yn eich helpu i barchu, gwarchod a mwynhau cefn gwlad, gan eich galluogi i gael y pleser mwyaf o’ch ymweliad.

Mae’n darparu gwybodaeth ddefnyddiol am:

 • Paratoi ar gyfer eich taith
 • Cadw eich hun ac eraill yn ddiogel
 • Sicrhau bod cefn gwlad yn aros yn lle hardd y gall pawb ei fwynhau

Dewis eich llwybr

Llwybr 1: Llwybr Ceunant Ystwyth, Ystâd Hafod, Canolbarth Cymru

Dilynwch ôl troed y twristiaid cynnar oedd yn chwilio am ‘natur wyllt’ ar Ystâd Hafod, sydd wedi’i chuddio mewn cwm diarffordd ger Aberystwyth. Mae Llwybr Ceunant Ystwyth yn daith syfrdanol o hardd ar unrhyw adeg o’r flwyddyn, ond mae hi’n dipyn mwy cyffrous croesi’r bont gadwyn sigledig yn ystod y gaeaf, pan fydd yr afon yn ei llif. Os hoffech archwilio mwy ar y dirwedd hanesyddol hon, dewiswch un o’r pedwar llwybr arall a farciwyd yn yr ardal, sy’n cynnwys rhaeadrau, pontydd unigryw a golygfeydd syfrdanol.

 • Hyd: 1 milltir (1.5 cilometr)
 • Tir dan draed: Mae pob un o’r llwybrau’n waith caled sy’n cynnwys llawer o ddringo a disgyn ar hyd y ffordd. Mae gan rai gwymp serth wrth ochr y llwybr, a cheir pontydd i’w croesi ar eraill. Marciwyd y llwybrau a cheir gwybodaeth yn y safle sy’n cynnwys rhagor o fanylion
 • Addas ar gyfer: Cerddwyr
 • Dechrau a gorffen: Maes parcio Ystâd Hafod
 • Cyrraedd yno: Mae Ystâd Hafod ddeuddeg milltir i’r de-ddwyrain o Aberystwyth, ar y B4574. Mae’r orsaf drenau agosaf yn Aberystwyth

Dysgu mwy

Llwybr 2: Llwybr Cylchol Tŵr y Jiwbilî, Coed Moel Famau, Gogledd-ddwyrain Cymru

Jubilee Tower Circular at Coed Moel FamauCynheswch drwy ddringo llwybr serth ond cyson i ben Moel Famau a Thŵr y Jiwbilî. Mae’r golygfeydd o’r copa ar draws gogledd Cymru’n arbennig o drawiadol yn y gaeaf, yn enwedig ar ôl ychydig o eira neu rew. Mae’r llwybr a farciwyd yn dychwelyd i’r maes parcio drwy goedwig gymysg a chefn gwlad agored. Moel Famau yw’r copa uchaf yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd. Dysgwch ragor am yr ardal ym Mharc Gwledig Loggerheads, sydd gerllaw.

 • Hyd: 3.5 milltir (5.5. cilometr)
 • Addas ar gyfer: Cerddwyr
 • Dechrau a gorffen: Maes parcio Coed Moel Famau
 • Cyrraedd yno: Mae maes parcio Coed Moel Famau dair milltir i’r de-orllewin o’r Wyddgrug, wedi’i arwyddo oddi ar yr A494. Codir tâl am barcio. Gellir cael trwydded barcio flynyddol ar gyfer sawl un o feysydd parcio Bryniau Clwyd. Mae’r orsaf drenau agosaf ym Mwcle

Dysgu mwy

Llwybr 3: Taith Gerdded Ystagbwll, Ystagbwll, Gorllewin Cymru

View of the icy river at Stackpole - credit Mike May National TrustMae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ystagbwlch yn le gwych i weld adar sy’n gaeafu ac adar y môr megis huganod a brain coesgoch gan fod yno llawer o gynefinoedd gwahanol mewn ardal gymharol fach. Mae llwybr cerdded Ystagbwlch yn cychwyn yng nghysgod coediog yng nghyffiniau Llynnoedd Bosherton ble fyddwch yn dod o hyd i wahanol rywogaethau o hwyaidcyn cychwyn i Gei Ystagbwll. Yna mae’r daith yn dilyn Llwybr Arfordir Sir Benfro ar hyd pennau clogwyni calchfaen gwyntog i un o draethau gorau’r ardal yn Ne Aberllydan, cyn dychwelyd i dirlun cymedrol Bosherton gyda’i pyllai lili 19eg Canrif. Os fyddwch yn ymweld â ni yn ystod penwythnos gaeaf, gallwch fwynhau lluniaeth yn ystafell de, Cei Ystagbwll.

 • Hyd: 5 milltir
 • Tir dan draed: Mae’n amrywio o lwybr glan llyn hygyrch o amgylch Llynnoedd Bosherston i dir mwy heriol ac ymdonnog ar hyd Llwybr Arfordir Sir Benfro
 • Addas ar gyfer: Cerddwyr
 • Dechrau a gorffen: Maes parcio Ymddiriedolaeth Genedlaethol Bosherston. Mae yna feysydd parcio eraill ar ystâd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 • Cyrraedd yno: Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ystagbwll a Bosherston pum milltir i’r de o Benfro. Y brif ffordd o gyrraedd yno yw oddi ar y B4319, Penfro i Gastellmartin. Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sydd berchen ac yn rhedeg y meysydd parcio, a chodir tâl am barcio. Yr orsaf agosaf yw Penfro a cheir arosfeydd bws yn Bosherston, Cei Ystagbwll ac Aberllydan

Dysgu mwy

Llwybr 4: Llwybr Pob-gallu Sychryd, Craig Dinas, De-ddwyrain Cymru

Dinas RockOs ydych chi’n defnyddio cadair olwyn neu’n gwthio bygi babi, dyma lwybr ardderchog er mwyn mwynhau golygfeydd trawiadol. Mae’r llwybr yn nadreddu drwy geunant coediog ar lan yr afon hyd at raeadrau Sgydau Sychryd sy’n taranu o ddŵr yn ystod misoedd y gaeaf. Ceir golygfeydd pellach ar draws yr afon i gyfeiriad ffurfiant carreg galch rhyfeddol o’r enw Bwa Maen. Mae’r llwybr ynghanol Gwlad y Rhaeadrau a does unman arall yng Nghymru ble cewch chi gynifer o raeadrau syfrdanol mewn ardal mor fach.

 • Hyd: 0.5 milltir (0.75 cilometr)
 • Tir dan draed: Graean a phridd wedi’u gwasgu yw’r llwybr yn bennaf, a gall fod yn fwdlyd
 • Addas ar gyfer: Cerddwyr a chadeiriau olwyn a bygis cryf
 • Dechrau a gorffen: Maes parcio Craig Dinas
 • Cyrraedd yno: Mae maes parcio Craig Dinas dair milltir ar ddeg i’r gogledd-ddwyrain o Gastell-nedd, oddi ar yr A465. Dilynwch yr A465 gan adael ar gyffordd Onllwyn ar gyfer Glyn-nedd. Ar ddiwedd y ffordd ymadael, dilynwch arwyddion Pontneddfechan a’r Ganolfan Rhaeadrau ar y B4242. Dilynwch arwyddion y rhaeadrau drwy bentref Pontneddfechan. Ewch i’r dde ger y dafarn, ac ymlaen am un cilometr. Mae’r maes parcio y tu hwnt i’r man troi bysiau ar draws y bont dros yr afon. Gall y maes parcio fod yn brysur iawn weithiau, am fod hon yn ardal boblogaidd gan ganolfannau awyr-agored

Dysgu mwy

Llwybr 5: Llwybr Pont Llogel, Coedwig Dyfnant, Canolbarth Cymru

Pont Llogel trail through the forestOs ydych chi wedi addunedu i gerdded llwybr pellter hir yn y Flwyddyn Newydd, dyma gyfle i gael blas ar un o dri Llwybr Cenedlaethol yng Nghymru. Mae llwybr glan yr afon Pont Llogel yn dilyn rhan o Lwybr Glyndŵr ar ymyl Coedwig Dyfnant. Enwir y llwybr cenedlaethol ar ôl Owain Glyndŵr, y tywysog a ymladdodd i gael annibyniaeth i Gymru ac a arferai farchogaeth drwy’r bryniau tonnog a’r dyffrynnoedd ffrwythlon hyn. Erbyn heddiw, mae Coedwig Dyfnant yn enwog am y Llwybrau Enfys sy’n cynnig cyfleusterau ar gyfer marchogion cyfoes a gyrwyr coetshys.

 • Hyd: 1 milltir (1.6 cilometr)
 • Tir dan draed: Mae Llwybr Pont Llogel yn llwybr cysgodol a farciwyd ar hyd glan yr afon. Gallwch ddychwelyd yn ôl yr un ffordd neu ddefnyddio llwybr lefel uchel i ddod yn ôl os nad ydych yn malio am ddarnau serth a llawer o risiau
 • Addas ar gyfer: Cerddwyr
 • Dechrau a gorffen: Maes parcio Pont Llogel
 • Cyrraedd yno: Mae Pont Llogel tua ugain milltir i’r gorllewin o’r Trallwng. Ewch ar yr A458 o’r Trallwng i gyfeiriad Dolgellau a throwch ar i’r B4395 yn Llangadfan tuag at Lyn Efyrnwy. Ar ôl rhyw dair milltir, fe ddowch i bentref bach Pont Llogel ac mae’r maes parcio ar y dde dros y bont

Dysgu mwy

Llwybr 6: Llwybr Sant, Traeth a Thonnau, Niwbwrch, Gogledd-orllewin Cymru

Ynys LlanddwynDysgwch am chwedl Sant Ffolant Cymru ar lwybr rhamantus yn Ynys Môn. Mae’r Llwybr Sant, Traeth a Thonnau’n dilyn llwybrau drwy goedwig cyn anelu am Ynys Llanddwyn enwog, rhan o system twyni arfordirol ysblennydd Cwningar Niwbwrch a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Llanddwyn. Dywedir i Dwynwen, santes cariadon Cymru, encilio yma yn y bumed ganrif i fyw bywyd meudwy ar ôl iddi gwympo mewn cariad, er bod ei thad wedi trefnu iddi briodi rhywun arall.

 • Hyd: 5 milltir (7 cilometr)
 • Tir dan draed: Gall Ynys Llanddwyn gael ei gwahanu o’r tir mawr ar lanw uchel (dilynwch yr arwydd dargyfeirio yn ystod llanw uchel) ac mae’r tir dan draed yn greigiog gyda glaswelltir anwastad. Mae gweddill y llwybr ar hyd llwybrau yn y goedwig a thwyni tywod meddal
 • Addas ar gyfer: Cerddwyr. Gellir cael mynediad i rai rhannau gyda bygis a chadeiriau olwyn cryf
 • Dechrau a gorffen: maes parcio traeth Niwbwrch
 • Cyrraedd yno: Rydych yn cyrraedd pentref Niwbwrch ar yr A4080. O ganol y pentref, ewch ar hyd y lôn fach gyferbyn â’r Swyddfa Bost i lawr i faes parcio traeth Niwbwrch, a’r arwydd am Landdwyn. Dilynwch y ffordd hon nes i chi ddod i rwystr (ble bydd angen i chi dalu’r tâl parcio o £4) ac yna dilynwch y ffordd i lawr i faes parcio’r traeth

Dysgu mwy

Llwybr 7: Llwybr Mynydd Penrhos, Parc Coedwig Coed y Brenin, Gogledd-orllewin Cymru

View of the forest Penrhos Mountain TrailDilynwch y marcwyr llwybr gwyrdd drwy’r goedwig ac i fyny’r bryn i gyrraedd copa grugog ac eithinog mynydd Penrhos. Eich gwobr am y gwaith caled o ddringo i’r pen fydd golygfeydd godidog ar draws copaon gwynion Parc Cenedlaethol Eryri. Mae’r llwybr cylchol hwn yn dychwelyd i’r maes parcio sydd yn siwrnai fer mewn car o Ganolfan Ymwelwyr Coed y Brenin, ble gallwch gynhesu yn y caffi.

 • Hyd: 3 milltir (4.5 cilometr)
 • Tir dan draed: Dyma lwybr caled sy’n dilyn sawl llwybr serth ar arwyneb garw ac anwastad
 • Addas ar gyfer: Cerddwyr
 • Dechrau a gorffen: Maes parcio Ty’n y Groes  
 • Cyrraedd yno: Ceir arwyddion ar gyfer maes parcio Ty’n y Groes oddi ar yr A470 ger pentref Ganllwyd

Dysgu mwy

Llwybr 8: Llwybr Mwynwyr, Parc Coedwig Gwydir, Gogledd-orllewin Cymru

Dau gerddwr yn Hafna

Mae pentref tlws Betws-y-Coed ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn gyrchfan boblogaidd i ymwelwyr heddiw ond, yn ôl ar ddiwedd y 19eg ganrif, y gwaith cloddio plwm a sinc oedd prif nodwedd yr ardal. Ceisiwch ymweld â’r ardal yn ystod misoedd tawelach y gaeaf a darganfod hanes y dirwedd ddiwydiannol hon. Wrth iddo ddolennu drwy Goedwig Gwydir mae Llwybr y Mwynwyr yn eich tywys drwy sawl gwahanol bwll, pob un â’i stori ei hun. Byddwch yn mynd heibio sianeli, siafftiau caeedig a mynedfeydd twneli yn ogystal ag olion hen felinau a fu’n segur ers blynyddoedd. Ar ôl ichi gael eich siâr o hanes, mae digon o gaffis a thafarndai ym Metws-y-Coed i gael paned i gynhesu’r gallon. 

 • Hyd: 2 milltir (3.6 cilometr)
 • Tir dan draed: Mae’r rhan fwyaf o’r llwybr hwn yn dilyn ffyrdd y goedwig a llwybrau cul a geirwon, gyda rhywfaint o rannau serth a grisiau
 • Addas ar gyfer: Cerddwyr
 • Dechrau a gorffen: Maes parcio Hafna
 • Cyrraedd yno: Mae Hafna 1.5 milltir i'r gorllewin o Lanrwst. O'r B5106 yng Nghastell Gwydir, cymerwch y ffordd fach i mewn i'r goedwig, ag arwydd i Eirionnydd

Dysgu mwy

Llwybr 9: Llwybr Pob-gallu Afon Irfon, Coedwig Irfon, Canolbarth Cymru

View of the forest on the Afon Irfon All-ability WalkMae’r llwybr penodedig, gwastad, hwn yn dilyn taith Afon Irfon ar ran o’i thaith o Fynyddoedd Cambria i ymuno ag Afon Gwy yn Llanfair-ym-muallt. Gallwch ymarfer mwy nag un o’ch synhwyrau yma: bydd y golygfeydd hyfryd yn llenwi eich llygaid i bob cyfeiriad; bydd tincial yr afon yn llenwi eich clustiau ar hyd y llwybr mynediad hawdd hwn; a bydd eich trwyn yn llawn o arogl sbriws y coedwigoedd pinwydd  sydd o’ch cwmpas. Dim ond ychydig filltiroedd o Lanwrtyd y mae’r llwybr, tref sy’n honni mai hi yw’r lleiaf ym Mhrydain, ond ceir yma ddigon o dafarndai a chaffis i gynhesu ar ôl eich taith.

 • Hyd: tri chwarter milltir (1.2 cilometr)
 • Tir dan draed: Mae Llwybr Afon Irfon yn llwybr hawdd, gwastad heb ddim grisiau sy’n addas i bawb. Ceir nifer o seddau ar hyd y ffordd ac mae’r llwybr yn dychwelyd i’r maes parcio ar hyd yr un llwybr. Gall cerddwyr ddewis dilyn llwybr cylchol sy’n filltir o hyd ac sy’n gadael y llwybr wyneb caled ac yn dringo llethr cymedrol i ffwrdd o’r afon ac yna dychwelyd i’r maes parcio ar hyd ffordd dawel drwy’r goedwig
 • Addas ar gyfer: Cerddwyr, cadeiriau olwyn a bygis
 • Dechrau a gorffen: Maes parcio Pwll Bo
 • Cyrraedd yno: Mae maes parcio Pwll Bo dair milltir i’r gogledd-orllewin o Lanwrtyd. Dilynwch arwyddion Abergwesyn oddi ar yr A483 ac mae’r maes parcio ar hyd y ffordd hon cyn y chi gyrraedd pentref Abergwesyn. Mae’r orsaf drenau agosaf yn Llanwrtyd

Dysgu mwy

Llwybr 10: Llwybr Nyth yr Eryr, Coed Wyndcliff, Coedwigoedd Dyffryn Gwy, De Ddwyrain Cymru

View of the Wye Valley

Wrth i’r coed golli eu dail a datgelu mwy o’r olygfa tu hwnt, mae’r gaeaf yn adeg ddelfrydol i fynd am dro i weld golygfa ardderchog. Er bod tipyn o waith dringo i weld yr olygfa ar y llwybr hwn, mae’r panorama o’r copa yn cyfiawnhau’r ymdrech yn llwyr – ar ddiwrnod clir gallwch weld saith sir! Ar ôl i chi gael eich anadl yn ôl, gallwch edmygu Afon Gwy’n llwybreiddio drwy’r dyffryn 700 troedfedd islaw, a rhowch gynnig ar adnabod Castell Cas-gwent yn y pellter. Mae Llwybr Nyth yr Eryr yn mynd drwy Goed Wyndcliff, sy’n llawn o ddail yn crenshian dan eich traed. Mae’r coedydd hyn yn rhan o Ardal o Harddwch Eithriadol ehangach Dyffryn Gwy, sy’n dirwedd o bwysigrwydd rhyngwladol a warchodir.

 • Hyd: 1½ milltir (2 km)
 • Tir dan draed: Mae’r llwybr hwn yn croesi tir ac i fyny grisiau anwastad a chreigiog. Mae’n waith serth dringo i fyny’r 365 gris o faes parcio Wyndcliff Isaf i Nyth yr Eryr
 • Addas ar gyfer: Cerddwyr
 • Dechrau a gorffen: Mae llwybr Nyth yr Eryr yn cychwyn o faes parcio Wyndcliff Isaf. Mae’r llwybr ychydig yn haws i’r man gweld golygfa sy’n dechrau ym maes parcio Wyndcliff Uchaf

Dysgu mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.